Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisdombedevaart naar Rome

aanmelden kan tot 1 februari as.!!

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2015
Bisdombedevaart naar Rome

In de mei­va­kan­tie van 2015 or­ga­ni­seert het bisdom samen met reis­orga­ni­sa­tie VNB een bede­vaart naar Rome. Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om met hen mee op bede­vaart te gaan naar Rome!

Per bus en vliegtuig reizen we af naar deze bij­zon­dere stad en bezoeken we meer­dere hoogte­pun­ten. Samen vieren we eucha­ris­tie in de grote kerken van Rome, met onder­steu­ning van het ka­the­drale koor en een speciaal voor de reis samen­ge­steld project­koor.

Pro­gram­ma

Vier eucha­ris­tie­vie­ringen in de vier hoofd­kerken van Rome, bezoek aan de vier hoofd­basi­lieken en de Friezen­kerk, Angelus met en au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus, Stads­wan­de­lingen: Oud Rome, drie dag­de­len met pro­gram­masug­ges­ties, waaruit mensen een keuze kunnen maken. 

Project­koor bede­vaart

Uite­raard zullen in de grote basilieken van Rome li­tur­gische vie­rin­gen gehou­den wor­den. De zang zal daarbij voor een deel ver­zorgd wor­den door het Ka­the­drale Koor van de Sint-Bavo in Haar­lem, maar daar­naast zal ook een project­koor van bede­vaart­gan­gers een be­lang­rijke muzikale bijdrage leveren. 

Hoe kan men zich aanmel­den voor het 'Pelgrims­koor'?

U heeft zich inge­schre­ven voor de bisdom­bede­vaart. Dan kunt u zich aanmel­den voor dit koor. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen een uit­no­di­ging met een koorpartij die ze dienen in te stu­de­ren met behulp van een geluids­band. U wordt getest op een auditie die plaats­vindt opzater­dag 14 februari 2015 in Haar­lem aan de Kruis­weg 63 (dichtbij NS-station).

Reis­moge­lijk­heden

Het pa­ro­chie­bestuur van de St. Pancratius­paro­chie heeft toegezegd dat alle pa­ro­chi­anen, die zich aanmel­den voor de bede­vaarts­reis kunnen rekenen op een bijdrage van € 150,-- per persoon als bijdrage in de reis- en verblijf­kos­ten. 

- 10-daagse bus­reis; don­der­dag 30 april t/m zater­dag 9 mei 2015; (normale prijs) € 999; (kor­ting B’dorp) € 849,- ; een-persoons­ka­mertoe­slag € 270 

- 6-daagse vliegreis; zater­dag 2 t/m don­der­dag 7 mei 2015; (normale prijs) € 839; (kor­ting B’dorp)  € 689,-; een­persoons­ka­mertoe­slag € 150 

Speciaal ook voor ge­zin­nen en jon­ge­ren

Pro­gram­ma ge­zin­nen

Ge­zin­nen met kin­de­ren sluiten zich aan bij de regio, maar beleven ook hun eigen pro­gram­ma­mo­menten. Samen Rome ont­dek­ken, andere ge­zin­nen ont­moe­ten en samen het geloof beleven. Crèche en kin­der­woord­dienst tij­dens de grote vie­rin­gen.

Pro­gram­ma tieners

Het tiener­pro­gramma is voor tieners van 14 t/m 17 jaar. Een eigen locatie bij de paters Thea­tijnen vlakbij het Vati­caan. Pro­gram­ma in de stad, sport en spel, inhou­de­lijke vor­ming, creatieve opdrachten. Aan­slui­ten bij grote groep tij­dens grote vie­rin­gen in de basilieken. 

Pro­gram­ma jon­ge­ren

Het jon­ge­ren­pro­gramma is voor jon­ge­ren vanaf 18 jaar en heeft deels een eigen pro­gram­ma. Geen eigen locatie; verblijf in het hotel bij mensen uit je eigen pa­ro­chie.

Fi­nan­ciële onder­steu­ning

Voor de 6-daagse vliegreis wordt voor: kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren (stu­de­rend tot en met max. 25 jaar) een deelname­be­drag van € 325 gevraagd. Dit betekent dus een kor­ting van € 514 per persoon.

De bus­reis kost voor deze doel­groep € 485.50% zal door de VNB wor­den gedragen en voor 50% door het bisdom/pa­ro­chie (bei­den een bedrag van € 257). 

In­schrij­ving

Inschrijven voor de bede­vaart kan via de web­si­te van VNB (www.vnbreizen.nl) (Busbede­vaart (RO1504); Vlieg­bede­vaart (RO1503)) of per aanmel­dings­kaart die u kunt ver­krij­gen bij de VNB of bij het pa­ro­chie­secre­ta­riaat van de HH. Engelbe­waar­ders - Luus van der Horst (se­cre­ta­riaat: 6592591) e-mail hhengel@dds.nl (ook voor meer in­for­ma­tie over de Rome reis).

Zie ook www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl