Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Feest van de H. Thomas van Aquino

kerkleraar

gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014
Feest van de  H. Thomas van Aquino

28 januari viert de kerk het feest van de H. Thomas van Aquino, kerk­le­raar. Hij werd rond 1225 geboren in het Ita­li­aanse plaatsje Roccasecca bij Aquino. Hij was de jongste zoon van graaf Landulfo van Aquino. Voor zijn vor­ming werd hij toe­ver­trouwd aan de bene­dic­tijner monniken van het nabij­ge­le­gen klooster Monte Cassino. Maar na enige tijd voelde hij zich aange­trok­ken tot de zojuist door de Span­jaard Dominicus Guzmán (&dag­ger; 1221; feest 8 au­gus­tus) gestichte orde der predikheren, de Dominicanen.

 

Hij ging in Parijs theo­lo­gie stu­de­ren en behaalde er de doctorsgraad. Eenmaal af­ge­stu­deerd, was hij was een veel­ge­vraagd docent. Hij gaf theo­lo­gie ach­ter­een­vol­gens aan de uni­ver­si­teiten van Parijs (1252-1260), van Orvieto (12601-1264), van Rome (1265-1267), van Viterbo (1268), terug in Parijs (1269-1271) en tenslotte aan de uni­ver­si­teit van Napels (1272-1274).

 

Ondanks zijn intel­li­gentie en in weerwil van de waar­de­ring die hij overal ontmoette vanwege zijn gelo­vi­ge scherp­zin­nig­heid, bleef hij een be­schei­den mens. Hij was een man van gebed. Op weg naar het concilie van Lyon, stierf hij te Fossanova, vlakbij Rome.

 

Vere­ring & Cultuur


Hij werd in 1323 heilig verk­laard en in 1567 uit­ge­roe­pen tot kerk­le­raar.

Hij heeft een in­druk­wek­kend oeuvre nagelaten. Op zijn sterf­bed zou hij­zelf hebben gevraagd alles te verbran­den, omdat al die woor­den niet in staat waren het ware geheim van God ook maar enigszins te bena­de­ren. Aan zijn verzoek hebben zijn tijdgenoten niet voldaan.

 

Tot op de dag van vandaag wordt zijn Summa Theologica (Samen­vat­ting van de Theo­lo­gie) nage­slagen en bestu­deerd. Eén van de vragen die hij in zijn Summa behandelt, luidt, of Jezus terecht een groot leraar wordt genoemd. Hij merkt daarbij op dat een leraar des te be­lang­rijker is, naarmate hij­zelf geen enkel geschrift heeft nagelaten. Pas als zijn leer­lin­gen hun best doen alle woor­den van hun meester voor het nageslacht te bewaren en op te schrijven, hebben we te doen met een wer­ke­lijk groot leraar, aldus Thomas. Hij dacht hierbij na­tuur­lijk aan Jezus, wiens woor­den en daden door de evan­ge­lis­ten zijn opge­te­kend. Waar­schijn­lijk ook aan de Griekse wijs­geer Socrates (470-399 vóór Chr.), wiens woor­den door zijn leer­ling Plato voor het nageslacht zijn bewaard.

 

Toch is die opmer­king van Thomas niet zon­der humor, als je bedenkt hoeveel dikke boeken hij­zelf ge­schre­ven heeft...

 

Diezelfde humor valt te bespeuren in Thomas' opmer­king dat een mens een minimum aan mate­rië­le voor­zie­ningen nodig heeft, wil hij aan gods­diens­tig leven toe­ko­men. Ieder weet, dat Thomas zeer dik was, en dat er zelfs gezien zijn dikke buik, een stuk uit de tafel was gezaagd op de plek waar hij de maal­tijd gebruikte...

 

Patronaten


Hij geldt als patroon van de dominicaner orde. In 1880 werd hij patroon­hei­lige van alle katho­lie­ke uni­ver­si­teiten en studie­hui­zen. Daar­naast is hij bescherm­hei­lige van theologen, stu­den­ten, boek­han­delaars en potloodfabri­kanten. Zijn voor­spraak wordt inge­roe­pen tegen onweer.

 

(www.heiligen.net)

 

 

Angelustoe­spraak van paus Bene­dic­tus XVI over de relatie tussen geloof en rede

op de feest­dag van de H. Thomas van Aquino / 28 januari 2007

 

 

 

Beste broe­ders en zusters!

