Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De Goede Week 2015

Lijden, sterven en verrijzenis

gepubliceerd: zaterdag, 28 maart 2015
De Goede Week 2015

De Goede Week staat geheel in het teken van het lij­den en sterven van Jezus Christus en vormt een be­lang­rijk onder­deel van het Paas­feest in ruime zin. De Goede Week ein­digt tij­dens de Paas­wake. Die wake vormt de overgang naar de blijde vie­ring van de Ver­rij­ze­nis op zon­dag: het eigen­lijke Pasen. 

Wij vieren in de Goede Week:

Palmpasen

Op zater­dag­avond 28 maart wordt de Palm­zon­dag­vie­ring gehou­den om 19.00 uur met als voor­gan­ger Pater Louis Mulder met be­ge­lei­ding van het “St. Cecilia­koor”.

Op zon­dag 29 maart wordt de vie­ring van de Palm­zon­dag om 10.30 uur gehou­den met als voor­gan­ger Pater Louis Mulder met be­ge­lei­ding van ons koor “Vox Laudans” met o.a. enkele koralen uit de Matteüs Passion.

In beide Palm­vie­ringen gedenkt de Kerk de intocht van onze Heer Jezus in Jeru­za­lem en bestaat uit de volgende delen:- Ze­ge­ning van de palm­tak­ken- Bijbel­le­zingen uit het Oude en Nieuwe Testa­ment- Het Passie­ver­haal volgens Marcus- Waarna de Eucha­ris­tie­vie­ring volgt- Na slotritus zullen de palm­tak­ken wor­den uit­gereikt.

Paas­tri­duüm

In het Paas­tri­duüm zal op woens­dag­avond 1 april de Chrisma-mis in de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem gehou­den wor­den; aan­vangs­tijd op deze avond is 19.30 uur, waarin de Oliën van onze Kerk gewijd wor­den om na de vie­ring mee­ge­no­men te wor­den naar de Haar­lemse pa­ro­chies.

Witte Donder­dag

Om 19.00 uur op Witte Donder­dag 2 april viert de Kerk en onze pa­ro­chie de in­stel­ling van de Heilige Eucha­ris­tie door onze Heer Jezus, waarin het koor “St. Cecilia” de muzikale onder­steu­ning geeft en waarin kape­laan Henk Versteeg zal voor­gaan. 

In deze vie­ring zal het “Eer aan God” weer even mogen klinken, waarna later het Evan­ge­lie volgens Johannes volgt.  Op deze dag vieren alle pries­ters hun wij­dings­feest.

Goede Vrij­dag

De dag na Witte Donder­dag her­denkt de Kerk het lij­den en sterven van de Heer op Goede Vrij­dag.
Deze vie­ring op Goede Vrij­dag op 3 april zal ook weer om 19.00 uur plaats­vin­den met als voor­gan­ger kape­laan Henk Versteeg en met mede­wer­king van onze zater­dag­avond-organist de heer B. Bekker.

Bij de her­den­king van het lij­den en sterven van de Heer zal de plech­tig­heid van Goede Vrij­dag bestaan uit drie delen:– Dienst van het woord– Kruis­ver­ering– De uit­rei­king van de Heilige Communie.

Stille Zater­dag

Op de zater­dag in de Goede Week verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, ziet Zij terug op Zijn lij­den en sterven.Deze zater­dag wordt ook wel de Stille Zater­dag genoemd, omdat de Kerk zich dan onthoudt van de vie­ring van de Heilige Eucha­ris­tie.De Kerk­ge­meen­schap ziet dan uit naar de ver­rij­ze­nis van de Heer, als dan het ogen­blik is aangebroken van de Paasvreugde, welke vijf­tig dagen zal duren.

Paas­wake

In de Heilige nacht van zater­dag­avond 4 april viert de Kerk de Ver­rij­ze­nis van de Heer in de “Paas­wake”. De aan­vangs­tijd is 21.00 uur met be­ge­lei­ding van “St. Cecilia” en hierin zal kape­laan Henk Versteeg wederom voor­gaan.

De Paas­wake bestaat uit drie of vier delen:

  • De lichtritus en de aan­kon­di­ging van het Paas­feest
  • De Dienst van het woord
  • Als er dopelingen zijn: de vie­ring van het doopsel)
  • De vie­ring van de Heilige Eucha­ris­tie

Pasen

Wij vieren zon­dag­mor­gen 5 april vreug­de­vol de ver­rij­ze­nis van Jezus Christus. De vie­ring start om 10.30 uur en wordt muzikaal begeleid door ons Latijnse koor Vox Laudans. 

De pa­ro­chie vraagt u al deze avon­den zowel op de Witte Donder­dag als op de Goede Vrij­dag en de Paas­wake op zater­dag­avond mee te vieren, omdat dit de bronnen zijn, waarop ons geloof is gegrondvest om samen Paas­feest te kunnen  vieren!    

U bent dus van harte uit­ge­no­digd!!!