Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hebt u genoten van het prachtige kerstconcert?

Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

gepubliceerd: zondag, 20 december 2015
Hebt u genoten van het prachtige kerstconcert?

Hebt u genoten van het prach­tige kerst­con­cert van Vox Laudans en de prach­tige zang in de vie­rin­gen? Dit pro­fes­sio­nele koor olv dirigent Ben Niekus zoekt nieuwe leden.

Het koor ver­zorgt de eucha­ris­tie­vie­ringen van 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zon­dag van de maand. Even­eens ver­zorgen wij de diensten die soms buiten deze normale cyclus kunnen vallen zoals de Nachtmis met Kerst­mis, Pasen en Pink­ste­ren.

Het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat in­for­ma­tie. Moge­lijk verge­mak­ke­lijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzol­der.

Vox Laudans ver­zorgt de gezangen tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring in de paro­chie­kerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, 1066 CV  AMSTERDAM - tel: 020 - 615 38 63.

Op de web­si­te www.pancratiussloten.nl / www.pancratiussloten.nl/index.php?p=info&ids=latijns­koor vindt u ook de nodige info.

De repe­ti­ties zijn iedere vrij­dag van 13.30 – 15.30 uur in de verwarmde paro­chie­kerk.

Vóór de kerk is een par­keer­gele­gen­heid. In de directe omge­ving, niet ver van de kerk, zijn ook nog moge­lijk­he­den.

Sponsors zijn van harte welkom. Bank­re­la­tie: NL06 RABO 0119 9032 96 t.n.v. Vox Laudans.

De maan­de­lijkse contributie bedraagt slechts € 5,-

Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen ver­ster­ken, dat in maart 2015 haar 35-jarig bestaan heeft gevierd. De pa­ro­chie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig. Wij geven u bij het instu­de­ren van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steu­ning zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen!