Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

MIVA collecte

30 en 31 augustus 2014

gepubliceerd: zaterdag, 16 augustus 2014
MIVA collecte

Zij weten uit erva­ring hoe hard het nodig is, met uw hulp bereiken zij meer mensen

Op 30 en 31 au­gus­tus is de MIVA collecte. Met dit jaar aan­dacht voor twee heel bij­zon­dere mensen. Pioniers Henry en Fabéré.  Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij. Hun verhalen zijn heel in­druk­wek­kend en aan­spre­kend. 

Pionier Fabéré helpt albino’s

Fabéré is zelf albino en kent de problemen. “Albino’s hebben enorm te lij­den onder vooroor­de­len en dis­cri­mi­na­tie. In dit land wor­den zij ont­voerd en vermoord omdat ze albino zijn. Daar­naast hebben albino’s ook prak­tische problemen. Hun huid is heel gevoelig en moet goed wor­den beschermd tegen de bran­dende zon. Ook is hun zicht slecht.” Fabéré heeft een auto nodig om deze mensen veilig en beschut te kunnen opzoeken en helpen.

Pionier Henry: rol­mo­del in een rol­stoel

Henry zit in een rol­stoel sinds zijn 12e jaar. In Uganda wor­den ge­han­di­capte  kin­de­ren vaak verstoten door de ge­meen­schap en zelfs door hun eigen familie. “De toestand is menson­te­rend voor deze jon­ge­ren. Ze wor­den zelfs opgesloten in een hut achter het huis door hun ouders. De familie en ge­meen­schap schamen zich voor hen. Ze wor­den niet toe­ge­la­ten tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar omdat ze  in een rol­stoel zitten.” Henry laat zien dat je als ge­han­di­capte wel dege­lijk het verschil kunt maken in de maat­schap­pij en er net als ieder ander ook toe doet. Om zijn werk te kunnen doen vraagt Henry com­mu­ni­ca­tie apparatuur. 

Uw hulp maakt het verschil!

Vorig jaar deden ruim 900 ker­ke­lijke in­stel­lingen mee aan de MIVA-collecte. Door alle in­span­ningen van de pa­ro­chie­me­de­werkers bracht dit een totaal­be­drag op van bijna 160.000 euro. MIVA is u daarvoor heel erkente­lijk. Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan transport- en com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Namens hen harte­lijk dank daarvoor!

Heeft u nog vragen of wenst u meer in­for­ma­tie? Neem dan contact op: tel. 076-5217150, e-mail info@miva.nl, web­si­te www.miva.nl.