Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Advent 2014

digitale adventsretraite

gepubliceerd: zaterdag, 11 oktober 2014
Advent 2014

Op www.ignatiaansbid­den.org wordt deze advent (start 30 no­vem­ber) de digitale retraite  ‘Kost­baar in Mijn ogen’ aangebo­den.

De deel­ne­mers kunnen zich in­schrij­ven en krijgen elke dag gebeds­ma­te­riaal aangebo­den in de vorm van bijbel­tek­sten met gebedssug­ges­ties, geloofsimpulsen, citaten van kerk­va­ders en in­spi­ra­tie uit de ignatiaanse traditie. Ook geeft de web­si­te tips hoe je kunt bid­den. Een voor­beeld is hoe je bij­voor­beeld omgaat met aflei­ding tij­dens een gebeds­tijd.

‘Igna­ti­aans Bidden’ wil de digitale en fysieke geloofs­we­reld dichter bij elkaar brengen. Deel­ne­mers kunnen hun erva­ringen delen op de web­si­te. Ook wor­den er in Am­ster­dam uit­wis­se­lings­groepjes geor­ga­ni­seerd waar mensen samen komen.

Het thema van de eerste week is liefde (‘Ik houd zoveel van jou’). De retraite opent met Gods liefde als oorsprong van het bestaan. Er is een vaste gebeds­tekst en een gebed dat zich aanpast naar mate de online retraite zich verdiept. Iedere retraite­dag wordt afgesloten met re­flec­ties, zoals waardoor je geraakt werd, wat je zou willen ont­hou­den en waarin je je ver­der zou willen verdiepen.

De retraite is gratis. Inschrijven doe je door je email­a­dres op te geven via de web­si­te.