Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Maria Onbevlekt Ontvangen

Maandag 9 december 2013

gepubliceerd: maandag, 9 december 2013
Schilderij door Bernardo Rodriguez Ecuador, Quito, San-Franciscoklooster
Schilderij door Bernardo Rodriguez Ecuador, Quito, San-Franciscoklooster

Elk jaar op 8 de­cem­ber viert de Katho­lie­ke Kerk het hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de heilige Maagd Maria. Het is één van de feesten in de kerk waarover bij veel mensen mis­ver­stan­den bestaan. In ver­band met de 2e zon­dag van de Advent vieren we het dit jaar op maan­dag 9 de­cem­ber.

Vaak wordt de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria verward met het feit dat Maria zwan­ger raakte van Jezus zon­der dat zij 'omgang met een man' had, zoals de oude bijbel­ver­ta­ling scheef. Het gaat echter om het feit dat Maria zélf on­be­vlekt - dat wil zeggen zon­der zon­den - in de schoot van háár moe­der werd ont­van­gen. Niet voor niets wordt dit feest exact negen maan­den vóór het feest van Maria Geboorte (8 sep­tem­ber) gevierd.

De Kate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk legt het geloofs­mys­te­rie van Maria's On­be­vlekte Ont­van­ge­nis als volgt uit: "Om Moeder van de Ver­los­ser te zijn, werd Maria 'door God begif­tigd met gaven die pasten bij een zo grote taak'." Om moe­der van Gods zoon te kunnen wor­den, moest zij helemaal vrij van zon­den zijn.

Het feest werd in de 9de eeuw vanuit Con­stan­ti­no­pel inge­voerd in Italië en in 1708 voor de hele kerk alge­meen voorge­schre­ven door paus Clemens XI. Op 8 de­cem­ber 1854 verk­laarde paus Pius IX de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria tot dogma. Dit is een leer­stel­ling waarin een paus plech­tig verk­laart dat deze door God geopen­baard is en door de mens geloofd moet wor­den. De paus verk­laarde dat Maria bij het eerste ogen­blik van haar ont­van­ge­nis door een bij­zon­dere genadegave en voor­recht van God gevrij­waard was van elke smet van de erfzonde.

Inte­res­sant is in dit ver­band dat korte tijd na de afkon­diging van dit dogma het meisje Ber­na­dette Soubirous in Lourdes in Zuid-Frank­rijk meer­dere ver­schij­ningen van 'een mooie dame' kreeg, die zich­zelf pre­sen­teerde als de 'On­be­vlekte Ont­van­ge­nis'. Dit is een van de redenen waarom de ver­schij­ningen in Lourdes als authen­tiek zijn erkend, omdat men ervan uit­ging dat de onge­let­terde Ber­na­dette zo'n theo­lo­gische term nooit zelf verzonnen kon hebben.

In de eerste, recent ver­sche­nen, apos­to­lische exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus, Evangelii Gaudium, staat dit gebed om de voor­spraak van Maria:

Moeder en Maagd Maria,
Gij die door de Geest bewogen,
in de diepte van Uw nederig geloof,
helemaal over­ge­le­verd aan de Eeuwige,
het Woord van het Leven ont­van­gen hebt,
help ons, ons “ja” te zeggen
in de hoge nood, dringen­der dan ooit,
om Jezus’ Blijde Bood­schap te laten horen.

Gij, die vervuld zijt van de aanwe­zig­heid van Christus,
Gij hebt de Vreugde van Johannes de Doper gedragen
en hem in de schoot van zijn moe­der laten opsp­ringen.
Gij hebt jubelend van vreugde, de welda­den van de Heer bezongen.
Gij, die met een onwankel­baar geloof
bij het kruis zijt blijven staan
en die de troos­ten­de vreugde van de ver­rij­ze­nis hebt gekregen,
Gij hebt de leer­lin­gen verzameld wachtend op de Geest
opdat de evan­ge­li­se­rende Kerk zou geboren wor­den.

Verkrijg nu voor ons de nieuwe geestdrift van verrezen mensen
om aan ie­der­een het Evan­ge­lie van het Leven te brengen
dat de dood overwint.
Geef ons heilige geestdrift om nieuwe wegen te zoeken
opdat de gave van de nooit verblekende schoon­heid
ie­der­een zou bereiken.

Gij, Maagd van het luis­te­ren en het schouwen,
Moeder van de schone liefde, Bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk waar­van Gij de heel zuivere icoon bent,
opdat zij zich nooit zou opsluiten in zich­zelf
en de geestdrift nooit zou tegen­hou­den om het Ko­nink­rijk te ves­tigen.

Ster van de nieuwe evangeli­sa­tie,
help ons te stralen door het ge­tui­ge­nis van ge­meen­schap,
dienst­baar­heid, vurig en groot­moe­dig geloof,
ge­rech­tig­heid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evan­ge­lie
tot aan de grenzen van de aarde zou reiken
en geen enkele periferie van zijn licht zou beroofd wor­den.

Moeder van het levend Evan­ge­lie,
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.

Amen. Alleluia.