Pancratiusparochie Sloten






Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sterkte (Hij die kracht geeft)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 15 mei 2014
Sterkte (Hij die kracht geeft)

Op weg naar pink­ste­ren houdt paus Fran­cis­cus een catechese­cy­clus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijs­heid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroom­heid en ontzag voor God.

 

Tijdens de algemene au­diën­tie van 14 mei sprak paus Fran­cis­cus over de gave van de sterkte. 


Beste broe­ders en zusters, goede­mor­gen!

In de vorige catecheses hebben we nage­dacht over de drie eerste gaven van de Heilige Geest: wijs­heid, begrip en raad. Laten we vandaag eens nadenken over wat de Heer doet: Hij onder­steunt ons altijd in onze zwak­heid en dat doet Hij met een speciale gave: de gave van sterkte.

De parabel van de zaaierJezus ver­telt in het Evan­ge­lie een parabel, die ons helpt het belang in te zien van deze gave. Een zaaier ging het land op om te zaaien. Niet alles wat hij zaait, draagt echter vrucht. Wat op de weg valt, eten de vogels op; wat op de rots­grond valt of mid­den tussen de rotsen, ontspruit wel, maar droogt on­mid­del­lijk uit door de zon of verstikt tussen de doornen. Alleen het deel dat in goede aarde valt, kan groeien en vrucht opleveren (vgl. Mc.4,3 - 9, Mt. 13,3 - 9, Lc. 8,4 - 8).

Be­vrij­ding

Zoals Jezus zelf uitlegt, ver­te­gen­woor­digt de zaaier de Vader, die het zaad van zijn Woord rijke­lijk uitzaait. Maar het zaad krijgt steeds weer te maken met de dor­heid van ons hart en, ook wanneer het wel wordt op­ge­van­gen, loopt het nog het risico onvrucht­baar te blijven. Maar met de gave van sterkte bevrijdt de Heilige Geest de grond van ons hart, Hij bevrijdt het van de gevoelloos­heid, van de onzeker­heid en van alle angsten die het kunnen afremmen, zodat het Woord van de Heer op een oprechte en blijde manier in praktijk wordt gebracht. Deze gave van sterkte is een echte steun, zij geeft ons kracht, en bevrijdt ons van allerlei be­lem­me­ringen.

Pijn­lijke erva­ringen

Dan zijn er ook moei­lijke momenten en extreme situaties waarin de gave van sterkte zich op bij­zon­dere wijze, voor­beel­dig mani­fes­teert. Dat is het geval bij hen die gecon­fron­teerd wor­den met uitermate moei­lijke en pijn­lijke erva­ringen die hun hele leven overhoop halen en ook dat van hun gelief­den.

Trouw blijven

De Kerk straalt van de ge­tui­ge­nis van zovele broe­ders en zusters die niet hebben geaarzeld hun eigen leven te geven, om trouw te blijven aan het Evan­ge­lie. Ook nu nog ontbreekt het niet aan chris­te­nen die overal ter wereld door­gaan hun geloof te vieren en ervan te getuigen, met diepe over­tui­ging en in grote sereni­teit, en die dat ook vol­hou­den zelfs als zij weten dat zij daar een uiterst hoge prijs moeten betalen.

Zwaar leven

Ook wij, wij allemaal kennen mensen die moei­lijke en pijn­lijke situaties hebben doorstaan. Laten we aan die mannen en die vrouwen denken, die een zwaar leven hebben, die zich aftobben om het gezin op de been te hou­den, hun kin­de­ren op te voe­den: zij doen dat allemaal omdat de geest van sterkte hen daarbij helpt.

Verborgen heiligen

Hoeveel mannen en vrouwen zijn er niet – we kennen hun namen niet – die ons volk eren, die onze Kerk eren omdat zij sterk zijn: sterk om zich­zelf in het leven vooruit te brengen, hun gezin, hun werk, hun geloof. Deze broe­ders en zusters van ons zijn heiligen! Heiligen van het alle­daag­se leven, verborgen heiligen in ons mid­den: zij zijn het die de gave van sterkte hebben om hun plicht als persoon te vol­bren­gen, hun plicht als vaders, als moe­ders, als broers, als zusters, als bur­gers te vervullen. Er zijn er zoveel!

‘Waarom ik dan niet?

Laten we de Heer danken voor die chris­te­nen die in het verborgene heilig zijn: het is de Heilige Geest in hen die hen vooruit stuwt! En het zal ons goed doen aan die mensen te denken: als zij dat allemaal doen, als zij het kunnen, waarom ik dan niet? En het zal ons ook goed doen om de Heer te vragen om ons de gave van sterkte te verlenen.

Alle dagen

We moeten echter niet denken dat de gave van sterkte alleen nood­za­ke­lijk is in slechts enkele of bij­zon­dere situaties. Deze gave moet de basis vormen van ons christen-zijn, in ons gewone dage­lijkse leven. Zoals ik al heb gezegd, wij moeten alle dagen van ons dage­lijks leven sterk zijn, alle dagen hebben we deze sterkte nodig, om vooruit te komen in ons leven, ons gezin vooruit te brengen, ons geloof te ver­ster­ken.

‘In Hem die mij kracht geeft’

De apostel Paulus heeft een zin ge­schre­ven die goed voor ons is om te horen: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4,13). Als er zich moei­lijk­he­den in het leven van alle­dag voordoen, laten we hier dan aan denken: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.” De Heer geeft kracht, altijd, Hij zorgt ervoor dat het ons daaraan niet ontbreekt. De Heer beproeft ons nooit meer dan wij kunnen verdragen. Hij is altijd met ons. “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.”

De Geest aan­roe­pen

Beste vrien­den, soms kunnen we wel eens verleid wor­den om te vervallen in traag­heid of erger, ons over te geven aan moedeloos­heid, vooral als wij wor­den gecon­fron­teerd met de vermoeienissen en be­proe­vingen van het leven. Laten we in die gevallen niet de moed verliezen, maar de Heilige Geest aan­roe­pen, opdat Hij met de gave van sterkte ons hart kan optillen en nieuwe kracht en en­thou­sias­me schenkt aan ons leven en aan ons als volgelingen van Jezus.