Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Godsvrucht (diepe band met God)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 5 juni 2014
Godsvrucht (diepe band met God)

Dit is het zesde deel in de catechese­se­rie over de gaven van de Heilige Geest. Paus Fran­cis­cus sprak eer­der over de gaven van wijs­heid, van begrip, van raad, van sterkte en van kennis. 

Tijdens de algemene au­diën­tie van 4 juni sprak paus Fran­cis­cus over de gave van de gods­vrucht.

 

Beste broe­ders en zusters, goede­mor­gen,


Vandaag willen we stil­staan bij een gave van de Heilige Geest die vaak ver­keerd wordt begrepen en op een op­per­vlak­kige manier wordt over­we­gen; zij raakt echter het hart van onze iden­ti­teit en ons chris­te­lijk leven: het is de gave van de gods­vrucht.

Het is nodig om meteen te verdui­de­lijken dat deze gave niet vereenzelvigd wordt met het hebben van erbarmen met iemand, medelij­den hebben voor je naaste, maar wijst op ons toebe­ho­ren aan God en onze diepe band met Hem, een band die bete­ke­nis geeft aan het geheel van ons leven en die ons standvas­tig houdt, in een­heid met Hem, ook in de moei­lijkste en vermoeiendste momenten.

Deze band met de Heer is niet bedoeld als taak of iets dat opgelegd wordt. Het is een band die van binnenuit komt. Het is een relatie die met het hart beleefd wordt: het is onze vriend­schap met God, ons gegeven door Jezus; een vriend­schap die ons leven veran­dert en ons vult met en­thou­sias­me en vreugde.

Dus wekt de gave van de gods­vrucht aller­eerst dank­baar­heid en lof in ons op. Dit is in feite het motief en de meest authen­tieke bete­ke­nis van onze vere­ring en onze aanbid­ding. Als de Heilige Geest ons de aanwe­zig­heid van de Heer en al zijn liefde voor ons doet voelen, verwarmt Hij ons hart en beweegt ons bijna op na­tuur­lijke naar het gebed en naar het vieren.

Gods­vrucht is dus synoniem voor de authen­tieke reli­gi­euze geest van kin­der­lijk ver­trouwen in God, van dat vermogen tot Hem te bid­den met de liefde en eenvoud die eigen is aan mensen die nederig van hart zijn.

Als de gave van de gods­vrucht ons doet groeien in onze relatie en een­heid met God, en ons ertoe voert te leven als zijn kin­de­ren, dan helpt zij ons tege­lijker­tijd deze liefde ook uit te storten over anderen en hen als broe­ders te herkennen. En dan, ja, zullen wij bewogen wor­den door gevoelens van gods­vrucht – geen piëtisme! – in onze omgang met degenen rondom ons en degenen die wij iedere dag ont­moe­ten.

Waarom zeg ik 'geen piëtisme'? Omdat som­mi­gen denken dat gods­vrucht betekent de ogen te sluiten, een denk­beel­dig gezicht op te zetten en te fin­geren als een heilige te zijn. In Piedmonte zeggen we: een mugna quacia maken. Dit is niet de gave van de gods­vrucht. De gave van de gods­vrucht betekent wer­ke­lijk in staat zijn zich te verheugen met wie zich verheugen, te huilen met wie huilen, hen die nood lij­den te verwel­ko­men en helpen.

Er is een erg nauwe relatie tussen de gave van de gods­vrucht en de zacht­moe­dig­heid. De gave van de gods­vrucht die de Heilige Geest ons geeft, maakt ons zacht­moe­dig, zij maakt ons kalm, gedul­dig, in vrede met God en met zacht­moe­dig­heid dienst­baar aan anderen.

Beste vrien­den, in de brief aan de Romeinen beves­tigt de apostel Paulus: "Allen ie zich laten lei­den door de Geest van God, zijn kin­de­ren van God. De geest die gij ont­van­gen hebt, is er niet een van slaafs­heid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kind­schap ont­van­gen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!" (8,14 - 15).

Laat ons tot de Heer bid­den dat de gave van zijn Geest onze angst mag over­win­nen, onze onzeker­he­den, ook onze ruste­loze, ongedul­dige geest, en in staat mag zijn van ons vreug­de­volle getuigen van God en van zijn liefde te maken, de Heer aanbid­dend in waar­heid en ook in de dienst aan onze naaste, met zacht­moe­dig­heid en met de glimlacht die de Heilige Geest ons altijd in vreugde geeft. Moge de Heilige Geest ons allen de gave van de gods­vrucht schenken.