Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Oktober Rozenkransmaand

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015
Oktober Rozenkransmaand

De maand ok­to­ber wordt van oudsher ook wel de Rozen­krans­maand genoemd. In deze maand is er bij­zon­dere devotie tot de H. Maagd Maria, de moe­der van Jezus. De rozen­krans is een gebedssnoer en tij­dens het bid­den wor­den de zogeheten Blijde, Droevige en Glorie­volle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samen­vat­ting van het levens­ver­haal van Jezus en Maria.

Oktober Rozen­krans­maand

Reeds in de Mid­del­eeuwen werd de rozen­krans gebe­den in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevor­derde, nadat Maria aan hem ver­sche­nen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozen­krans­ge­bed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozen­krans­broe­der­schappen, waar­van de meest bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en van­daar over de hele wereld verspreid.

Dat de ok­to­ber­maand de rozen­krans­maand is heeft te maken met het feit dat in de katho­lie­ke kerk jaar­lijks op 7 ok­to­ber het feest van O.L.V. van de Rozen­krans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nage­dach­te­nis aan de over­win­ning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

Gebedssnoer 

De rozen­krans is een gebedssnoer met oor­spron­ke­lijk vijf­tien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke kraal een wees­ge­groet, dus in totaal 150 wees­ge­groeten gebe­den. De grotere kraal betrof het Onze Vader.

De te­gen­woor­dig gebruike­lijke en in de volksmond genoemde 'rozen­krans' is feite­lijk het zogeheten 'rozenhoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maag­den werd afge­beeld. Dit 'rozenhoedje' is een derde deel van de eigen­lijke rozen­krans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer wor­den niet 150 wees­ge­groetjes gebe­den, maar 'slechts' vijf­tig.

Het voort­du­rend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bid­den van de rozen­krans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies voor­komt, onder meer bij moslims.

Geheimen van de Rozen­krans

Tijdens het rozen­krans­ge­bed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozen­krans overwogen. Dit is een korte samen­vat­ting van het levens­ver­haal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf over­we­gingen.

Hier­on­der een over­zicht van alle geheimen, met de voor­keur­dag waarop deze overwogen kunnen wor­den.

Intenties

Bij elk tientje of hele rozen­krans kan men een zo­ge­naamde intentie naar voren brengen. Voor uzelf, een zieke, speciale gelegen­heid, voor meer geloof, noem maar op.

De blijde geheimen (maan­dag en zater­dag)

1. De engel Gabriel brengt de blijde bood­schap aan Maria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in de stal van Beth­le­hem.

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel terug­ge­von­den. 

De geheimen van het Licht (don­der­dag)

1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.

2. Jezus open­baart zich­zelf op de bruiloft van Kana.

3. Jezus verkon­digt het Rijk Gods en roept op tot beke­ring.

4. Jezus veran­dert van gedaante op de berg Tabor.

5. Jezus stelt de eucha­ris­tie in bij het Laatste Avondmaal.

De droevige geheimen (dins­dag en vrij­dag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

2. Jezus wordt gegeseld.

3. Jezus wordt met doornen gekroond.

4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarie­berg.

5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorie­volle geheimen (zon­dag en woens­dag)

1. Jezus verrijst uit de doden.

2. Jezus stijgt op ten hemel.

3. De heilige Geest daalt neer over de apos­te­len.

4. Maria wordt in de hemel opgeno­men.

5. Maria wordt in de hemel gekroond.