Bij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om te bidden en te vasten voor vrede op 7 september as."> Bij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om te bidden en te vasten voor vrede op 7 september as." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dag van gebed en boete voor vrede in Syrië

zaterdag 7 september

gepubliceerd: zondag, 1 september 2013
Dag van gebed en boete voor vrede in Syrië

Bij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om te bidden en te vasten voor vrede op 7 september as.

Naar aanleiding van deze oproep heeft mgr. Punt een brief gestuurd naar alle parochies van ons bisdom om hier extra de aandacht voor te vragen. Hieronder treft u de brief en de vertaling van de oproep van paus Franciscus aan.

Brief van Mgr. Jozef Punt

Op zondag 1 september heeft paus Franciscus bij het Angelus een emotionele oproep gedaan tot vrede in het Midden-Oosten. Met uiterste beslistheid veroordeelt hij het gebruik van chemische wapens. Het beeld van het verschrik­kelijke lijden van zovele onschuldige mensen, schrijft hij, heeft zich ingebrand in zijn geest en zijn hart: “De vele conflicten in deze wereld bezorgen mij veel pijn en zorg, maar in deze dagen wordt mijn hart vooral diep verwond door de gebeurte­nissen in Syrië en beangstigd door de dramatische ontwikke­lingen die opdoemen”. Hij roept op tot een uiterste poging om vrede te verkrijgen door dialoog en overleg, maar ook door vasten en gebed.

Voor de hele kerk heeft hij daarom zaterdag 7 september, de vigilie van het feest van de geboorte van Maria, uitgeroepen tot een dag van vasten en gebed voor vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de gehele wereld. Hij nodigt ook alle christenen van andere denominaties, aanhangers van andere religies, alsook ‘alle mensen van goede wil’ uit zich hierbij aan te sluiten op welke wijze dan ook. Zelf zal hij op deze zaterdag­avond op het Sint Pieters­plein voorgaan in een viering van gebed en boete om van God de gave van vrede af te smeken.

Als bis­schop­pen zijn wij deze dag, vanwege eerdere afspraken met een groep in Rome, en zullen ons bij deze viering aansluiten.

Van harte vraag ik alle parochies, gezinnen en in­di­vi­duele gelovigen in ons bisdom om ook gehoor te geven aan de oproep van onze geliefde paus. Het lijden van ontelbare mensen is zo gruwelijk, en het gevaar dat de inzet van meer geweld tot oncontro­leerbare gevolgen leidt zo groot, dat ons aller solidari­teit en gebed nu meer dan ooit gevraagd is. Daarbij willen we de christenen in het Midden-Oosten die tussen de raderen van de gebeurte­nissen zijn geraakt, en in deze dagen vooral onze Syrische en Koptische broeders en zusters, orthodox of geünieerd, onze bijzondere betrokken­heid betuigen en ons gebed beloven.

Voor de gehele tekst van de Paus verwijs ik u graag naar de website van het Vaticaan.

Met de Paus vragen wij dat Maria, ons aller Moeder, ons mag helpen vrede te vinden, en met hem bidden wij: “Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons!”

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem – Amsterdam

Oproep van paus Franciscus

Gegroet! Dierbare broeders en zusters, vandaag wil ik mijn stem toevoegen aan de schreeuw die met steeds grotere angst opstijgt vanuit de hele wereld, vanuit alle volkeren, vanuit het hart van elke mens, vanuit de ene grote familie van de mensheid: het is de schreeuw om vrede! Het is een schreeuw die krachtig verklaart: wij willen een vreedzame wereld, wij willen mannen en vrouwen van vrede zijn, en wij willen dat in onze samenleving, verscheurd door verdeeldheid en conflicten, de vrede uitbreekt! Nooit meer oorlog! Nooit meer oorlog! Vrede is een kostbaar geschenk dat dient gepromoot en beschermd te worden.

Er zijn zovele conflicten in deze wereld. Ze doen me veel pijn en maken me bezorgd. Deze dagen is mijn hart in het bijzonder gewond door wat er gebeurt in Syrië. De dramatische ont­wik­ke­lingen die er lijken aan te komen beangstigen mij.

