Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerkbalans 2014

oproep van pastoor Theo Bankras en het parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 17 februari 2014
Kerkbalans 2014

Brief van Pastoor Theo Bankras

Dier­ba­re pa­ro­chi­anen,

Erva­ringen... Wat heeft ieder van ons vele erva­ringen. Vele erva­ringen bij gebeur­te­nissen. Erva­ringen bij mensen, die erva­ringen vorm­den ons tot de mens die we nu zijn. Erva­ringen uit je kin­der­tijd, erva­ringen van ouders , broers en zussen.

Erva­ringen van de scholen en van de ker­ke­lijke vie­rin­gen, ik denk daar nog dikwijls aan. Erva­ringen van wat je meemaakte in je levens­tijd en waarbij de kerk be­lang­rijk was. Hoe be­lang­rijk was het gezin waar je deel van uit maakte, het huis waar je woonde werd daardoor heel be­lang­rijk. Dat wordt soms heel sterk ervaren als er een verhui­zing plaats vindt.

Hoe be­lang­rijk een paro­chie­kerk is wordt soms ook pas echt ervaren als de kerk gesloten wordt en of afgebroken. Ik voelde dat zelf bij het slopen van de Pius X.

Ik ben daar vier en een half jaar kape­laan geweest en heb daar de feest­da­gen gevierd en met mensen gerouwd. Ik ontmoette een pa­ro­chi­aan die daar veel voor de kerk had gedaan, hij was zeer ontdaan door het slopen van "zijn" kerk.

Ik prijs mij dat ik nog steeds pries­ter mag zijn de st. Pancratius. Het gaat mij wel echt aan het hart dat zo velen niet meer komen om hun geloof te vieren en te voe­den, om met medepa­ro­chi­anen lief en leed te delen.

Dat is in onze hele regio zo en dat betekent dat er ook in onze regio kerk­slui­ting zal plaats­vin­den. Want min­der mensen in de vie­rin­gen betekent oom min­der in­kom­sten, ook bij ons is dat zo.

Daarom doen wij een dringend beroep op U: aller­eerst kom uw geloof vieren en voe­den in het week­ein­de, kom lief en leed in de vie­rin­gen delen.

En wij doen een dringend beroep op U om onze kerk fi­nan­cieel te steunen zodat onze kerk open kan blijven om ons geloof te kunnen blijven vieren en voe­den.

Bij voor­baat veel dank,

Mede namens het pa­ro­chie­bestuur uw "pastoor-pa­ro­chie­pries­ter"

 

Th.J. Bankras.pr

Brief van het pa­ro­chie­bestuur

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen zegt men. Dit geldt ook voor 2014 en voor onze pa­ro­chie. Het pa­ro­chie­bestuur heeft besloten te gaan onder­zoeken of we op een ver­stan­dige manier onze krachten kunnen bun­de­len met onze buur­paro­chie van de H. Engelbe­waar­ders in Bad­hoe­ve­dorp.

Als eerste stap gaan de besturen van beide pa­ro­chies samen­wer­ken; al het andere blijft nog groten­deels bij het oude – vie­rin­gen, fi­nan­ciën, on­der­houd aan kerk­ge­bouwen, etc. – , maar zal als alles goed gaat ook meer en meer ge­za­men­lijk wor­den gedaan.

Samen­wer­ken biedt een mooi per­spec­tief. Samen­wer­ken is iets dat bij ons Chris­te­nen hoort, want het werkt alleen als beide partijen bereid zijn om te geven. Zoals pastoor Bankras altijd vraagt: zijn wij er voor de ander?

Samen­wer­ken op vele vlakken, het is de ambitie. We zijn er echter nog lang niet, we zijn aan het voor­be­rei­den. Dit betekent dat we voorlopig onze eigen kerk en pa­ro­chie zelf moeten onder­hou­den. Dat vergt wat van ieder van ons: per­soon­lijke inzet en geld; ieder naar kracht en moge­lijk­heid

U bent gewend van ons dat wij aan het begin van elk jaar u komen vragen om fi­nan­cieel bij te dragen aan onze pa­ro­chie. Zo ook dit jaar. Het is hard nodig. We zijn een zuinige pa­ro­chie, maar zon­der geld gaat het niet.

En omdat we – helaas – met steeds min­der actieve pa­ro­chi­anen zijn, is iedere in­di­vi­duele bijdrage steeds be­lang­rijker. U hebt op grote schaal en met een enorme trouw getoond dat u bereid bent uw fi­nan­ciële bijdrage te leveren. Het pa­ro­chie­bestuur zou het zeer op prijs stellen als u dat opnieuw doet.

Mag ik u bij voor­baat danken voor uw goede gave. Zoals altijd zullen wij er ver­stan­dig mee omgaan.

Namens het pa­ro­chie­bestuur

Just Spee, vice-voor­zit­ter