Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Onderzoek samenwerking HH Engelbewaarders Badhoevedorp & Sint Pancratius Sloten.

Nieuwe Tijden - Nieuwe Wegen

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2014
Onderzoek samenwerking HH Engelbewaarders Badhoevedorp & Sint Pancratius Sloten.

1. Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen

De volks­kerk in Nederland is veranderd in een keuzekerk. Het kerkbezoek is dien­over­een­komstig gedaald. Driekwart van de parochies hebben moeite de jaarlijkse exploitatie dekkend te krijgen. De parochies wordt gevraagd om daad­wer­ke­lijke samen­wer­king en solidariteit. Samen­wer­king op het gebied van liturgie en pastoraat, maar ook van catechese, jeugdwerk, caritas etc.

De parochie­besturen van HH Engelbewaarders te Badhoevedorp en St. Pancratius te Sloten herkennen de aandachts­punten welke bovenstaand verwoord zijn. Alhoewel beide parochies vooralsnog financieel gezond zijn, nog een redelijk tot goed draagvlak kennen qua kerk­gangers, mogen rekenen op een breed draagvlak qua vrij­wil­lig­ers en tenminste een of tweemaal per maand in het weekend eucha­ris­tie kunnen vieren zien zij anderzijds dat de kerk vergrijst qua voor­gangers, bezoekers en vrij­wil­lig­ers. Dat vraagt om een visie op de toekomst voor deze twee parochies die beiden een dorps karakter kennen.

2. Regio­vor­ming en partiële fusie.

In de nabije omgeving van Sloten en Badhoevedorp vinden voor­be­rei­dingen plaats voor ingrijpende groot­scha­lige structuurwijzigingen, te weten Nieuw-West respectievelijk Aalsmeer-Uithoorn. Dat vraagt veel van kerk en gemeen­schap. Immers juist bij schaalvergroting (en de daarbij behorende fysieke en mentale afstand) is het essentieel om ons te realiseren, dat samen­wer­king door vrij­wil­lig­ers (van verschillende parochies) alleen tot stand komt als dat voor hen een duidelijke meerwaarde oplevert. Met andere woorden, die groeit van onder af, vanuit de basis, alleen als daar positieve beleving van uit gaat en men zelf de noodzaak daarvan voelt.

De parochie­besturen van Sloten en Badhoevedorp onderzoeken gegeven deze structurele en contextuele factoren de moge­lijk­he­den van een partiële bestuurlijke fusie. Een partiële fusie tussen Badhoevedorp en Sloten zal op termijn kunnen leiden tot één nieuwe grote parochie waarbij de natuurlijke logica (geografisch, vrij­wil­lig­ers, dorps karakter, financiële situatie) zoveel mogelijk gevolgd kan worden.

De nadruk voor de komende jaren ligt op een bestuurlijke integratie. Immers voor de korte termijn is enerzijds pastoraat en liturgie verzekerd en anderzijds (h)erkennnen betrokken besturen, dat qua pastoraat en liturgie beide parochies vooralsnog andere liturgische accenten leggen en daarmee andere keuzekerken vertegen­woor­digen. Deze pluriformiteit staat een bestuurlijke integratie niet in de weg.

3. Beleidsopties op het gebied van bestuur, organisatie en financiën.

In 2014 zullen betrokken besturen de beleidsopties op het gebied van bestuur, organisatie en financiën in beeld brengen en onderzoeken waar doeltreffende samen­wer­king kan worden gerealiseerd, teneinde zowel de effec­ti­vi­teit ( de goede dingen doen) als de efficiency ( de dingen goed doen) te verhogen zonder het draagvlak voor de lokale gemeen­schap te verminderen. Wij verwachten dat deze constructieve aanpassingen aan de veranderende omstandigheden en uitdagingen juist mogen rekenen op de onverminderde enthousiaste betrokkenheid bij onze geloofs­ge­meen­schappen.

Parochie­besturen HH Engelbewaarders Badhoevedorp & Sint Pancratius Sloten.