Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sint Jansprocessie in Laren

zondag 22 juni 2014

gepubliceerd: donderdag, 12 juni 2014
Sint Jansprocessie in Laren

Op aanbeveling van onze oud-pa­ro­chi­aan en bestuurslid Jan Willard, thans woo­nach­tig in Laren, nodigen wij u hierbij uit om zon­dag 22 juni 2014 de Sint Jans­pro­ces­sie in Laren bij te wonen.

Jaar­lijks rond het feest van Sint Jan (24 juni) vindt in Laren de sacra­ments­pro­ces­sie plaats. Aan de pro­ces­sie doen circa 2.000 gelo­vi­gen mee en trekt duizen­den toe­schou­wers. De vere­ring van Sint Johannes de Doper staat centraal.

De fees­te­lijk­he­den beginnen om zeven uur ’s morgens met een eucha­ris­tie­vie­ring op het Sint Jans­kerkhof. Daarna is er een in het Latijn gezongen Hoogmis in de basiliek, gevolgd door het hoogte­punt van het patroons­feest: de Sint Jans­pro­ces­sie met de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam als hoofd­cele­brant. (meer in­for­ma­tie op www.sintjans­pro­ces­sie.nl/pro­gram­ma-2014-2/)

De pro­ces­sie zelf begint om elf uur en loopt via de Sint Jans­straat naar de Brink. Daar staat tra­di­tio­neel een ereboog waar de pro­ces­sie onderdoor trekt om via de Hilversumseweg naar het kerkhof te gaan. De bis­schop leidt daar om twaalf uur de eucha­ris­tie­vie­ring temid­den van de graven. Daarna trekt de bede­tocht met het Aller­hei­ligste via de ereboog op het Zevenend weer terug naar de Larense basiliek. Het Sint Jans­feest ein­digt om zes uur met een plech­tig slui­tingslof.

In1806 werd de Broe­der­schap van Sint Jan opgericht, belast met de organi­sa­tie van de bede­tocht. In 1886 (toen Sint Jans­dag gelijk viel met Sacra­ments­dag) gaf de aarts­bis­schop van Utrecht mgr. Snickers, toestem­ming het Aller­hei­ligste in de pro­ces­sie naar het Sint Jans­kerkhof mee te dragen. De tocht werd ge­wij­zigd in een sacra­ments­pro­ces­sie.

 

De oorsprong: het verhaal van de vermoorde pelgrim

 

De traditie van bid­den en geloofsui­ting in Laren gaat terug naar de 9e eeuw. Twee dagen vóór Sint Jan in het jaar 893 dwaalde een vroom pelgrim, die uit het Heilig Land terug­keerde, over de Gooise heide. Hij had gehoopt nog voor het vallen van het donker in zijn geboorte­dorp Laren terug te zijn, maar hij was de weg kwijt geraakt.

Plot­se­ling sprongen er uit het kreupelhout een paar rovers te voorschijn, en één van hen verbrijzelde met een knuppel de schedel van de pelgrim. Op het lichaam von­den de rovers een zilveren doos van Oosterse makelij, maar toen zij die open­den, bleken er slechts een paar kleine been­de­ren in te zitten. Teleur­ge­steld wierpen zij die weg, en het lichaam van de pelgrim gooi­den zij in een kuil en bedekten het met zand.

De volgende morgen bemerkte een her­der, die met zijn kudde over de hei trok, dat zijn hond voort­du­rend naar een bepaalde plek bleef staren. Dich­ter­bij geko­men zag hij een paar kleine been­de­ren, die een lichte gloed afgaven, en toen hij ze op wilde rapen, bleek dat onmoge­lijk.

Het gerucht van die merk­waar­dige vondst verbreidde zich snel, en op Sint Jans­dag kwamen de mensen van heinde en verre om het won­der te aanschouwen. Onder hen was er ook een, die ver­telde dat hij enkele dagen gele­den gast­vrij­heid had verleend aan een pelgrim, die een zilveren doos bij zich droeg, waarin zich been­de­ren van Sint Jan zou­den bevin­den. Een ander ver­telde dat hij in Naar­den een zilveren doos van een paar mannen had gekocht…

De pastoor liet toen de klok lui­den en een altaar oprichten en droeg de mis op. En zie, toen kon men de been­de­ren van de grond oprapen en men bracht ze naar Laren.

Enige dagen later kwam – na een hevige regenbui – het lichaam van de vermoorde pelgrim bloot te liggen. Op de plek, waar het gevon­den werd, stichtte men een kerkhof, dat men Sint Jans­kerkhof noemde, en begroef er als eerste de pelgrim.