Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Stille Omgang 22 maart 2014

gepubliceerd: zaterdag, 1 maart 2014
Stille Omgang 22 maart 2014

De Stille Omgang wordt in 2014 gelopen in de nacht van zater­dag 22 op zon­dag 23 maart. Ter ver­die­ping heeft de Stille Omgang 2014 als intentie: In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd.

U bent van harte welkom bij de vie­ring in de Begijnhof­ka­pel om 22.30 uur of één van de andere vie­rin­gen die u kunt vin­den op www.stille-omgang.nl

Toelich­ting

Wanneer wij kijken naar Paus Fran­cis­cus zien wij nieuwe dingen gebeuren een aanpak die anders is vergeleken bij die van zijn voor­gan­gers, eenvoud, nabij­heid, aan­dacht voor stilte, be­schei­den­heid.

Zo zien wij dat de heilige Kerk zich in ver­schil­lende opvolgende stadia telkens weer vernieuwt, tot op de hui­dige dag, zoals men zegt dat een ade­laar zijn jeugd terug krijgt. En zij zal zich blijven vernieuwen, zolang haar fun­dament gevrij­waard blijft: het geloof in de heilige Drieeen­heid.

Want buiten dit geloof kan er ook in de toe­komst geen ander fun­dament gelegd wor­den, al kunnen in het bouw­werk dat daaruit oprijst ver­schil­lende stijlen van gods­diens­tig­heid elkaar door­kruisen, maar samen groeien zij uit tot één heilige tempel voor de Heer.

Dit speelt na­tuur­lijk ook bij ons in de Stille Omgang, onze jaar­lijkse bede­vaart met veel ver­schil­lende gene­ra­ties en mensen die de kerk hebben gevon­den vanuit een andere traditie. De tocht door woelig Am­ster­dam, maar in stilte, geen gebed hardop, niet praten met elkaar gewoon stilte al is dat niet zo een­vou­dig. Deze stilte is ook het on­der­werp van de jaar­in­ten­tie.

Een kort uitstapje: Ik was met vrien­den in een groot warenhuis in Duits­land en voelde al bij het binnen­ko­men iets bij­zon­ders, maar wat,ik wist het niet ….veel gezellig­heid … mensen die op ver­schil­lende punten met elkaar zaten te praten of koffie zaten te drinken of inkopen te doen,maar wat was het…toch?

ER WAS GEEN MUZIEK !……..een bij­zon­dere stilte in zo’n druk warenhuis dat viel meteen op… Hier blijkt dus: In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd. Dat is onze jaar­in­ten­tie.

Heer onze God wie kan uw plan doorgron­den, wie ont­dek­ken wat Gij wilt, als wij gejaagd door het leven geen stilte meer vin­den, geen tijd voor be­zin­ning? BRENG ONS TOT RUST Zend uw Geest van wijs­heid, die inzicht geeft en ons leert de juiste wegen te gaan; maak ons tot volgelingen van Jezus, uw Zoon. (Uit het Getij­den­ge­bed)