Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Eucharistisch Mirakel

preek kapelaan Henk Versteeg op zondag 21 september 2014

gepubliceerd: zondag, 21 september 2014
Eucharistisch Mirakel

Ik heb de volgende inlei­ding al eens meer ver­teld. In juli 2009 was ik op bede­vaart en rondreis in Italië en heb “Het Eucha­ris­ti­sche Mirakel van Lanciano” bezocht. Het Mirakel vond in de 8ste eeuw plaats, in de kleine kerk van St.Legonziano, waar een monnik van St.Basilius de reële aanwe­zig­heid van Jezus in de Eucha­ris­tie in twijfel trok. 

Gedurende de mis, na de dubbele consecratiewoor­den, ver­an­der­de de Hostie in Vlees en de wijn in Bloed. De H.Hostie die Vlees werd, is net zo groot als de hostie die men nu in de Latijnse Kerk gebruikt. Zij is lichtbruin en wordt rose als men Haar tegen het licht bekijkt. De 5 onregel­ma­tige stolsels Bloed is bruin, met gele en okere nuances wor­den bewaard in een rijke oude ampul van bergkristal. Bovenop deze ampul bevindt zich de Vleesgewor­den Hostie in een zilveren monstrans.

Na vele ecclesias­tische onder­zoeken sinds 1574, werd in 1970-71 en dan in 1981 een weten­schap­pe­lijk onder­zoek verricht door een aantal be­lang­rijke professoren. Het re­sul­taat was: Het Vlees is echt Vlees; het Bloed is echt Bloed. Het Vlees en het Bloed “AB” horen bij de men­se­lijke soort. Het Vlees is een volle­dig hart, voor­zien van zijn essentiële structuur. Het is en blijft echt een Mirakel, dat beide 12 eeuwen onbescha­digd zijn ge­ble­ven! 

Doch dit “Eucha­ris­tisch Mirakel” heeft zich herhaald op 18 au­gus­tus 1996, toen pastoor Pezet in de Eucha­ris­tie voor­ging in een Katho­liek kerk in Buenos Aires in Argentinië. Na de vie­ring kwam een vrouw hem ver­tellen, dat zij een achter­ge­la­ten H.Hostie achterin deze kerk gevon­den had. Pastoor Pezet nam de H.Hostie van haar aan en zette Deze in een kom met water, waarna hij Deze in het Ta­ber­na­kel zette. 

Op 26 au­gus­tus 1996 opende hij het Ta­ber­na­kel en zag hij tot zijn grote verba­zing, dat de H.Hostie zich in een bloe­dige substantie had ont­wik­keld. Hij in­for­meerde Kar­di­naal Jorge Bergogli (nu onze Paus Fran­cis­cus I), die de opdracht gaf om deze H.Hostie pro­fes­sio­neel gefotografeerd moest wor­den. De foto's laten heel dui­de­lijk zien, dat de H.Hostie, die een frag­ment/deel van een bebloed vlees was gewor­den, dat Deze aanzien­lijk in Zijn omvang was gegroeid. 

Een drietal jaren is deze H.Hostie in het Ta­ber­na­kel ge­ble­ven en werd deze hele affaire strikt geheim gehou­den. In al die tijd heeft de H.Hostie geen zicht­ba­re ver­an­de­ring onder­gaan, waarna Kar­di­naal Bergoglio besloot, dat Deze weten­schap­pe­lijk onder­zocht en geanalyseerd moet wor­den. 

Op 5 ok­to­ber 1999 heeft Dr. Castanon een steekproef geno­men van de bebloede H.Hostie en heeft Deze naar New York in Amerika gestuurd voor nader onder­zoek. Deze dokter heeft met opzet èn bewust het hele team van de weten­schappers in New York niet op de hoogte gesteld van de voor­af­gaande ge­schie­de­nis van dit gedeelte van de H.Hostie. Één van de weten­schappers uit New York is  een bekende cardioloog en forensisch patholoog.

