Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

In memoriam Mgr. Andre Sol

Levensbeschrijving

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2016
In memoriam Mgr. Andre Sol

Mgr. Andreas Sol msc is zaterdag 26 maart overleden. De Pancratius­parochie in Sloten herdenkt deze vredesengel die met zijn mildheid en begrip eenheid wist te scheppen tussen de drie hoofdreligies in de Molukken, met eerbied en in dankbaarheid.

Levens­be­schrij­ving

( *19 oktober 1915 - † 26 maart 2016)

Pater Antoon Egging msc, missieprocurator van de mis­sio­na­rissen van het H.Hart in Nederland heeft ons op de hoogte gebracht van het overlijden op de ochtend van Stille Zaterdag van onze oudparochiaan mgr. Andre Sol msc, emeritus bisschop van het diocees Amboina (Molukken Indonesië) in Ambon.

Mgr. Andre Sol werd 100 jaar en 5 maanden oud en was het oudste lid van de con­gre­ga­tie MSC: Con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van het H.Hart. (waarin hij ook ruim 80 jaar als lid aan verbonden is geweest).

Geboren in Sloten

Mgr. Andreas Sol msc werd op 19 oktober 1915 in Sloten bij Amsterdam geboren en kreeg de doopnamen Andreas Petrus Cornelis, Hij was de 5de van 15 kinderen. Zijn ouders heetten Johannes Sol en zijn moeder Maria Anna Elisabeth Ruhe. Na de lagere school ging hij in 1928 naar het Ignatius College in Amsterdam, maar na 3 jaar stapte hij over naar de apos­to­lische school (klein-seminarie) van de Mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart (MSC) in Driehuis-Velsen, die hij succesvol afmaakte.

Opleiding

In september 1934 was hij in Berg en Dal (Gld.) voor zijn postulaat et noviciaat. Deze periode  sloot hij af met het afleggen van zijn eerste geloften op 21 september 1935 en zo werd hij lid van de MSC. Daarna volgde de gebruikelijke hogere studies als voor­be­rei­ding op het priester­schap. Eerst 2 jaar filosofie in Arnhem (1935 – 1937) en daarna theologie in Stein (L.) (1937 – 1941). In de tijd dat hij in Stein verbleef deed hij ook zijn eeuwige professie op (21 september 1938), ontving daar zijn kleine wijdingen en ook de diakonaats- en priester­wijding achtereenvolgend op 24 december 1939 en op 10 augustus 1940. Hierop volgde nog als studieafronding het zogeheten 5de jaar in Arnhem. Dat was om pastorale ervaring op te doen en tevens was het een jaar van voor­be­rei­ding op de toekomstige taak in de missie. Pater Andreas Sol msc was al begonnen Portugees te leren, want als jonge MSC-er wilde hij naar Brazilië. De oorlog kwam er echter tussen en zo werd hij leraar aan de apos­to­lische school in Driehuis. Na de oorlog werd hem echter gevraagd om naar het missiegebied van Nederlands Nieuw Guinea/Molukken te gaan. Hij gehoorzaamde, ofschoon hij de taal en cultuur en de manier van werken in Oost Indonesië nog niet kende.

Per schip van Amsterdam

Op 5 oktober 1946 vertrok hij per schip van Amsterdam en kreeg als eerste aan­stel­ling de taak van parochiepastoor van het district Hollat-Haar op Nuhu Yut oftewel Kei Besar (= Groot-Kei), dat onderdeel uitmaakt van de Kei-eilanden in de Zuid-Oost Molukken. In 1948 waren Nederlands Nieuw-Guinea (Merauke) en Amboina/Molukken (Langgur, dorp op Klein-Kei) twee onafhankelijke vicariaten geworden.

Overste van de MSC-con­gre­ga­tie in de Molukken

Na 3 jaar, op 8 december 1949, werd hij benoemd als overste van de MSC-con­gre­ga­tie in de Molukken en daarnaast kreeg hij de belangrijke taak van beheerder voor de katholieke scholen in dit vicariaat. Hij verbleef daarom in Langgur op Klein-Kei, toendertijd het centrum van de katholieke missie in de Molukken. In l960 begon de con­gre­ga­tie van de MSC met het samenvoegen van de vijf MSC-missiegebieden in Indonesië (Jakarta, Noord-Celebes, Midden Jawa, de Molukken en Zuid Nieuw Guinea/Merauke). Pater Andreas Sol msc werd daarom de eerste admini­strator provinciaal van de MSC-ers in heel Indonesië en zijn nieuwe stand­plaats werd Jakarta.

