Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2014
Inspiratiegroep

Hoe vaak heb je de gelegen­heid om open­lijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds min­der in geïn­te­res­seerd. En als je mensen ontmoet die het­zelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

Pa­ro­chi­anen van oa. de Vredes­kerk, Obrecht­kerk en Pancratius­kerk komen maan­de­lijks bijeen om elkaar te ont­moe­ten in wat ons bezig houdt in ons ge­loofs­le­ven: Waar wor­den we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar in­spi­re­ren?

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. Tijd maken om te luis­te­ren en te spreken, voor de stilte en voor ge­za­men­lijk gebed. Niet inge­wik­keld, maar een­vou­dig en met aan­dacht.

We beginnen de bij­een­komsten met het bid­den om de Heilige Geest. Dan komt het luis­te­ren naar wat een van ons heeft voor­be­reid. Dat kan een in­spi­re­rende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bij­zon­der mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herken­ning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invals­hoek. Het won­der­lijke is, zo is onze erva­ring, dat er altijd wat gebeurt en dat het leidt tot verrij­king en geloofsbe­moe­di­ging. We ein­digen met stilte en gebed.

De in­spi­ra­tie­groep is een ini­tia­tief van de pa­ro­chie van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede (Vredes­kerk) en de pa­ro­chie Onze Lieve Vrouw van de Aller­hei­ligste Rozen­krans (Obrecht) en staat open voor ie­der­een. U bent van harte uit­ge­no­digd om een keer langs te komen.

Prak­tische in­for­ma­tie:

Wat

Het elkaar ont­moe­ten in het geloof, aan de hand van een tekst, een lied, een psalm of een in­spi­re­rende persoon. Altijd in combinatie met gebed.

Wie:               

Ie­der­een die zich hierdoor aan­ge­spro­ken voelt. 

Wanneer:      

Op de laatste maan­dag van de maand om 20.00 uur. 

Waar:            

Wisselend op de pastorie van de Obrecht­kerk (Obrecht­straat 30, achter het Concert­ge­bouw) of van de Vredes­kerk (Pijnacker­straat 9, in de Pijp).

Extra:            

Om de twee maan­den vieren we samen H. mis in één van beide kerken. Aan­slui­tend nodigen we ie­der­een uit aan tafel voor een ge­za­men­lijke lunch.

Contact:        

Jeroen Spit­teler, per mail: jheronimus@gmail.com of mobiel: 06 29 400 644.