Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Internationale dag van het gezin

als er geen liefde is, is er geen vreugde

gepubliceerd: dinsdag, 6 mei 2014
Internationale dag van het gezin

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin (Inter­na­tio­nal Day of Families) uit­ge­roe­pen. 

Dit jaar wordt de 20e ver­jaar­dag van de wereld­dag van het gezin gevierd. Een dag waarop stilgestaan wordt bij de essentiële rol van het gezin voor de ont­wik­ke­ling van de mens en onze samen­le­ving.

Dit jaar wor­den de thema’s combinatie van werk en gezin, sociale in­te­gra­tie en soli­da­ri­teit tussen de gene­ra­ties behandeld. Daar­naast wordt aan­dacht besteedt aan het vin­den van strategieën om armoede in ge­zin­nen te bestrij­den.

In ok­to­ber zal in het Vati­caan een buiten­gewone algemene ver­ga­de­ring van de bischoppen­synode gehou­den wor­den over de pas­to­rale uit­dagingen voor het gezin in het kader van de evangeli­sa­tie.

Op de dag van het gezin plaatsen wij de brief die Paus Fran­cis­cus aan de ge­zin­nen ge­schre­ven heeft naar aan­lei­ding van de ko­men­de synode.

Geliefde ge­zin­nen,

Ik kom aan uw huisdeur aankloppen om u over een gebeur­te­nis te spreken die, zoals bekend, in ok­to­ber in het Vati­caan zal plaats­vin­den. Het is de Buiten­gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode, die bijeen­ge­roe­pen is om te spreken over het on­der­werp “de pas­to­rale uit­dagingen voor het gezin in het kader van de evangeli­sa­tie”. In onze tijd is de Kerk name­lijk ge­roe­pen om bij de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie ook de nieuwe pas­to­rale nood­situaties die het gezin betreffen het hoofd te bie­den.

Bij deze be­lang­rijke ont­moe­ting zal het hele Volk van God betrokken wor­den, Bis­schop­pen, pries­ters, God­ge­wijde mannen en vrouwen en leken­ge­lo­vigen van de plaat­se­lijke Kerken in de hele wereld, die actief mee­werken aan de voor­berei­ding van de bijeen­komst door middel van concrete voor­stel­len en de onmis­ba­re steun van het gebed.

De steun van het gebed, met name dat van u, geliefde ge­zin­nen, is nood­za­ke­lijker en be­lang­rijker dan ooit. Deze Synode­ver­ga­de­ring is immers op bij­zon­dere wijze aan u gewijd, aan uw roe­ping en zen­ding in de Kerk en in de maat­schap­pij; aan de problemen van het huwe­lijk, het ge­zins­le­ven, de opvoe­ding van kin­de­ren en aan de rol van het gezin in de zen­ding van de Kerk. Daarom vraag ik u om intens te bid­den tot de Heilige Geest, opdat Hij de Synode­va­ders zal verlichten en hen in hun moei­lijke taak zal lei­den. Zoals u weet zal deze Bui­ten­ge­wone Synode­ver­ga­de­ring een jaar later gevolgd wor­den door de Algemene Ver­ga­de­ring, waar het­zelfde thema 'gezin' voort­ge­zet zal wor­den.

In deze context staat ook de Wereld­ont­moe­ting van Ge­zin­nen, die in sep­tem­ber 2015 in Philadelphia plaats zal vin­den. Laten wij dus allemaal samen bid­den, opdat door deze gebeurte­nissen de Kerk een ware reis van onder­schei­ding zal vol­bren­gen en de geschikte pas­to­rale mid­de­len zal aannemen om de ge­zin­nen te helpen hun hui­dige uit­dagingen tegemoet te tre­den met het licht en de kracht die van het Evan­ge­lie komen.

Ik schrijf u deze brief op de dag dat het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel gevierd wordt. De evangelist Lucas ver­telt dat Onze-Lieve-Vrouw en Sint Jozef, over­een­koms­tig de Wet van Mozes, het kindje Jezus naar de Tempel brachten om Hem aan de Heer op te dragen, en dat twee ouderen, Simeon en Hanna, gedreven door de Heilige Geest, op hen toe tra­den en Jezus als de Messias erken­den. Simeon nam Hem in zijn armen en dankte God dat hij ein­de­lijk de red­ding had “gezien”. Hanna vond, ondanks haar gevor­derde leef­tijd, nieuwe kracht en begon tegen ie­der­een over het Kind te spreken.

Het is een prach­tig beeld: twee jonge ouders en twee oudere mensen, samen­ge­bracht door Jezus. Hij laat de gene­ra­ties elkaar echt ont­moe­ten en verbindt ze! Hij is de onuit­putte­lijke bron van die liefde die elke afzon­dering, elke een­zaam­heid en elk verdriet overwint.

Op uw reis als gezin deelt u veel prach­tige momenten: maaltij­den, rust, werk in huis, vermaak, gebed, reizen en pelgrims­tochten, en acties van soli­da­ri­teit… Maar toch, als er geen liefde is, is er geen vreugde, en de ware liefde geeft Jezus ons. Hij geeft ons zijn Woord dat onze weg verlicht; Hij geeft ons het Brood des Levens dat ons voedt in de dage­lijkse beslomme­ringen van onze reis.

Geliefde ge­zin­nen, uw gebed voor de Bis­schop­pen­synode zal een kost­ba­re schat zijn die de Kerk zal verrijken. Ik dank u, en ik vraag u ook voor mij te bid­den opdat ik het Volk van God in waar­heid en liefde kan dienen. Moge de bescher­ming van de Heilige Maagd Maria en Sint Jozef u allen altijd ver­ge­zel­len en u helpen om verenigd in de liefde en in weder­zijdse dienst­baar­heid voort te gaan. Ik roep graag over elk gezin de zegen van de Heer af.

Vati­caan, 2 februari 2014 / Het Feest van de Opdracht van de Heer

Fran­cis­cus