Ik doe een uitdrukkelijke oproep voor vrede, een oproep die diep uit mezelf komt. Er is zoveel lijden, zoveel vernieling, zoveel pijn veroorzaakt door het gebruik van wapens in dit gemartelde land, in het bijzonder bij de burgers en de ongewapende mensen! Ik denk aan zovele kinderen die het licht van de toekomst niet zullen zien! Met de allergrootste kracht veroordeel ik het gebruik van chemische wapens: ik zeg u dat die verschrikkelijke beelden van de voorbije dagen in mijn geest en hart gebrand zijn. Aan het oordeel van God en van de geschiedenis over uw handelingen valt niet te ontkomen! Het gebruik van geweld heeft nooit geleid tot vrede. Oorlog baart oorlog, geweld baart geweld.

Met al mijn kracht vraag ik alle partijen in dit conflict om te luisteren naar de stem van hun eigen geweten, om zich niet op te sluiten in hun eigen belangen alleen, maar wel om naar elkaar te kijken als naar broeders en om beslist en moedig het pad te bewandelen van de ontmoeting en de onderhandeling, om zo het uitzichtloze conflict te overstijgen.

Met dezelfde kracht spoor ik de inter­nationale gemeen­schap aan om alle mogelijke inspanningen te leveren om zonder uitstel duidelijke vredesvoorstellen te promoten in dat land, een vrede die gebaseerd is op dialoog en onderhandeling, voor het goed van heel het Syrische volk. Dat geen enkele inspanning wordt ontzien om humanitaire bijstand te garanderen voor hen die gewond worden door dit verschrikkelijke conflict, in het bijzonder diegenen die gedwongen worden om te vluchten en de talrijke vluchtelingen in de buurlanden.

Geef de humanitaire helpers, belast met de taak om het lijden van deze mensen te verlichten, vrije toegang zodat ze de nodige hulp kunnen verlenen. Hoe kunnen we bijdragen tot vrede in de wereld? Zoals Paus Johannes zei, het komt elk individu toe om nieuwe relaties uit te bouwen in de samenleving van mensen, onder de leiding en bezieling van de recht­vaar­dig­heid en de liefde (Cf Johannes XXIII, Pacem in Terris, [11 april 1963]: AAS 55, [1963], 301-302). Alle mannen en vrouwen van goede wil zijn verplicht om mee te werken aan deze zending om te bouwen aan de vrede.

Ik doe een krachtige en dringende oproep aan de hele Katholieke Kerk, en tot alle christenen van andere belijdenissen en ook tot de aanhangers van de andere godsdiensten en tot die broeders en zusters die niet geloven: vrede is een goed dat elke grens overstijgt vermits het toebehoort aan de hele mensheid!

Ik herhaal met kracht: harmonie tussen de volkeren wordt niet opgebouwd door een cultuur van confrontatie of door een cultuur van conflict. Wel door een cultuur van ontmoeting en een cultuur van dialoog; dit is het enige pad naar de vrede. Moge de smeekbede voor vrede gehoord worden en ieders hart raken zodat ze hun wapens mogen neerleggen en zich kunnen laten leiden door het verlangen naar vrede.

Met het oog hierop, broeders en zusters, heb ik beslist om voor de hele Kerk op 7 september eerstkomend, op de voor­avond van de geboorte van Maria, Koningin van de Vrede, een dag van vasten en gebed af te kondigen voor de vrede in Syrië, het Midden-Oosten en in de hele wereld. Ik nodig eveneens alle mensen, met inbegrip van de andere christenen, aanhanger van andere godsdiensten en alle mensen van goede wil, om deel te nemen, op welke manier dan ook, aan dit initiatief.

Op 7 september zullen we hier op het Sint-Pietersplein van 19u tot 24u sa­men­ko­men. In gebed en in een geest van boetedoening zullen we Gods grote genade van vrede inroepen voor het geliefde volk van Syrië en voor elke situatie van conflict en geweld over de hele wereld. De mensheid heeft er nood aan om deze gebaren van vrede te zien en om woorden van hoop en vrede te horen! Ik vraag aan alle lokale kerken dat zij, benevens het vasten, ook sa­men­ko­men om te bidden voor deze intentie.

Laten we Maria vragen dat zij ons helpt om geweld, conflicten en oorlog te beantwoorden met de kracht van de dialoog, de verzoening en de liefde. Zij is onze moeder: moge zij ons helpen om vrede te vinden; wij zijn allen haar kinderen! Help ons, Maria, om dit zo moeilijke ogenblik door te komen en om onszelf dag in dag uit volledig in te zetten om in alle situaties te bouwen aan een authentieke cultuur van ontmoeting en vrede. Maria, Koningin van Vrede, bid voor ons!

Franciscus