Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

door paus Franciscus
O Maria, u schijnt altijd op onze weg als een teken van redding en hoop.

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Allerzielen 2020
gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020
Aller­zie­len is altijd een goed bezochte vie­ring in onze kerk maar vanwege de bij­zon­dere omstan­dig­he­den is er geen H. Mis in de Pancratius­kerk. Wel is de kerk zon­dag 1 no­vem­ber van 14.00 tot 16.00 uur geopend om een kaarsje aan te steken en in gebed stil te staan bij het verlies van uw dier­ba­re over­le­de­nen.
Opstart van Eucharistievieringen
oproep voor vrijwilligers!
gepubliceerd: donderdag, 2 juli 2020
Dier­ba­re pa­ro­chi­anen, door gebrek aan voldoende vrij­wil­li­gers (door de corona­maat­re­ge­len zijn er een flink aantal nodig) kunnen er tot onze spijt nog geen Eucha­ris­tie­vie­ringen in de St. Pancratius­kerk gevierd wor­den.
vanaf 1 juni een Eucharistieviering bezoeken?
U kunt dan een plek reserveren in de Pauluskerk
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
Wij zijn blij dat wij weer ge­za­men­lijk de Eucha­ris­tie mogen vieren. Door de vele regels en beper­kingen is door het pa­ro­chie­bestuur besloten om deze voorlopig vooral in de Paulus­kerk te hou­den. Per vie­ring mogen er 30 mensen aanwe­zig zijn. Om ie­der­een weer in de gelegen­heid te stellen, zijn er dage­lijks vie­rin­gen waarvoor u 2 dagen van te voren een plek voor uzelf, uw partner en gezin kunt reserveren.
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar het Nieuwe Verbond, de Pancratius, de Paulus en de Ver­rij­ze­nis deel van uit maken. Dit gebruiks­plan vormt ook de grond­slag voor een eventuele ruimere open­stel­ling na 1 juli 2020.
Steun de St. Pancratiuskerk met een extra bijdrage
gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020
Velen zijn fi­nan­cieel getroffen door het corona­vi­rus. Dat geldt helaas ook voor onze dier­ba­re St. Pancratius­kerk, want we lopen de gebruike­lijke in­kom­sten van de collectes mis.
Onderzoek verbondenheid katholieken met hun parochie
gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020
Onder­zoe­kers van de Erasmus Uni­ver­si­teit hebben in samen­wer­king met het bisdom Rotter­dam een vragen­lijst ont­wik­keld over de ver­bon­den­heid van katho­lie­ken met hun pa­ro­chie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Het onder­zoek is uit­ge­zet via het bisdom Rotter­dam maar katho­lie­ken in de andere bis­dom­men wor­den na­druk­ke­lijk uit­ge­no­digd om mee te doen.
Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
Voor na 1 juni - Pinksteren
gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020
Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den.
Online eucharistievieringen
vanuit de Bavo-kathedraal in Haarlem
gepubliceerd: donderdag, 30 april 2020
Er is een dage­lijkse live­stream vanuit de Bavo-ka­the­draal in Haar­lem. U kunt tevens voor­gaande vie­rin­gen terugkijken.


zondag, 12 april 2020Paasboodschap Pater Andy Jebarus
vrijdag, 10 april 2020De kruisweg op tv
donderdag, 9 april 2020Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis
donderdag, 9 april 2020Interview paus Franciscus over de betekenis van het coronacrisis
maandag, 6 april 2020Bisdomblad SamenKerk uitsluitend digi­taal
dinsdag, 31 maart 2020brief van pastoor Andy Jebarus
vrijdag, 27 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
woensdag, 25 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
woensdag, 18 maart 2020Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen Eucharistievieringen
maandag, 16 maart 2020Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
vrijdag, 13 maart 2020Brief pater Andy Jebarus
vrijdag, 13 maart 2020Lezingen 3e Zondag in de Veertigdagentijd A

meer berichten vindt u in het archief