Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inzicht (begrijpen zoals God begrijpt)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: zondag, 4 mei 2014
Inzicht (begrijpen zoals God begrijpt)

Op weg naar pink­ste­ren houdt paus Fran­cis­cus een catechese­cy­clus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijs­heid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroom­heid en ontzag voor God.

Beste broe­ders en zusters, goe­den­dag,

Na gereflec­teerd te hebben op de wijs­heid, als de eerste van de zeven gaven van de Heilige Geest, zou ik de aan­dacht vandaag willen richten op de tweede gave, die van het begrip. Het is geen kwestie van men­se­lijke intel­li­gentie, de intellectuele capaci­teit waar­mee we in meer of min­dere mate begif­tigd kunnen zijn.

De diepten van Gods gedachten
In plaats daar­van is het een genade die alleen de Heilige Geest kan uitstorten en die in de christen het vermogen wekt om voorbij te gaan aan de uiter­lijke ver­schij­ning van de wer­ke­lijk­heid en de diepten van Gods gedachten en zijn verlos­sings­plan te schouwen.

De effecten
De apostel Paulus beschrijft, als hij tot de ge­meen­schap van Korinte spreekt, de effecten van deze gave goed – wat deze manier van begrijpen in ons doet – en Paulus zegt dit: “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voor­stel­len, al wat God bereid heeft voor die Hem lief­heb­ben.”

Gods intel­li­gentie
Dit betekent na­tuur­lijk niet dat een christen alles kan begrijpen en volle­dige kennis kan hebben van Gods plan: dit alles zal pas in al zijn hel­der­heid wor­den ont­huld als we voor Gods oog staan, en wij waar­lijk een met Hem zijn. Echter, zoals het woord zelf sug­gereert, staat begrip ons toe om intus legere, ‘er in te lezen’: en deze gave helpt ons dingen begrijpen zoals God ze begrijpt, met Gods intel­li­gentie. Want je kunt een situatie met men­se­lijke intel­li­gentie begrijpen, met pru­dentie, en dat is oké. Maar om de situatie in de diepte te begrijpen, zoals God begrijpt, dat is het effect van deze gave.

Plan van liefde
En Jezus wilde de Heilige Geest zen­den zodat wij deze gave zou­den kunnen hebben, zodat wij allen dingen kunnen zien zoals God begrijpt, met Gods intel­li­gentie. Dit is een prach­tige gave die de Heer ons allen heeft gegeven. Het is de gave waar­mee de Heilige Geest ons tot intimi­teit met God brengt en ons deel maakt van het plan van liefde dat hij in de plots van onze levens en de ge­schie­de­nis. Het helpt ons de ware bete­ke­nis van de ge­schie­de­nis te begrijpen.

Groeien in begrip
Het is dus dui­de­lijk dat de gave van het begrip nauw verwant is aan het geloof. Als de Heilige Geest in onze harten woont en onze geesten verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in begrip van wat de Heer heeft gezegd en gedaan. Jezus zelf zei tegen zijn leer­lin­gen: Ik zal jullie de Heilige Geest zen­den en Hij zal jullie alles wat ik jullie heb geleerd, doen begrijpen.

Het Evan­ge­lie begrijpen
De leer van Jezus begrijpen, zijn Woord begrijpen, het Evan­ge­lie begrijpen, Gods Woord begrijpen. Je kunt het Evan­ge­lie lezen en iets begrijpen, maar als wij het Evan­ge­lie lezen met deze gave van de Heilige Geest dan kunnen wij de diepte van Gods woor­den begrijpen.

Een geschenk
En dit is een grote gave, een grote gave waarom we allemaal moeten vragen en waar we samen om moeten vragen: geef ons, o Heer, de gave van begrip. Die helpt ons meer en meer gewaar te wor­den hoe alles een geschenk van zijn liefde is voor onze red­ding. De Heer zelf heeft ons gezegd dat de Heilige Geest ons aan zijn leer zou her­in­ne­ren en ons uit zou leggen wat wij niet begrijpen.

Emmaus
Er is een passage uit het Evan­ge­lie volgens Lucas, dat de diepte en kracht van deze gave zeer goed uitdrukt. Na getuige te zijn geweest van Christus’ dood op het kruis en zijn begrafenis, verlaten twee van zijn leer­lin­gen teleur­ge­steld en met een gebroken hart Jeru­za­lem en keren terug naar hun dorp, Emmaus genaamd. Terwijl ze onderweg zijn, sluit de verrezen Jezus zich bij hen aan en begint met hen te praten, maar hun ogen, gesluierd met verdriet en wanhoop, zijn niet in staat Hem te herkennen. Maar als de Heer aan hen de Schriften uitlegt, opdat zij zou­den begrijpen dat Hij moest lij­den en sterven en dan weer verrijzen, gaan hun geesten open en wordt de hoop weer in hun harten opgerakeld (cf. Lc. 24.13 - 17).

Gave voor ons chris­te­lijke leven
En dit is wat de Heilige Geest voor ons doet: Hij opent onze geesten, opent ons voor een beter begrip, een beter begrip van de dingen van God, mensen, situaties, alle dingen. Het is een be­lang­rijke gave voor ons chris­te­lijke leven. Laten we de Heer vragen ons allen deze gave te geven om de dingen die gebeuren te begrijpen, zoals Hij begrijpt, en, het be­lang­rijkst, om het Woord van God in het Evan­ge­lie te begrijpen.

Een nieuw licht
Dit is precies hoe de Heilige Geest handelt in een christen met de gave van begrip. Ook wij, gebukt onder het gewicht van het leven en van onze beper­kingen, zijn niet in staat uit ons­zelf de Heer die naast ons is te herkennen. Als we echter de Heilige Geest in onze harten verwel­ko­men, krijgt alles een nieuw licht en ver­telt het ons over God en zijn liefde.

Wat de Heer ons onthult
Beste vrien­den, hoe be­lang­rijk is de gave van begrip voor ons chris­te­lijk leven! Door deze gave doorbreekt Gods Geest de duisternis van onze geesten en onze harten en maakt Hij ons ware gelo­vi­gen, die in staat zijn blij te zijn met wat de Heer ons onthult door zijn Woord en zich te verheugen in wat Hij in onze levens doet.