Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bijeenkomst over de Wereldjongerendagen

verslag door pastor Colm Dekker en parochiane Nienke Everts

gepubliceerd: donderdag, 1 augustus 2013
Bijeenkomst over de Wereldjongerendagen

Pastor Colm Dekker en pa­ro­chi­ane Nienke Everts zullen zon­dag 1 sep­tem­ber as. proberen iets van hun erva­ringen (in woord en beeld) tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro te delen. Namens de Lucas Pa­ro­chie mogen wij u uit­no­di­gen om deze bij­een­komst vanaf 12.00 uur in de ont­moe­tings­ruim­te van de kerk (Osdorper Ban 134) bij te wonen.

Het zal hen niet meevallen! Hoe ver­tel je over de sfeer die er onderling 2,5 week was; hoe breng je de enorme harte­lijk­heid over van de Brazilianen die hen ont­vingen; hoe geef je de grote vreugde door waar­mee zij hun geloof beleven; hoe laat je anderen delen in de nacht boven op de berg bij het Christus-beeld of de grote ont­moe­tingen met de paus op het strand van Copacabana met zijn harte­lijk­heid en spontani­teit, zijn eenvoud en diepe geloof, de van­zelf­spre­kend­heid waar­mee hij zich onder de mensen begeeft en daar zicht­baar van geniet?

Het gaat hen niet lukken, maar ze gaan een mooie en dappere poging wagen en ze hopen dat er zoveel moge­lijk mensen bij kunnen zijn!

 

Hier­on­der een eer­der ver­sche­nen ver­slag op onze site:

Maar liefst drie miljoen katho­lie­ke jon­ge­ren ontmoetten paus Fran­cis­cus in Brazilië. Van 23 t/m 28 juli 2013 von­den in Rio de Janeiro de Wereld­jon­ge­ren­dagen plaats. Deze ont­moe­ting van katho­lie­ke jon­ge­ren uit de hele wereld vindt om de twee of drie jaar plaats in af­wis­se­lend een stad binnen en dan weer buiten Europa.

Uitspraken van de paus

  • “Er zijn geen grenzen; Hij zendt ons naar ie­der­een, niet alleen voor een paar mensen die we kennen of op ons lijken. Wees niet bang en ver­tel overal over Christus, ook aan degenen die het niets lijkt te kunnen schelen.”
  • “Ik zou willen dat vooral jullie, Latijns-Ameri­kaanse jon­ge­ren, deze opdracht goed in je oren knopen. Paulus zegt: wee mij, als ik het Evan­ge­lie niet verkon­dig. Het Evan­ge­lie zit in de genen van dit continent en heeft al vele vruchten voort­ge­bracht. Nu ligt de ver­kon­di­ging in jullie hand. De Kerk heeft jullie nodig.”
  • “De beste manier om te evan­ge­li­se­ren is samen met andere jon­ge­ren. Dit pad moeten jullie volgen. Mis­schien denk je: dat kan ik helemaal niet. Je angst verschilt niet veel van die van Jeremiah. Maar God zegt tot jou, zoals tot Jeremiah: wees niet bang, want Ik ben bij je. Als we Christus gaan ver­kon­di­gen, gaat Hij altijd met ons mee. Hij laat je nooit alleen, hij wijkt geen moment van je zijde.”
  • “Jezus zei niet, een van jullie gaat, maar jullie allemaal. Wees je bewust dat de hele Kerk en de hele ge­meen­schap van heiligen aan jullie kant staat. Jezus vormde een groep, een ge­meen­schap.”
  • “Ik richt mij nu tot jullie, pries­ters die straks con­ce­le­breren. Jullie be­ge­lei­den jonge mensen, dat is gewel­dig. Maar dat is een deel van de reis. Blijf hen nabij, help hen actief deel te wor­den van de Kerk. Laat ze nooit alleen.”
  • Uitspraken van de paus
  • “'Zing een nieuwe lied voor Heer'(Psalm 95,1) (...) Het is het lied van jouw leven, over hoe wij ons leven laten iden­ti­fi­ceren met dat van Jezus, en zijn leven is een leven in dienst van anderen. Paulus zegt: ik heb me de slaaf gemaakt van allen om zoveel moge­lijk mensen voor Christus te winnen. Evan­ge­li­se­ren betekent je egoïsme over­win­nen; dienen door de voeten van je broe­ders en zusters te wassen, zoals Jezus dat deed.”
  • “Zo ontdek je dat wie evangeliseert, zelf de Blijde Bood­schap ont­vangt; dat wie vreugde geeft, vreugde ont­vangt. Ga, wees niet bang, dien!”
  • “Jezus Christus rekent op jullie, de Kerk rekent op jullie, de paus rekent op jullie. Moge Maria jullie altijd genade­vol nabij zijn. ‘Ga, en maak alle volken tot mijn leer­lin­gen.’ Amen.”

Ge­schie­de­nis

In 1984 wer­den de Wereld­jon­ge­ren­dagen in het leven ge­roe­pen door paus Johannes Paulus II om een hart onder de riem te steken van de jonge gelo­vi­gen en als een be­lang­rijk onder­deel van de evangeli­sa­tie. De Wereld­jon­ge­ren­dagen brengen vooral jon­ge­ren tussen de 16 en 35 bijeen om na te denken over de rol van God in het heden­daag­se leven.

