Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Onderzoek samenwerking HH Engelbewaarders Badhoevedorp & Sint Pancratius Sloten.

Nieuwe Tijden - Nieuwe Wegen

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2014
Onderzoek samenwerking HH Engelbewaarders Badhoevedorp & Sint Pancratius Sloten.

1. Nieuwe Tijden – Nieuwe Wegen

De volks­kerk in Neder­land is veran­derd in een keuze­kerk. Het kerk­be­zoek is dien­over­een­koms­tig gedaald. Driekwart van de pa­ro­chies hebben moeite de jaar­lijkse ex­ploi­tatie dekkend te krijgen. De pa­ro­chies wordt gevraagd om daad­wer­ke­lijke samen­wer­king en soli­da­ri­teit. Samen­wer­king op het gebied van liturgie en pas­to­raat, maar ook van catechese, jeugd­werk, caritas etc.

De pa­ro­chie­besturen van HH Engelbe­waar­ders te Bad­hoe­ve­dorp en St. Pancratius te Sloten herkennen de aan­dachts­pun­ten welke bo­ven­staand ver­woord zijn. Alhoewel beide pa­ro­chies vooralsnog fi­nan­cieel gezond zijn, nog een rede­lijk tot goed draag­vlak kennen qua kerk­gan­gers, mogen rekenen op een breed draag­vlak qua vrij­wil­li­gers en tenminste een of tweemaal per maand in het weekend eucha­ris­tie kunnen vieren zien zij ander­zijds dat de kerk vergrijst qua voor­gan­gers, bezoekers en vrij­wil­li­gers. Dat vraagt om een visie op de toe­komst voor deze twee pa­ro­chies die bei­den een dorps karakter kennen.

2. Regio­vor­ming en partiële fusie.

In de nabije omge­ving van Sloten en Bad­hoe­ve­dorp vin­den voor­be­rei­dingen plaats voor ingrijpende grootschalige structuurwijzi­gingen, te weten Nieuw-West res­pec­tie­ve­lijk Aalsmeer-Uithoorn. Dat vraagt veel van kerk en ge­meen­schap. Immers juist bij schaalvergro­ting (en de daarbij behorende fysieke en mentale afstand) is het essentieel om ons te rea­li­se­ren, dat samen­wer­king door vrij­wil­li­gers (van ver­schil­lende pa­ro­chies) alleen tot stand komt als dat voor hen een dui­de­lijke meer­waarde oplevert. Met andere woor­den, die groeit van onder af, vanuit de basis, alleen als daar po­si­tie­ve bele­ving van uit gaat en men zelf de nood­zaak daar­van voelt.

De pa­ro­chie­besturen van Sloten en Bad­hoe­ve­dorp onder­zoeken gegeven deze struc­tu­rele en contextuele factoren de moge­lijk­he­den van een partiële bestuur­lijke fusie. Een partiële fusie tussen Bad­hoe­ve­dorp en Sloten zal op termijn kunnen lei­den tot één nieuwe grote pa­ro­chie waarbij de na­tuur­lijke logica (geo­gra­fisch, vrij­wil­li­gers, dorps karakter, fi­nan­ciële situatie) zoveel moge­lijk gevolgd kan wor­den.

De nadruk voor de ko­men­de jaren ligt op een bestuur­lijke in­te­gra­tie. Immers voor de korte termijn is ener­zijds pas­to­raat en liturgie verzekerd en ander­zijds (h)erkennnen betrokken besturen, dat qua pas­to­raat en liturgie beide pa­ro­chies vooralsnog andere li­tur­gische accenten leggen en daar­mee andere keuze­kerken ver­te­gen­woor­digen. Deze pluriformi­teit staat een bestuur­lijke in­te­gra­tie niet in de weg.

3. Beleidsopties op het gebied van bestuur, organi­sa­tie en fi­nan­ciën.

In 2014 zullen betrokken besturen de beleidsopties op het gebied van bestuur, organi­sa­tie en fi­nan­ciën in beeld brengen en onder­zoeken waar doeltreffende samen­wer­king kan wor­den ge­rea­li­seerd, ten­ein­de zowel de effec­ti­vi­teit ( de goede dingen doen) als de efficiency ( de dingen goed doen) te verhogen zon­der het draag­vlak voor de lokale ge­meen­schap te vermin­de­ren. Wij ver­wach­ten dat deze con­struc­tieve aanpas­singen aan de ver­an­de­rende omstan­dig­he­den en uit­dagingen juist mogen rekenen op de onvermin­derde en­thou­siaste be­trok­ken­heid bij onze geloofs­ge­meen­schappen.

Pa­ro­chie­besturen HH Engelbe­waar­ders Bad­hoe­ve­dorp & Sint Pancratius Sloten.