Hulp­bis­schop van het bisdom Amboina

Eind 1963 werd hij benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Amboina en zodoende keerde hij terug naar de Molukken en op 25 februari 1964 werd hij in Ambon tot bisschop gewijd. Zijn wapenschild bestond uit een Andreas kruis, een zon (sol is het latijnse woord voor zon!), die straalt over een korenveld. De wapenspreuk die erbij hoorde luidde: “Ut omnes unum sint” wat betekent: “Opdat allen één zijn” en deze spreuk bepaalt in belangrijke mate zijn latere beleid. Na zijn bisschops­wijding maakte hij eerst een tocht door het hele bisdom en daarna bereidde hij zich voor op de derde zitting van het Vaticaans concilie waar hij samen met monseigneur Jacobus Grent msc naar toe ging. Op 15 januari 1965 nam hij de taak als bisschop van het diocees Amboina over van mgr. Jacobus Grent msc en de bisschopszetel verhuisde van Langgur naar Ambon, dat ook het bestuurs­cen­trum van de Molukken is.

Goede herder

Hij was een goede herder voor de katholieken van het bisdom Amboina en deze taak heeft hij zeer trouw behartigd. Wat opviel was de eenvoud in zijn manier van leven. We mogen zelfs wel zeggen: dat was zijn beleving van armoede. Zijn dagelijkse vervoersmiddel was de fiets, die hij gebruikte als hij in het klooster of in een kerkje de eucha­ris­tie ging vieren. Hij had veel vrienden en had een vriendelijk antwoord klaar voor de kinderen die hem toeriepen. Ook veel bezoekers aan Ambon en de vreemdelingen die er werkzaam waren, kwamen graag even bij hem langs en werden altijd goed ontvangen. Omdat het bisdom Amboina zeer uitgestrekt is, vroeg hij bij een bezoek van de nuntius om hem een hulp­bis­schop te geven en zo werd op 8 mei 1982 pater Yoseph Tethool msc (geboren in Ngilngof op Klein-Kei) een Molukker dus, tot zijn hulp­bis­schop benoemd.

Katholiek onderwijs

Mgr. Andreas Sol msc heeft altijd een bijzondere aandacht voor het katholieke onderwijs gehad. Met grote inspanningen werden er tientallen scholen opgericht, particuliere scholen die geregeld en betaald werden door het Katholiek Onderwijs Bureau (Yayasan Pendidikan Katolik). De status van deze scholen met een katholieke identiteit, werd door monseigneur hartstochtelijk verdedigd.

Middelbare landbouw­school

Verder merken we zijn bijzondere aandacht op voor het project “Ohoinol”. Bij een dorp ergens midden op Klein-Kei werd een middelbare landbouw­school opgericht waarop een praktische tuinder­cursus gegeven werd o.l.v. broeder Henk Duivenvoorde msc die daarvoor speciaal uit Nederland geroepen was. En dan natuurlijk ook de middelbare technische school in Langgur lag hem na aan het hart, waarvoor hij tot het laatst toe op allerlei manieren probeerde fondsen te verzamelen.

Bibliotheek “Perpustakaan Rumphius”

Er zijn nog meer opmerkelijke dingen over mgr. Andreas Sol msc te vermelden, waaruit blijkt dat hij zijn hart aan God en de mensen van de Molukken verpand had. Hij heeft altijd veel gelezen: tijd­schriften, boeken betreffende de katholieke kerk en haar ont­wik­ke­ling. Zijn bijzondere interesse ging uit naar de cultuur van de Molukken en natuurlijk ook naar wat de bijdrage van de katholieke kerk daarbij was. Hij heeft alle boeken over de Molukken samengebracht in een bibliotheek “Perpustakaan Rumphius”. Rumphius is een Duitse bioloog die in de 17de eeuw jarenlang in Ambon verbleef en een aantal boeken over de flora van de Molukken geschreven heeft. De schat aan kostbare boeken is te talrijk om op te noemen. Naast ongeveer 4000 boeken zijn er oude foto’s, tijd­schriften, landkaarten, video casettes enz. enz. Mgr. Andreas Sol msc kreeg daarvoor de onderscheiding van verdienste “Nugrah Jasadarma Pustaloka” van de Nationale Indonesische Bibliotheek.

