Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inzicht (begrijpen zoals God begrijpt)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: zondag, 4 mei 2014
Inzicht (begrijpen zoals God begrijpt)

Op weg naar pinksteren houdt paus Franciscus een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Beste broeders en zusters, goedendag,

Na gereflecteerd te hebben op de wijsheid, als de eerste van de zeven gaven van de Heilige Geest, zou ik de aandacht vandaag willen richten op de tweede gave, die van het begrip. Het is geen kwestie van menselijke intelligentie, de intellectuele capaciteit waarmee we in meer of mindere mate begiftigd kunnen zijn.

De diepten van Gods gedachten
In plaats daarvan is het een genade die alleen de Heilige Geest kan uitstorten en die in de christen het vermogen wekt om voorbij te gaan aan de uiterlijke verschijning van de werkelijkheid en de diepten van Gods gedachten en zijn verlossingsplan te schouwen.

De effecten
De apostel Paulus beschrijft, als hij tot de gemeen­schap van Korinte spreekt, de effecten van deze gave goed – wat deze manier van begrijpen in ons doet – en Paulus zegt dit: “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.”

Gods intelligentie
Dit betekent natuurlijk niet dat een christen alles kan begrijpen en volledige kennis kan hebben van Gods plan: dit alles zal pas in al zijn helderheid worden onthuld als we voor Gods oog staan, en wij waarlijk een met Hem zijn. Echter, zoals het woord zelf suggereert, staat begrip ons toe om intus legere, ‘er in te lezen’: en deze gave helpt ons dingen begrijpen zoals God ze begrijpt, met Gods intelligentie. Want je kunt een situatie met menselijke intelligentie begrijpen, met prudentie, en dat is oké. Maar om de situatie in de diepte te begrijpen, zoals God begrijpt, dat is het effect van deze gave.

Plan van liefde
En Jezus wilde de Heilige Geest zenden zodat wij deze gave zouden kunnen hebben, zodat wij allen dingen kunnen zien zoals God begrijpt, met Gods intelligentie. Dit is een prachtige gave die de Heer ons allen heeft gegeven. Het is de gave waarmee de Heilige Geest ons tot intimiteit met God brengt en ons deel maakt van het plan van liefde dat hij in de plots van onze levens en de geschiedenis. Het helpt ons de ware betekenis van de geschiedenis te begrijpen.

Groeien in begrip
Het is dus duidelijk dat de gave van het begrip nauw verwant is aan het geloof. Als de Heilige Geest in onze harten woont en onze geesten verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in begrip van wat de Heer heeft gezegd en gedaan. Jezus zelf zei tegen zijn leerlingen: Ik zal jullie de Heilige Geest zenden en Hij zal jullie alles wat ik jullie heb geleerd, doen begrijpen.

Het Evangelie begrijpen
De leer van Jezus begrijpen, zijn Woord begrijpen, het Evangelie begrijpen, Gods Woord begrijpen. Je kunt het Evangelie lezen en iets begrijpen, maar als wij het Evangelie lezen met deze gave van de Heilige Geest dan kunnen wij de diepte van Gods woorden begrijpen.

Een geschenk
En dit is een grote gave, een grote gave waarom we allemaal moeten vragen en waar we samen om moeten vragen: geef ons, o Heer, de gave van begrip. Die helpt ons meer en meer gewaar te worden hoe alles een geschenk van zijn liefde is voor onze redding. De Heer zelf heeft ons gezegd dat de Heilige Geest ons aan zijn leer zou herinneren en ons uit zou leggen wat wij niet begrijpen.

Emmaus
Er is een passage uit het Evangelie volgens Lucas, dat de diepte en kracht van deze gave zeer goed uitdrukt. Na getuige te zijn geweest van Christus’ dood op het kruis en zijn begrafenis, verlaten twee van zijn leerlingen teleurgesteld en met een gebroken hart Jeruzalem en keren terug naar hun dorp, Emmaus genaamd. Terwijl ze onderweg zijn, sluit de verrezen Jezus zich bij hen aan en begint met hen te praten, maar hun ogen, gesluierd met verdriet en wanhoop, zijn niet in staat Hem te herkennen. Maar als de Heer aan hen de Schriften uitlegt, opdat zij zouden begrijpen dat Hij moest lijden en sterven en dan weer verrijzen, gaan hun geesten open en wordt de hoop weer in hun harten opgerakeld (cf. Lc. 24.13 - 17).

Gave voor ons christelijke leven
En dit is wat de Heilige Geest voor ons doet: Hij opent onze geesten, opent ons voor een beter begrip, een beter begrip van de dingen van God, mensen, situaties, alle dingen. Het is een belangrijke gave voor ons christelijke leven. Laten we de Heer vragen ons allen deze gave te geven om de dingen die gebeuren te begrijpen, zoals Hij begrijpt, en, het belangrijkst, om het Woord van God in het Evangelie te begrijpen.

Een nieuw licht
Dit is precies hoe de Heilige Geest handelt in een christen met de gave van begrip. Ook wij, gebukt onder het gewicht van het leven en van onze beperkingen, zijn niet in staat uit onszelf de Heer die naast ons is te herkennen. Als we echter de Heilige Geest in onze harten ver­wel­ko­men, krijgt alles een nieuw licht en vertelt het ons over God en zijn liefde.

Wat de Heer ons onthult
Beste vrienden, hoe belangrijk is de gave van begrip voor ons christelijk leven! Door deze gave doorbreekt Gods Geest de duisternis van onze geesten en onze harten en maakt Hij ons ware gelovigen, die in staat zijn blij te zijn met wat de Heer ons onthult door zijn Woord en zich te verheugen in wat Hij in onze levens doet.