Het parochiebestuur draagt zorg voor het dienstwerk van de St. Pancratiusparochie, zoals o.a. de liturgie, muziek, verwarming, drukwerk, diaconie, het kerkgebouw en vele andere zaken. 

Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bijzondere plek en is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften.

"> Het parochiebestuur draagt zorg voor het dienstwerk van de St. Pancratiusparochie, zoals o.a. de liturgie, muziek, verwarming, drukwerk, diaconie, het kerkgebouw en vele andere zaken. 

Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bijzondere plek en is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften.

" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uw bijdrage voor een gezonde Pancratiusparochie?

gepubliceerd: maandag, 28 december 2015
Uw bijdrage voor een gezonde Pancratiusparochie?

Het pa­ro­chie­bestuur draagt zorg voor het dienst­werk van de St. Pancratius­paro­chie, zoals o.a. de liturgie, muziek, verwar­ming, druk­werk, diaconie, het kerk­ge­bouw en vele andere zaken. 

Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bij­zon­dere plek en is daarvoor volle­dig af­han­ke­lijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften. Door de toe­ge­no­men kosten is er momenteel druk op de begro­ting.

We zijn dank­baar voor alles dat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u ons in de toe­komst blijft steunen door een (extra) bijdrage over te maken op één van onze reke­ningen:

NL13 RABO 0359 6034 59 of
NL16 INGB 0000 1553 20
tnv de St. Pancratius­paro­chie te Am­ster­dam

De Neder­landse over­heid maakt het u moge­lijk om perio­dieke giften in geld te doen aan in­stel­lingen met een zo­ge­naamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent wor­den afge­trok­ken van het inkomen bij de aangifte in­kom­sten­be­las­ting.

Er gel­den geen drempel en geen maximum. De over­een­komst moet minimaal 5 jaar betreffen.De Pancratius­kerk heeft zo’n ANBI-status (= Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) onder de koepel van de Neder­landse Rooms-katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie.

Als u ons werk wilt (blijven) steunen en u wilt dit (ook) doen door een perio­dieke gift, dan kunt u contact opnemen met Johan van Weer­den­burg van het pa­ro­chie­bestuur (tel. 020 - 615 64 97 / e-mail: corrie@cara­van­cen­trumsloten.nl)

Dank!