Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Maria Onbevlekt Ontvangen

Maandag 9 december 2013

gepubliceerd: maandag, 9 december 2013
Schilderij door Bernardo Rodriguez Ecuador, Quito, San-Franciscoklooster
Schilderij door Bernardo Rodriguez Ecuador, Quito, San-Franciscoklooster

Elk jaar op 8 december viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de heilige Maagd Maria. Het is één van de feesten in de kerk waarover bij veel mensen misverstanden bestaan. In verband met de 2e zondag van de Advent vieren we het dit jaar op maandag 9 december.

Vaak wordt de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria verward met het feit dat Maria zwanger raakte van Jezus zonder dat zij 'omgang met een man' had, zoals de oude bijbelvertaling scheef. Het gaat echter om het feit dat Maria zélf on­be­vlekt - dat wil zeggen zonder zonden - in de schoot van háár moeder werd ontvangen. Niet voor niets wordt dit feest exact negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) gevierd.

De Katechismus van de Katholieke Kerk legt het geloofsmysterie van Maria's On­be­vlekte Ont­van­ge­nis als volgt uit: "Om Moeder van de Verlosser te zijn, werd Maria 'door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak'." Om moeder van Gods zoon te kunnen worden, moest zij helemaal vrij van zonden zijn.

Het feest werd in de 9de eeuw vanuit Constantinopel ingevoerd in Italië en in 1708 voor de hele kerk algemeen voorgeschreven door paus Clemens XI. Op 8 december 1854 verklaarde paus Pius IX de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria tot dogma. Dit is een leer­stel­ling waarin een paus plechtig verklaart dat deze door God geopenbaard is en door de mens geloofd moet worden. De paus verklaarde dat Maria bij het eerste ogenblik van haar ont­van­ge­nis door een bijzondere genadegave en voorrecht van God gevrijwaard was van elke smet van de erfzonde.

Interessant is in dit verband dat korte tijd na de afkondiging van dit dogma het meisje Bernadette Soubirous in Lourdes in Zuid-Frankrijk meerdere verschijningen van 'een mooie dame' kreeg, die zichzelf presenteerde als de 'On­be­vlekte Ont­van­ge­nis'. Dit is een van de redenen waarom de verschijningen in Lourdes als authentiek zijn erkend, omdat men ervan uitging dat de ongeletterde Bernadette zo'n theologische term nooit zelf verzonnen kon hebben.

In de eerste, recent verschenen, apos­to­lische exhortatie van paus Franciscus, Evangelii Gaudium, staat dit gebed om de voorspraak van Maria:

Moeder en Maagd Maria,
Gij die door de Geest bewogen,
in de diepte van Uw nederig geloof,
helemaal overgeleverd aan de Eeuwige,
het Woord van het Leven ontvangen hebt,
help ons, ons “ja” te zeggen
in de hoge nood, dringender dan ooit,
om Jezus’ Blijde Bood­schap te laten horen.

Gij, die vervuld zijt van de aanwezigheid van Christus,
Gij hebt de Vreugde van Johannes de Doper gedragen
en hem in de schoot van zijn moeder laten opspringen.
Gij hebt jubelend van vreugde, de weldaden van de Heer bezongen.
Gij, die met een onwankelbaar geloof
bij het kruis zijt blijven staan
en die de troostende vreugde van de verrijzenis hebt gekregen,
Gij hebt de leerlingen verzameld wachtend op de Geest
opdat de evangeliserende Kerk zou geboren worden.

Verkrijg nu voor ons de nieuwe geestdrift van verrezen mensen
om aan iedereen het Evangelie van het Leven te brengen
dat de dood overwint.
Geef ons heilige geestdrift om nieuwe wegen te zoeken
opdat de gave van de nooit verblekende schoonheid
iedereen zou bereiken.

Gij, Maagd van het luisteren en het schouwen,
Moeder van de schone liefde, Bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk waarvan Gij de heel zuivere icoon bent,
opdat zij zich nooit zou opsluiten in zichzelf
en de geestdrift nooit zou tegenhouden om het Koninkrijk te vestigen.

Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen door het getuigenis van gemeen­schap,
dienst­baar­heid, vurig en grootmoedig geloof,
gerechtigheid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
tot aan de grenzen van de aarde zou reiken
en geen enkele periferie van zijn licht zou beroofd worden.

Moeder van het levend Evangelie,
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.

Amen. Alleluia.