Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sterkte (Hij die kracht geeft)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 15 mei 2014
Sterkte (Hij die kracht geeft)

Op weg naar pinksteren houdt paus Franciscus een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

 

Tijdens de algemene audiëntie van 14 mei sprak paus Franciscus over de gave van de sterkte. 


Beste broeders en zusters, goedemorgen!

In de vorige catecheses hebben we nagedacht over de drie eerste gaven van de Heilige Geest: wijsheid, begrip en raad. Laten we vandaag eens nadenken over wat de Heer doet: Hij onder­steunt ons altijd in onze zwakheid en dat doet Hij met een speciale gave: de gave van sterkte.

De parabel van de zaaierJezus vertelt in het Evangelie een parabel, die ons helpt het belang in te zien van deze gave. Een zaaier ging het land op om te zaaien. Niet alles wat hij zaait, draagt echter vrucht. Wat op de weg valt, eten de vogels op; wat op de rotsgrond valt of midden tussen de rotsen, ontspruit wel, maar droogt onmiddellijk uit door de zon of verstikt tussen de doornen. Alleen het deel dat in goede aarde valt, kan groeien en vrucht opleveren (vgl. Mc.4,3 - 9, Mt. 13,3 - 9, Lc. 8,4 - 8).

Bevrijding

Zoals Jezus zelf uitlegt, vertegen­woor­digt de zaaier de Vader, die het zaad van zijn Woord rijkelijk uitzaait. Maar het zaad krijgt steeds weer te maken met de dorheid van ons hart en, ook wanneer het wel wordt opgevangen, loopt het nog het risico onvruchtbaar te blijven. Maar met de gave van sterkte bevrijdt de Heilige Geest de grond van ons hart, Hij bevrijdt het van de gevoelloosheid, van de onzekerheid en van alle angsten die het kunnen afremmen, zodat het Woord van de Heer op een oprechte en blijde manier in praktijk wordt gebracht. Deze gave van sterkte is een echte steun, zij geeft ons kracht, en bevrijdt ons van allerlei belemmeringen.

Pijnlijke ervaringen

Dan zijn er ook moeilijke momenten en extreme situaties waarin de gave van sterkte zich op bijzondere wijze, voorbeeldig manifesteert. Dat is het geval bij hen die geconfronteerd worden met uitermate moeilijke en pijnlijke ervaringen die hun hele leven overhoop halen en ook dat van hun geliefden.

Trouw blijven

De Kerk straalt van de getuigenis van zovele broeders en zusters die niet hebben geaarzeld hun eigen leven te geven, om trouw te blijven aan het Evangelie. Ook nu nog ontbreekt het niet aan christenen die overal ter wereld doorgaan hun geloof te vieren en ervan te getuigen, met diepe overtuiging en in grote sereniteit, en die dat ook volhouden zelfs als zij weten dat zij daar een uiterst hoge prijs moeten betalen.

Zwaar leven

Ook wij, wij allemaal kennen mensen die moeilijke en pijnlijke situaties hebben doorstaan. Laten we aan die mannen en die vrouwen denken, die een zwaar leven hebben, die zich aftobben om het gezin op de been te houden, hun kinderen op te voeden: zij doen dat allemaal omdat de geest van sterkte hen daarbij helpt.

Verborgen heiligen

Hoeveel mannen en vrouwen zijn er niet – we kennen hun namen niet – die ons volk eren, die onze Kerk eren omdat zij sterk zijn: sterk om zichzelf in het leven vooruit te brengen, hun gezin, hun werk, hun geloof. Deze broeders en zusters van ons zijn heiligen! Heiligen van het alledaagse leven, verborgen heiligen in ons midden: zij zijn het die de gave van sterkte hebben om hun plicht als persoon te volbrengen, hun plicht als vaders, als moeders, als broers, als zusters, als burgers te vervullen. Er zijn er zoveel!

‘Waarom ik dan niet?

Laten we de Heer danken voor die christenen die in het verborgene heilig zijn: het is de Heilige Geest in hen die hen vooruit stuwt! En het zal ons goed doen aan die mensen te denken: als zij dat allemaal doen, als zij het kunnen, waarom ik dan niet? En het zal ons ook goed doen om de Heer te vragen om ons de gave van sterkte te verlenen.

Alle dagen

We moeten echter niet denken dat de gave van sterkte alleen noodzakelijk is in slechts enkele of bijzondere situaties. Deze gave moet de basis vormen van ons christen-zijn, in ons gewone dagelijkse leven. Zoals ik al heb gezegd, wij moeten alle dagen van ons dagelijks leven sterk zijn, alle dagen hebben we deze sterkte nodig, om vooruit te komen in ons leven, ons gezin vooruit te brengen, ons geloof te versterken.

‘In Hem die mij kracht geeft’

De apostel Paulus heeft een zin geschreven die goed voor ons is om te horen: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4,13). Als er zich moeilijkheden in het leven van alledag voordoen, laten we hier dan aan denken: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.” De Heer geeft kracht, altijd, Hij zorgt ervoor dat het ons daaraan niet ontbreekt. De Heer beproeft ons nooit meer dan wij kunnen verdragen. Hij is altijd met ons. “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.”

De Geest aanroepen

Beste vrienden, soms kunnen we wel eens verleid worden om te vervallen in traagheid of erger, ons over te geven aan moedeloosheid, vooral als wij worden geconfronteerd met de vermoeienissen en beproevingen van het leven. Laten we in die gevallen niet de moed verliezen, maar de Heilige Geest aanroepen, opdat Hij met de gave van sterkte ons hart kan optillen en nieuwe kracht en enthousiasme schenkt aan ons leven en aan ons als volgelingen van Jezus.