Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kunnen wij in de Goede Week iets van Herodes opsteken, de man die Johannes de Doper liet onthoofden?

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Viering zondag 5 juni om 11.30 uur
gepubliceerd: woensdag, 30 maart 2022
Zondag 5 juni om 11.30 uur is er weer een Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Pancratis­kerk. U bent van harte welkom. Kerk­bestuur de Vier Evan­ge­listen
Versoepelingen per 25 februari 2022
gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2022
Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.
Uitvaartdienst na versoepelingen 28 februari 2022
gepubliceerd: maandag, 28 februari 2022
Uitvaart­dienst na versoepelingen 28 februari 2022 In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 50 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Ook is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis. Meer in­for­ma­tie over een opba­ring en de begraaf­plaats kunt u vin­den op deze web­si­te: begraven
Caritas / Hulp / Ondersteuning
gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022
De hulp­ver­le­ning in onze pa­ro­chie “de Vier Evan­ge­listen” heeft een naam; IPCI Am­ster­dam Nieuw West. Deze Caritas is een fusie van de ver­schil­lende pa­ro­chies in Nieuw West, waar­on­der ook dus de Pancratius. Er is ook een nieuw bestuur benoemd.
Vastenactie 2021 - Werken aan je toekomst
rek.no: NL27 INGB 0007 0687 00 tnv Vastenactie
gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021
Vas­ten­ac­tie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waar­dig­heid én be­schik­ken over de moge­lijk­he­den daarvoor. Mensen kunnen voor zich­zelf en hun gezin zorgen en wel­vaart wordt recht­vaar­dig ver­deeld binnen ge­meen­schappen.
Geloven in Nieuw West
gepubliceerd: maandag, 22 maart 2021
Er staat weer een nieuwe video­bood­schap op het YouTube kanaal ”Geloven in Nieuw West”. Spreker is deze keer Willem Griffioen van de Aker­ge­meen­te.YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar 
Steun de St. Pancratiuskerk met een extra bijdrage
gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020
Velen zijn fi­nan­cieel getroffen door het corona­vi­rus. Dat geldt helaas ook voor onze dier­ba­re St. Pancratius­kerk, want we lopen de gebruike­lijke in­kom­sten van de collectes mis.


donderdag, 30 april 2020Online eucharistievieringen
donderdag, 9 april 2020Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis
donderdag, 9 april 2020Interview paus Franciscus over de betekenis van het coronacrisis
maandag, 6 april 2020Bisdomblad SamenKerk uitsluitend digi­taal
dinsdag, 31 maart 2020brief van pastoor Andy Jebarus
vrijdag, 27 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
woensdag, 25 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
woensdag, 18 maart 2020Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen Eucharistievieringen
maandag, 16 maart 2020Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
vrijdag, 13 maart 2020Brief pater Andy Jebarus
vrijdag, 13 maart 2020Lezingen 3e Zondag in de Veertigdagentijd A
vrijdag, 13 maart 2020TV-mis en Gebed

meer berichten vindt u in het archief