Zorg voor goede gezondheid

Zeer vermeldingswaard is ook zijn grote zorg voor goede gezondheidsvoorzieningen in het bisdom en heel bijzonder daarbij zijn stimulans voor de bouw van polikliniekjes en het vormen van medische teams op de Aru-eilanden. We mogen zeker niet vergeten zijn inzet voor het opzetten van een bijzondere school voor doofstomme kinderen op Ambon en zijn adoptie-project voor de opleiding van arme dorpskinderen en ook de huizenbouw projecten voor eenvoudige mensen, mogelijk gemaakt dank zij financiële steun uit Nederland.

De leiding van het bisdom is vanaf 1994 overgedragen in goede handen van zijn opvolger mgr. Petrus Canisius Mandagi msc, die nu voort kan bouwen op de fundamenten door mgr. Andreas Sol msc gelegd, de man die zichzelf wegcijferde en eenheid schiep.

Brug­ge­bouwer

Mgr. Andreas Sol msc heeft veel voetsporen nagelaten. Het was verre van gemakkelijk in Ambon zeker in de begintijd, maar monseigneur was een vredesengel die met zijn mildheid, begrip, eenheid wist te scheppen (zijn wapenspreuk!) ook tussen de drie hoofd godsdienstige richtingen in de Molukken: Protestant, islam en katholiek. De rellen in Ambon, die veel kapot hebben gemaakt, liggen achter ons en mede dank zij de houding van mgr. Andreas Sol msc is er een sfeer van vriend­schap gaan opbloeien.

Honderste verjaardag

De waardering daarvoor werd in de stad Ambon allemaal nog eens heel duidelijk tijdens de uitbundige en openbare viering van de 100ste verjaardag van deze emeritus bisschop mgr. Andreas Sol msc op 19 oktober 2015. We waren daarbij ook getuigen van zijn vitaliteit, helderheid van geest en blijvende zorg voor de sociale, medische en educatieve projecten tot het einde toe is bewonderends­waar­dig.

Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag werden er in Ambon er twee boeken uitgegeven. De eerste is een terugblik op het leven van Monseigneur Andreas Sol msc en de tweede gaat over de restauratie van de katholieke missie op de Molukse eilanden (1888-1994) waar één van de twee auteurs Monseigneur Andreas Sol msc zelf is.

Paas­zaterdag

Hij stierf ’s morgens vroeg op Paas­zaterdag 2016 in het militair ziekenhuis van Ambon. Hij sprak dikwijls de hoop uit dat de MSC in Nederland verder aanwezig kan blijven met de hulp van MSC-ers uit Indonesië.

We bidden voor hem, maar in dankbaarheid en met de overtuiging en dat de Heer al zijn werk voor Gods kerk op aarde wel zal honoreren. Hij was voor ons een licht, een zon, dat uitstraalde over Gods akkers en die rijke vrucht voortbrachten. We mogen met bescheidenheid zeggen: Hij leefde op aarde onder ons als het Licht van Christus, het licht dat de wereld verlicht. Moge hij voor altijd bij u leven, Alleluia! Mgr. Andreas Sol msc was een ware mis­sio­na­ris van Zijn hart.

Mgr. Andraes Sol msc is op witte donderdag, 24 maart 2016, opgenomen in het militairziekenhuis van Ambon vanwege kortademigheid.

Hij is gestorven op paas­zaterdag, 26 maart 2016 om 07.15 uur (WIT = Oost Indonesische Tijd) in het militair-ziekenhuis van Ambon. Zaterdag 26 maart 2016 ligt mgr. A. Sol msc opgebaard in het MSC-klooster van Batu Gantung (Ambon). Zondag wordt hij overgebracht naar de kathedraal van Ambon, waar hij dan opgebaard zal worden. Elke avond t.m. 30 maart zal er in de kathedraal om 19.00 uur (WIT) een requiemmis gehouden worden voor mgr. A. Sol msc.

Begrafenis donderdag 31 maart op Ambon

De begrafenis van mgr. A.Sol msc. zal plaats­vin­den op het kerkhof van de de dochters van O.L.Vrouw van het H.Hart te Ahuru (Ambon) op donderdag 31 maart 2016 met als hoofd­cele­brant mgr. Petrus Canisius Mandagi msc, huidige bisschop van het diocees Amboina (Molukken-indonesië).  

Gedachtenis­viering in Tilburg

Er zal zeker binnenkort nog een gedachtenis­viering in Nederland gehouden worden, in de kapel aan de St. Oloflaan 1. te Tilburg.

Dit is opgesteld met gegevens vanuit de Molukken en van hier en ook eigen ervaring.

Samen met de familie van mgr. A. Sol msc, alle medebroeders en bekenden wil ik mijn oprechte condoleance uitspreken,

P. Antoon Egging, missieprocurator MSCM
Rotterdam, 26 maart 2016