Daar heeft men toen vast­ge­steld, dat het geanalyseerde gedeelte echt van vlees en bloed met een men­se­lijke DNA was. Deze weten­schapper getuigd hierover: “Het geanalyseerde ma­te­ri­aal is een een gedeelte van de hartspier uit de wand van de linker hart­ka­mer, die dichtbij de hartklep zit. Deze spier is verant­woor­de­lijk voor de samentrek­king van het hart. Hierbij moet u weten, dat de linker hart­ka­merspier het bloed naar alle delen van het lichaam pompt. De hartspier is een stuwende kracht en bevat een groot aantal witte bloedcellen. Dit geeft aan, dat het hart in leven was op het moment dat het gedeelte (voor onder­zoek!!) werd geno­men. 
Het is mijn over­tui­ging, dat het hart in leven was, omdat de witte bloedcellen buiten een levend organisme géén leven hebben en dus zullen (af)sterven. De witte bloedcellen vereisen immers een levend organisme te onder­steunen. Dus, hun aanwe­zig­heid geeft aan, dat het hart nog leefde, toen hier­van een gedeelte werd geno­men. Tevens geeft het weefsel met de witte bloedcellen aan, dat het hart onder grote druk heeft gestaan, alsof de Eige­naar zwaar mis­handeld is over Zijn bovenlichaam”. 

Twee Australiërs hebben over deze test getuigd. Niet wetende waar dit gedeelte vandaan kwam, waren zij met stom­heid overrom­peld door de ge­tui­ge­nis van deze weten­schapper. Één van de jour­na­listen heeft deze weten­schapper gevraagd hoe lang de witte bloedcellen in leven zou zijn ge­ble­ven, als Deze uit een stuk men­se­lijk weefsel zijn, die in een kom water heeft gelegen.

Deze ant­woordde: “Deze zou niet levensvat­baar zijn geweest, omdat Het na een paar minuten zijn opge­hou­den te bestaan/te leven”. De jour­na­list heeft toen tegen deze weten­schapper gezegd, dat het ontstaan van het gedeelte eerst een maand in een kom met gewoon water werd gehou­den en daarna nog eens drie jaar in gedistilleerd water; alleen dàn had het gedeelte geno­men kunnen wor­den voor een analyse. Na deze uitleg werd deze weten­schapper pas geïn­for­meerd, dat het door hem geanalyseerde gedeelte­lijke gedeelte uit een geconse­creerde H.Hostie (wit, ongedesemd brood) kwam, die op mysterieuze wijze was veran­derd in een bloe­dig men­se­lijk Vlees. 

Verbaasd door deze in­for­ma­tie, ant­woordde hij: “Hoe en waarom een geconsa­creerde Hostie Zijn karakter zou ver­an­de­ren in levend men­se­lijk Vlees en Bloed en dat Dit een onverk­laar­ba­re mysterie zal blijven en Het voor de weten­schap een mysterie is, die volle­dig buiten haar compe­tentie ligt”. 

Dr. Gomez werd ingelicht en heeft het laboratorium gevraagd de rapporten van het Buenos Aires won­der te ver­ge­lij­ken met het laboratorium­rap­port van “Het Eucha­ris­tisch Mirakel” uit de achtste eeuw van Lanciano in Italië. Wederom werd dit zon­der kennis van de her­komst van deze gedeelten in open­baar­heid gebracht. De des­kun­digen kwamen met de vergelij­king tot de con­clu­sie van deze gedeelten, dat de twee laboratorium­rap­porten met hun testre­sul­taten afkoms­tig moesten zijn van één en dezelfde Persoon, Die geboren is en woonde in de regio Midden-Oosten. 

Moge ons geloof ver­sterkt wor­den.

http://triregnum.blogspot.nl/2013/06/corpus-christi-pope-francis-eucha­ristic.html