Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Preek van pastoor Theo Bankras - zondag 1 september 2013

Jezus Sirach 3: 17-28 / Lucas 14: 1, 7-14

gepubliceerd: zondag, 1 september 2013
Preek van pastoor Theo Bankras - zondag 1 september 2013

Be­schei­den­heid siert de mens. Ieder van ons kent die spreuk. In de eerste lezing werd ons gezegd: "een ver­stan­dig mens overweegt gaarne spreuken"

Ik behoor dan volgens de schrijver van de eerste lezing tot de ver­stan­dige mensen. Ik overweeg gaarne spreuken. Mis­schien is het u wel eens opgevallen dat ik nog als eens een preek begin of ein­dig met een gezegde - een spreuk. Ik vind daar dikwijls nogal wat levens­er­va­ring in uitgedrukt.

Zo ook vandaag: be­schei­den­heid siert de mens. Het doet mijn hart goed als ik mensen ontmoet die heel wat goed doen en toch be­schei­den zijn.

Bij het voor­be­rei­den van een uit­vaart hoor je vaak: moe­der - vader vroeg niet veel voor zich­zelf. Zij - hij leef­den voor elkaar en voor ons - hun kin­de­ren. Zij ston­den altijd voor ons klaar in alle be­schei­den­heid en dienst­baar­heid.

In onze tijd zal je dat niet zo veel meer horen. Het lijkt mij dat be­schei­den­heid niet hoog ge­waar­deerd wordt of ziet u dat anders? Vindt u dat in onze samen­le­ving be­schei­den­heid als sieraad voor mensen telt?

Wie zijn er nu echt in tel? Tegen wie kijkt u echt op? Gaat het dan toch veelal om mensen die het gemaakt hebben? De grootverdieners? Degenen die hoogbe­taalde banen hebben?

De schrift - de bijbel vraag aan­dacht juist voor de kleinen; voor de achter­blij­vers.

Als God zich een moe­der kiest om mens te wor­den dan kiest Hij geen koningin uit Jeru­za­lem maar een onbekend meisje uit Nazaret ....

En Jezus zelf: Hij leeft voor alle mensen maar de kleinsten hebben toch een extra plaats in zijn hart. Dat zijn zijn oogappels. Zij die bij de massa niet in tel zijn, zijn dat bij Hem juist wel!

Hij leeft voor waartoe Hij oproept: wat je aan de kleinsten, de minstgeachten hebt gedaan, dat heb je aan Mij, dat heb je aan God gedaan.

Daartoe wor­den wij vandaag weer opge­roe­pen: Open je hart voor de min­der geachte mensen. Wees er voor hen en sloof je niet uit om bij de geachte mensen te horen; om zo hoog moge­lijk op de maat­schap­pe­lijke lad­der te komen.

Be­schei­den­heid en dienst­baar­heid sieren de mens.

Als "ze" dat op je uit­vaart kunnen zeggen: "hij - zij was een be­schei­den en dienst­baar mens" dan was je een mens naar Gods hart.

Mogen wij dat steeds meer wor­den!

Lezingen zijn na te lezen op Bijbel.net