Zondag 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar én de Advent. In onze kerk hangt weer de adventskrans, een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken, tot ze uiteindelijk allemaal branden."> Zondag 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar én de Advent. In onze kerk hangt weer de adventskrans, een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken, tot ze uiteindelijk allemaal branden." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Adventsactie 2015

voor de Congregatie Daughters of Charity in Eritrea

gepubliceerd: maandag, 30 november 2015
Adventsactie 2015

Zondag 29 no­vem­ber begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar én de Advent. In onze kerk hangt weer de advents­krans, een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen wor­den op de vier zon­da­gen tij­dens Advent één voor één aangestoken, tot ze uit­ein­delijk allemaal bran­den.

Kaarslicht

Het naderen van het Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt in de Advent sym­bo­li­sch zicht­baar gemaakt met behulp van de advents­krans. Die wordt in alle kerken en in som­mi­ge scholen en huis­ka­mers opge­han­gen. Een advents­krans draagt vier kaarsen, voor elke zon­dag van de advent één. Op iedere advents­zon­dag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zon­dag vier bran­dende kaarsen het feest van Kerst­mis aankon­digen.

Linten

De advents­krans is gemaakt van dennengroen. Hij wordt vaak versierd met een paars lint wat tij­dens het kerst­feest door een wit lint wordt ver­vangen, over­een­koms­tig de kleuren van het ker­ke­lijk jaar.

Ad­vents­ac­tie

Ook is dat het begin van de ad­vents­ac­tie waarin we ons in het kader van samen­wer­king met de st. Paulus, st Lucas, Het Nieuwe Verbond en de st. Marcus aan­slui­ten bij hun ad­vents­ac­tie. Dit jaar vraagt de Werk­groep Missie en Ont­wik­ke­ling Paulus/Lucas Uw aan­dacht voor de Stich­ting Eritrea Hagez. Deze stich­ting onder­steunt het werk van de Con­gre­ga­tie Daughters of Charity in Eritrea.

Eritrea is een straatarm land met een ge­schie­de­nis van decennia oorlog en onder­druk­king. Door bittere erva­ringen in het verle­den heeft de rege­ring het ver­trouwen in bui­ten­landse (en zeker westerse) organi­sa­ties verloren. Er is veel armoede en nau­we­lijks hulp moge­lijk van buiten het land. In deze sfeer doen de Daughters of Charity hun werk, uit­slui­tend gericht op de allerarmsten.

Als echte Eritrese organi­sa­tie kunnen zij wel in het land aan het werk. Ze hebben echter een tekort aan bijna alles.

Stich­ting Eritrea

Het Haar­lemse echtpaar dat met hun Stich­ting Eritrea Hagez de zusters onder­steunt, komt elk jaar naar Eritrea, bespreekt wat er nodig is en probeert dit te rea­li­se­ren. Zo kon alleen al vorig jaar tonnen graan wor­den ver­deeld en voor duizen­den euro’s medicijnen wor­den ingekocht. Met een solar­sys­teem kon­den zij een kliniek van elektra voor­zien, pro­fes­sio­nele apparatuur leveren en voor alle baby’s in het weeshuis kwamen er luiers en lakentjes.

Voor een land waar niets is en niets te krijgen is maken de Daughters of Charity en de Stich­ting Eritrea Hagez écht het verschil.

Directe hulp is daar dringend nood­za­ke­lijk. Daarom heeft de Werk­groep Missie en Ont­wik­ke­ling dit jaar gekozen voor deze actie. Helpt U mee?