WJD geschiedenis
jaar plaats # deel­ne­mers
1984 Rome, Italië 300.000
1985 Rome, Italië 300.000
1987 Buenos Aires, Argentinië 1.000.000
1989 Santiago de Compostela, Spanje 400.000
1991 Częstochowa, Polen 1.600.000
1993 Denver, USA 500.000
1995 Manilla, Filippijnen 4.000.000
1997 Parijs, Frank­rijk 1.200.000
2000 Rome, Italië 2.000.000
2002 Toronto, Canada 800.000
2005 Keulen, Duits­land 1.200.000
2008 Sydney, Australië 225.000
2011 Madrid, Spanje 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië 3.000.000

Voor­pro­gramma's

Voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen zijn er steevast voor­pro­gramma’s, dit jaar waren er van 15 t/m 22 juli vier ver­schil­lende voor­pro­gramma’s in Suriname en Brazilië. Deze voor­pro­gramma’s zijn een beproefde manier om alvast in de stem­ming te komen en hebben als bij­ko­mend voor­deel dat de jon­ge­ren een beetje over de jetlag heen kunnen komen.

Pro­gram­ma

WJD 2013

Op maan­dag arri­veerde paus Fran­cis­cus reeds in Rio de Janeiro en dins­dag had hij een rust­dag. Voor de jon­ge­ren wer­den dins­dag de WJD geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring op het beroemde en beruchte strand van Copocabana. Woens­dag bezocht de paus per helicopter Aparecida, de be­lang­rijk­ste bede­vaarts­plaats van Brazilië met acht miljoen pelgrims per jaar.

Donder­dag was een drukke dag voor de paus. Aller­eerst nam hij de sleu­tel tot de stad in ont­vangst en zegende hij de Olympische vlaggen. Daarna bracht hij een bezoek aan de sloppenwijk Varginha waarbij hij de tijd nam om per­soon­lijk met enkele bewoners te praten. Ver­vol­gens vond de wel­komstceremonie plaats op het strand met de jon­ge­ren.

Vrij­dag volgde het Angelus en 's avonds de Kruis­weg. Zater­dag was er weer een Eucha­ris­tie­vie­ring met de paus en 's avonds de tra­di­tio­nele Avond­wake. De jon­ge­ren over­nachtten deze laatste nacht van het offi­cië­le pro­gram­ma op het strand.

Zondag was de Slot­vie­ring met naar schat­ting 3.000.000 jon­ge­ren waar­mee deze WJD de grootste bij­een­komst was sinds WJD 1995 in Manilla, Filippijnen.

Paus weer terug in Rome

Zondag­avond vloog paus Fran­cis­cus weer terug naar Rome. Middels een tweet maakte paus Fran­cis­cus bekend dat hij weer thuis is. “Ik ben weer thuis, en ik verzeker jullie dat mijn vreugde groter is mijn vermoeid­heid!”

Bij thuis­komst ging paus Fran­cis­cus overigens recht­streeks naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore om bij Maria te bid­den. Als cadeau liet hij een groen sportshirt en een voetbal achter aan de voeten van het beeld van Maria.

Modderpoel

Vanwege de regen was het veld, dat speciaal was aan­ge­legd voor een deel van het pro­gram­ma, veran­derd in een grote mod­derpoel. Op het laatste moment heeft de organi­sa­tie besloten alle ont­moe­tingen met de paus op het strand van Copocabana te hou­den.

Knuffel voor Annemarie

Knuffel voor Annemarie

De Utrechtse bio­lo­gie­stu­dent Annemarie Scheer­boom heeft don­der­dag­avond de paus in het Neder­lands toe­ge­spro­ken namens alle Europese WJD-pelgrims. Na afloop gaf de paus haar een echte knuffel.

Annemarie: “De paus vroeg waar ik vandaan kwam. Toen zei ik ‘Holland’. Toen zei hij in het Neder­lands: ‘Hoe gaat het?’ ’Goed’, ant­woordde ik. Het was echt supermooi. Ik wilde hem eigen­lijk een knuffel geven maar ik durfde het niet te doen. Toen kwam hij zelf op me af!”

Krakau

Aan het einde van de slot­vie­ring wordt altijd meege­deeld waar de volgende WJD plaats zullen vin­den. De geruchten die al een poosje de ronde gingen wer­den beves­tigd: de WJD 2016 zullen plaats­vin­den in Krakau, Polen. Het zal de tweede keer dat de WJD plaats­vin­den in Polen - in 1991 waren 1,6 miljoen jon­ge­ren bijeen in Częstochowa.

Video’s en teksten

Dankzij het Vati­caanse CTV en de web­si­te Vatican.va zijn de hoofdon­der­de­len van het pro­gram­ma terug te kijken via YouTube en zijn de teksten in het Engels be­schik­baar. Op Rkdo­cu­menten.nl staan reeds enkele Neder­landse ver­ta­lin­gen.

dag gebeur­te­nis tekst video
maan­dag 22 juli
Aankomst Paus Fran­cis­cus video De begroe­ting
dins­dag 23 juli
Openingmis op Copacabana video
woens­dag 24 juli
Bezoek Aparecida video Homilie
don­der­dag 25 juli
Ontvangst sleu­tel en ze­ge­ning olympische vlaggen video Toespraak
Bezoek aan sloppenwijk Varginha video Toespraak
Welkomstceremonie paus en pelgrims video Toespraak
vrij­dag 26 juli
Angelus video Angelus
Kruis­weg video Kruis­weg
zater­dag 27 juli Eucha­ris­tie­vie­ring video Homilie
Avond­wake video Toespraak
zon­dag 28 juli Slot­vie­ring video Homilie
Aan­kon­di­ging WJD 2016 video Aan­kon­di­ging
Vertrek uit Rio video Afscheidswoor­den

Lees meer