Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Is Christus dan verdeeld?

Week van Gebed 2014

gepubliceerd: woensdag, 22 januari 2014
Is Christus dan verdeeld?

De Raad van Kerken en de Evan­ge­lische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een ge­za­men­lijk thema vast­ge­steld. Het thema ‘Is Christus dan ver­deeld?’ is gebaseerd op de Bijbel­tekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als chris­te­nen eens­ge­zind te zijn. De gebeds­week vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari.

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de ge­meen­te in Korinte kri­tisch uit over ver­deeld­heid binnen de chris­te­lijke ge­meen­ten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema ‘Is Christus dan ver­deeld?’ is dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen rea­geren. In Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebeds­week in 2014 zullen chris­te­nen we­reld­wijd stil­staan bij dit thema.

Het thema is dit jaar aan­ge­dragen door kerken in Canada. Het land heeft een bevol­king van 32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daar­van. Er zijn in de loop der jaren ook veel Neder­lan­ders naar Canada verhuisd. Ongeveer 47 procent van de bevol­king is rooms-katho­liek en zo’n 37 procent is pro­tes­tant. In Canada staat een­heid vaak ter dis­cus­sie.

Naast de een­heid tussen de mi­gran­ten is er in Canada dis­cus­sie over de rechten van de inheemse bevol­king. De kerken werken nauw samen met deze oor­spron­ke­lijke, indiaanse bevol­king om te proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale com­mis­sie van waar­heid en ver­zoe­ning inge­steld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen.

Meer in­for­ma­tie op de web­si­te van de Raad van Kerken (http://www.raad­van­kerken.nl/?b=2523). Daar is ook het bestel­for­mu­lier te vin­den.