Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Afscheid van organist Tamir Chasson

gepubliceerd: vrijdag, 3 januari 2014
Afscheid van organist Tamir Chasson

Zondag 29 de­cem­ber zou­den wij afscheid van hem hebben geno­men maar door tra­gische omstan­dig­he­den was hij bij zijn familie in Israël. Ruim 2 ½ jaar heeft hij het koor Vox Laudans begeleid en hebben u en wij genoten van zijn uit­mun­tende vakkennis.

Een amicale vakman die bij ons allen zeer goed lag gaat nu andere wegen bewan­de­len. Wij zijn hem bij­zon­der veel dank ver­schul­digd voor zijn inzet voor het koor en de pa­ro­chie en wensen hem van harte veel succes door energie in de toe­komst.

Wij zijn al ruim twee maan­den bezig d.m.v. adver­tenties, flyers, web­si­tes, Conservatorium Am­ster­dam, Facebook, relaties en via de Neder­landse St. Gregorius Vereni­ging van het bisdom met het ves­tigen van hun aan­dacht op ons organisten probleem. Het bestuur zit beslist niet stil maar ondanks dat er o.a. diverse kerken sluiten of gesloten zijn, rea­geert niemand.

De Katho­lie­ke Dirigenten en Organisten Vereni­ging heeft in hun editie van het vierde kwar­taal 2013 een grote adver­tentie opgeno­men.

Cross your fin­gers.

Jan Vermist