Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat minderen… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. "> Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat minderen… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Vastenaktie 2015

gepubliceerd: donderdag, 12 maart 2015
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat min­de­ren… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. Dit kan je doneren in de collecte­schaal die iedere week rondgaat in de kerk of door een stor­ting op giro IBAN NL 21INGBO000005850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

De vas­ten­ac­tie doen wij in het kader van samen­wer­king samen met de HH. Egelbe­waar­ders.

Pas in 2009 is de bloe­dige ja­ren­lan­ge bur­ger­oor­log geëindigd. De oorlog heeft diepe won­den geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en reli­gi­euze grenzen. Wie buiten de gebaande toe­ristenwegen kijkt ziet dan ook de armoede. Sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deug­de­lijk sanitair, levens­ge­vaar­lijke sanitaire elektrische Achter de glanzende toe­ristenfol­ders van Sri Lanka gaat echter een schijnende wer­ke­lijk­heid schuil. voor­zie­ningen. Ook op de thee­plantages zijn de omstan­dig­he­den vaak schrijnend. Ze hebben nau­we­lijks toegang tot de wereld buiten de plantage. Ondanks hun lange werk­da­gen en het zware werk verdienen ze on­vol­doen­de om hun kin­de­ren goed te eten te geven en naar school te sturen.

Wat kunnen wij bijdragen

Voor € 50,- kan ‘n jon­gere een com­puter­trai­ning van een week volgen.  Voor € 150,- kan een een­daag­se trai­ning over per­soon­lijk lei­der­schap of geweldloos sa­men­le­ven voor 25 deel­ne­mers wor­den geor­ga­ni­seerd. Voor € 275,- kan een bloeddonatie­cam­pagne wor­den geor­ga­ni­seerd. Voor € 850,- kan een biblio­theekje in een thee­plantage­dorp wor­den voor­zien van boeken.

Voor € 9.000, - kan Setik drie jaar lang een jon­ge­ren­wer­ker in dienst nemen die kin­de­ren en  jon­ge­ren be­ge­lei­den bij hun ont­wik­ke­ling.

P.S. ( Setik wil de samen­le­ving in Sri Lanka helpen verbe­te­ren, zodat alle mensen vol­waar­dig kunnen deelnemen aan de maat­schap­pij en zich kunnen ontplooien). Setik werkt voor ie­der­een, ongeacht religie, etnische ach­ter­grond, sekte of kaste.

Mogen wij weer op uw bijdrage rekenen? Tot en met Pasen wordt er elke week voor ge­col­lec­teerd.