Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kunnen wij in de Goede Week iets van Herodes opsteken, de man die Johannes de Doper liet onthoofden?

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Dienst op 12 december kan niet doorgaan
gepubliceerd: zaterdag, 4 december 2021
Dienst op 12 de­cem­ber kan niet door­gaan Beste pa­ro­chi­anen, Vanwege de hui­dige corona­maat­re­ge­len heeft het bestuur besloten om de dienst op zon­dag 12 de­cem­ber niet door te laten gaan. Ge­zond­heid is en blijft voor ons allen zeer be­lang­rijk. We hopen u begin volgend jaar opnieuw uit te nodigen op een nog nader te bepalen datum.
Nieuwe richtlijnen Bisdom voor een uitvaart
gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021
In de Pancratius kunnen maximaal 50 personen (incl. familie) aanwe­zig zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 30 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Voor maximaal 50 personen is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis. Mondkapjes zijn verplicht.
Kerkdiensten Pancratius na versoepelingen
gepubliceerd: vrijdag, 22 oktober 2021
Beste Pa­ro­chi­anen, Na 1,5 jaar zijn de regels ten aanzien van de coronabesmet­ting versoe­peld en is het voor ons weer moge­lijk om de eucha­ris­tie­vie­ring te hou­den maar met compli­ca­ties; pastor Andy kan, vanwege per­soon­lijke omstan­dig­he­den, gedurende lan­gere tijd niet voor­gaan. Het Neder­lands koor is opge­hou­den te bestaan, de dirigent / organist Otto van de Aardweg is nu dirigent van het koor in de H. Paulus en het koor Vox Laudans is samen­ge­gaan met het koor in de H. Marcus maar de dirigent Ben Niekus kan wel met een paar koorle­den en organiste op de 2e zon­dag van de maand komen zingen in onze kerk. Daar­naast was en is er het probleem van te weinig vrij­wil­li­gers, Wim Bakker en Theo van de Water kunnen door privé omstan­dig­he­den geen koster meer zijn, de kerk moet ook hoogno­dig weer eens schoongemaakt wor­den en het kerkhof heeft ook on­der­houd nodig. Zondag 14 no­vem­ber om 11.30 uur is er een verlate Aller­zie­len eucha­ris­tie­vie­ring met pater Simon en zijn er de nage­dach­te­nis kruisjes voor de nabe­staan­den. Zondag 12 de­cem­ber om 11.30 uur is de eucha­ris­tie­vie­ring met pater Simon en aan­slui­tend in­for­ma­tie door het kerk­bestuur van de Vier Evan­ge­listen.
Digitaal de mis bijwonen
gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021
Als u niet in de gelegen­heid bent om de mis lijfe­lijk bij te wonen, kunt u deze live (of achteraf) volgen via het YouTube kanaal van De Vier Evan­ge­listen Am­ster­dam. U vindt de link hier: De Vier Evan­ge­listen Am­ster­dam – YouTube
Vastenactie 2021 - Werken aan je toekomst
rek.no: NL27 INGB 0007 0687 00 tnv Vastenactie
gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021
Vas­ten­ac­tie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waar­dig­heid én be­schik­ken over de moge­lijk­he­den daarvoor. Mensen kunnen voor zich­zelf en hun gezin zorgen en wel­vaart wordt recht­vaar­dig ver­deeld binnen ge­meen­schappen.
Geloven in Nieuw West
gepubliceerd: maandag, 22 maart 2021
Er staat weer een nieuwe video­bood­schap op het YouTube kanaal ”Geloven in Nieuw West”. Spreker is deze keer Willem Griffioen van de Aker­ge­meen­te.YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar 
Steun de St. Pancratiuskerk met een extra bijdrage
gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020
Velen zijn fi­nan­cieel getroffen door het corona­vi­rus. Dat geldt helaas ook voor onze dier­ba­re St. Pancratius­kerk, want we lopen de gebruike­lijke in­kom­sten van de collectes mis.


donderdag, 30 april 2020Online eucharistievieringen
donderdag, 9 april 2020Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis
donderdag, 9 april 2020Interview paus Franciscus over de betekenis van het coronacrisis
maandag, 6 april 2020Bisdomblad SamenKerk uitsluitend digi­taal
dinsdag, 31 maart 2020brief van pastoor Andy Jebarus
vrijdag, 27 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
woensdag, 25 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
woensdag, 18 maart 2020Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen Eucharistievieringen
maandag, 16 maart 2020Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
vrijdag, 13 maart 2020Brief pater Andy Jebarus
vrijdag, 13 maart 2020Lezingen 3e Zondag in de Veertigdagentijd A
vrijdag, 13 maart 2020TV-mis en Gebed

meer berichten vindt u in het archief