Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Open Kloosterdag 10 mei 2014

Don Bosco Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 2 mei 2014
Open Kloosterdag 10 mei 2014

Op zater­dag 10 mei wordt op ver­schil­lende plaatsen in Neder­land een ‘open klooster­dag’ geor­ga­ni­seerd. Dit ini­tia­tief gaat uit van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR).

Ook de salesianen van Don Bosco doen hieraan mee als enige ge­meen­schap binnen Am­ster­dam.  Zij vin­den het inte­res­sant om zich­zelf ken­baar te maken als nieuwe, inter­na­tio­nale ge­meen­schap. Graag nodigen zij u uit om op die mid­dag hun ge­meen­schap te bezoeken.

 

Een korte uitleg over de ge­meen­schap:

Op 9 mei 2014, Hemel­vaarts­dag heeft don Chávez, toen­ma­lig alge­meen overste van de salesianen de nieuwe ge­meen­schap geïnstalleerd. Kort daarna zijn drie mede­broe­ders op de Apollolaan 91 gaan wonen, Pedro Ayala uit Mexico, Raj Mariasusai uit India en Dominiek Deraeve uit België. Zij vormen een inter­na­tio­nale ge­meen­schap die op zoek gaat om in Am­ster­dam een aanbod te doen aan kwets­ba­re jon­ge­ren, dit volle­dig vanuit het cha­risma van stichter Don Bosco.

Ie­der­een is van harte welkom om kennis te maken op 10 mei 2014. Het pro­gram­ma is als volgt:

  • 14 u ont­vangst met koffie/thee/gebak
  • kleine ten­toon­stel­ling over salesianen in Neder­land en de wereld. DVD van Don Bosco en boekenstand met ook Don Bosco Nu,
  • 14u30 verwelko­ming en uitleg over de commu­ni­teit
  • 14u45 gesprek: “Wat leren jon­ge­ren ons over geloven vandaag?”
  • 15u30 bezoek aan het huis
  • 16 u afsluitend gebeds­mo­ment in de kapel
  • 16u30 af­slui­ten­de borrel

De plaats van afspraak is het Don Boscohuis aan de Apollolaan 91 te Am­ster­dam-Zuid.

De Open Klooster­dag loopt vooruit op het pro­gram­ma van het ‘Jaar van het Reli­gi­euze Leven’, dat enkele maan­den gele­den offi­cieel door paus Francis is af­ge­kon­digd.

De ge­za­men­lijke reli­gi­euzen be­schou­wen dit ‘Jaar’, dat begint op 21 no­vem­ber 2014, als een kans om de aan­dacht te ves­tigen op de diver­si­teit van het reli­gi­euze leven in Neder­land.

Tijdens zijn recente bezoek aan Neder­land lichtte Mgr Carballo de doel­stel­lingen toe van dit ‘Jaar van het Reli­gi­euze Leven’:  ‘We willen terug blikken op de vijf­tig jaar sedert het Tweede Vati­caans Concilie. De hui­dige crisis in kerk en samen­le­ving is geen voorpor­taal van de dood, maar een kairos, een kans voor meer diepgang. Ondanks alle doemprofeten willen we mannen en vrouwen van hoop blijven, een hoop die gebaseerd is op Hem in wie we ons ver­trouwen hebben gesteld. Voorts is het de bedoeling om ons leven in het heden met passie te leven en niet lauw of half­slach­tig.’ Deze hoop willen ook zij hier in Am­ster­dam concreet gestalte geven door hun aanwe­zig­heid.