Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Internationale bedevaart voor zieken en gehandicapten naar Lourdes

woensdag 29 april tot en met maandag 4 mei 2015

gepubliceerd: zaterdag, 14 februari 2015
Internationale bedevaart voor zieken en gehandicapten naar Lourdes

Jaar­lijks wordt door de Souvereine Mili­tai­re Hospi­taalorde van Sint Jan van Jeru­za­lem van Rhodos  en van Malta een inter­na­tio­nale bede­vaart voor zieken en ge­han­di­capten naar Lourdes geor­ga­ni­seerd, waaraan ook de Neder­landse Associatie deelneemt.

In 2015 vindt deze bede­vaart plaats van woens­dag 29 april tot en met maan­dag 4 mei.

De Neder­landse afvaar­diging zal bestaan uit 46 zieken en ongeveer 95 pelgrim- helpers, waar­on­der 2 artsen en een aantal verpleeg­kun­digen.

Wij ver­trek­ken vanaf het vlieg­veld Eindhoven en vliegen naar Tarbes en van­daar gaan we met de bus naar Lourdes. Onze zieken moeten in het vliegtuig een klein stukje kunnen lopen naar hun stoel.

In Lourdes ver­blij­ven wij in het Accueil, waar alle voor­zie­ningen aanwe­zig zijn.

Voor deelname aan deze pelgrims­reis komen in aanmer­king zieken en ge­han­di­capten die vanwege hun ziekte of handicap niet in de gelegen­heid zijn zelf­stan­dig naar Lourdes te gaan.

De kosten die aan deze reis verbon­den zijn bedragen € 590,= p.p.

In­for­ma­tie

Voor nadere in­for­ma­tie kunt U zich wen­den tot:

W. Duynstee- de Roy van Zuidewijn
Ph de Goede­straat 5
5216 AD ’s-Hertogen­bosch

073-6132081
06-51360836

willemijn@duynstee-deroy.nl