 

De li­tur­gische kalen­der gedenkt vandaag de heilige Thomas van Aquino, een groot Kerk­le­raar. Met zijn cha­risma als filo­soof en theoloog biedt hij een gel­dig model van harmonie tussen rede en geloof, dimensies van de men­se­lijke geest die zich eerst ten volle verwezen­lijken in de ont­moe­ting en dialoog met elkaar.

 

De men­se­lijke reden "ademt" om zo te zeggen, volgens het denken van Sint Thomas, dat wil zeggen beweegt zich binnen een weidse, open horizon waar zij het beste van zich­zelf tot uitdruk­king kan brengen. Wanneer de mens zich daar­en­te­gen beperkt tot het bedenken van alleen mate­rië­le en proefon­dervin­de­lijk te bewijzen objecten en zich sluit voor de grote vragen over het leven, over zich­zelf en over God, verarmt hij.

 

De relatie tussen geloof en rede vormt een serieuze uit­daging voor de momenteel in de westerse wereld dominante cultuur en juist hierom heeft de geliefde Johannes Paulus II er een En­cy­cliek aan willen wij­den, die dan ook de titel draagt Fides et Ratio  - geloof en rede. Ook ik heb dit on­der­werp onlangs hernomen in de toe­spraak tot de Uni­ver­si­teit van Regens­burg.

 

Inder­daad levert de moderne ont­wik­ke­ling van de weten­schappen ontel­ba­re po­si­tie­ve re­sul­taten op, zoals we allemaal zien. Deze moeten altijd erkend wor­den. Maar tege­lijker­tijd is het nodig toe te geven dat de ten­dens om alleen datgene voor waar te hou­den dat proefon­dervin­de­lijk te bewijzen valt, een beper­king betekent van de men­se­lijke rede en een verschrikke­lijke, inmiddels breed erkende schi­zo­fre­nie te weeg brengt, waardoor er sprake is van een samen­gaan van ra­tio­na­lis­me en ma­te­ri­alisme, hyper­tech­no­lo­gie en het ongeremd volgen van instincten.

 

Het is daarom nood­za­ke­lijk op een nieuwe manier de men­se­lijke rede­lijk­heid te heront­dek­ken in haar open­heid voor het licht van de god­de­lijke Logos en voor haar volmaakte open­ba­ring in Jezus Christus, de mens­ge­wor­den Zoon van God.

 

Wanneer het chris­te­lijk geloof authen­tiek is, dan doodt het niet de vrij­heid en de men­se­lijke rede. Waarom zou­den geloof en rede dan angst moeten hebben voor elkaar wanneer ze, door elkaar te ont­moe­ten en met elkaar in dialoog te gaan, zich nog beter tot uitdruk­king kunnen brengen? Het geloof ver­on­der­stelt de rede en ver­volmaakt haar, en de rede, verlicht door het geloof, vindt de kracht om zich te verheffen tot de kennis van God en van de gees­te­lij­ke dingen.

 

De men­se­lijke rede verliest helemaal niets door zich te openen voor de inhou­den van het geloof, integen­deel, deze vereisen juist haar vrije en bewuste adhesie.

 

Met ver voor­uit­ziende wijs­heid slaagde Thomas van Aquino erin een vrucht­ba­re con­fron­ta­tie aan te gaan met het Arabische en Joodse denken van zijn tijd, zodat hij beschouwd wordt als een nog steeds actuele leer­mees­ter wat betreft de dialoog met andere culturen en gods­diensten.

 

Hij wist die bewon­de­rens­waar­dige chris­te­lijke synthese te bie­den tussen rede en geloof die voor de westerse bescha­ving een kost­baar erf­goed vormt waaruit ook vandaag de dag te putten valt om met vrucht te kunnen dialo­geren met de grote culturele en gods­diens­tige tradities van de wereld.

Laten wij bid­den dat de chris­te­nen, in het bij­zon­der zij die in aca­de­misch en cultureel milieu werken, de rede­lijk­heid van hun geloof tot uitdruk­king weten te brengen en daar­van weten te getuigen in een dialoog die geïnspireerd wordt door de liefde.

 

Vragen we deze gave aan de Heer op voor­spraak van de heilige Thomas van Aquino en vooral van Maria, Zetel der Wijs­heid.