Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisdombedevaart naar Rome

meivakantie 2015

gepubliceerd: vrijdag, 7 maart 2014
Bisdombedevaart naar Rome

In de mei­va­kan­tie van 2015 is het Bisdom Haar­lem Am­ster­dam voorne­mens om samen met de reis­orga­ni­sa­tie VNB een bisdom­bede­vaart naar Rome te or­ga­ni­se­ren. Bij deze willen wij u van harte uit­no­di­gen om met ons mee te gaan!

Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende erva­ring. Je stapt uit je eigen leef­wereld en je gaat met elkaar op reis. De hoop is dan ook, dat deze bede­vaart een po­si­tie­ve bijdrage mag leveren aan het vormen van levende en betrokken kerk­gemeen­schappen in ons bisdom en de saam­horig­heid extra zal ver­ster­ken. Er zal dan ook ge­pro­beerd wor­den om mensen uit dezelfde regio zoveel moge­lijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen.

Bus of vliegtuig

Er wor­den twee reis­moge­lijk­heden naar Rome aangebo­den:

  • 10-daagse bus­reis met mooie tussen­stops op weg van en naar Rome (30 april t/m 9 mei 2015).
    Deze reis zal ca. 999 euro gaan kosten.
  • 6-daagse vliegreis naar Rome (2 mei t/m 7 mei 2015).
    Deze reis zal ca. 789-859 euro gaan kosten.

N.B. Deze prijzen zijn nog onder voorbehoud. In juni 2014 zullen de de­fi­ni­tieve prijzen bekend wor­den en zal de in­schrij­ving voor de reis geopend wor­den.

De prijzen zijn exclusief lunches (behalve op de reis­da­gen bij de bus­reis), reis-en annule­rings­verzeke­ring en een­persoons­kamer toe­slag. De deel­ne­mers aan de bede­vaart betalen dit reis­be­drag direct aan de VNB.

En wat volgt er dan in Rome? We bezoeken na­tuur­lijk meer­dere hoogte­punten van deze bij­zon­dere stad en van de wereld­kerk, maar ook zijn er (eucha­ris­tie)vie­rin­gen met de Haar­lemse groep in bij­zon­dere kerken in Rome. Daarbij wor­den we muzikaal onder­steund door ons ka­the­drale koor. Daar­naast gaan we op au­diën­tie bij de Paus en genieten we met elkaar van de Ita­li­aanse gast­vrij­heid.

Speciaal ook voor jon­ge­ren en ge­zin­nen

We willen ook speciaal de jon­gere leef­tijds­groep uit­no­di­gen om met deze bede­vaart mee te gaan. Voor deze leef­tijds­groep zal dan ook kor­ting op de reissom moge­lijk zijn. Hierover zult u nader geïn­for­meerd wor­den. Tieners en jon­ge­ren zullen hun eigen pro­gram­ma momenten samen hebben. Ook spannen we ons in om in het pro­gram­ma reke­ning te hou­den met ouders met kin­de­ren. Dit neemt niet weg, dat een pro­gram­ma in Rome veel lopen betekent, het is dus wel be­lang­rijk voor deze bede­vaart, dat mensen goed ter been zijn.

Meer in­for­ma­tie

Eind januari / begin februari zullen de pas­to­rale krachten en de pa­ro­chie­besturen meer in­for­ma­tie over deze bede­vaart ont­van­gen.

Uw eventuele vragen over de bede­vaart, kunt u mailen. Ook ideeën voor de pro­mo­tie, voor­tra­ject, natraject alsmede de reis zelf, zijn welkom. Bellen kan ook.