Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vox Laudans / Vakantietijd

gepubliceerd: dinsdag, 24 juni 2014
Vox Laudans  / Vakantietijd

In ver­band met de vakantie­tijd zal de laatste Eucha­ris­tieve­ring die Vox Laudans deze zomer ver­zorgt op zon­dag 20 juli zijn. Wij ver­zorgen de zang dan weer op zon­dag­mor­gen 17 au­gus­tus (vie­ring Maria Hemel­vaart) en her­vat­ten onze weke­lijkse repe­ti­tie op vrij­dag­mid­dag 22 au­gus­tus.

Ver­ster­king

Na de vakantie­pe­rio­de berei­den wij ons weer voor op de feest­da­gen en wat zou het dan pret­tig zijn als wij nieuwe leden voor ons koor zou­den kunnen verwel­ko­men.

Bij bij­zon­dere gelegen­he­den prijst u ons let­ter­lijk de hemel in maar wij kunnen dat alleen doen met mede­wer­king van leden van bevriende koren en die zijn niet altijd be­schik­baar.

Daarom doen wij een oproep aan onze pa­ro­chi­anen, hun fami­lie­le­den, kennissen en vrien­den om eens te over­we­gen lid te wor­den van ons pro­fes­sio­nele en gezellige koor.

Laat ons a.u.b. niet alleen dobberen. De repe­ti­tie is op vrij­dag van 13.30 – 15.30 uur in een verwarmde kerk. Namens alle leden van het koor wensen wij u een fijne vakantie toe!

Jan Vermist, se­cre­ta­ris