Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activiteitenoverzicht."> Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activiteitenoverzicht." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jaar van de Barmhartigheid

gepubliceerd: zondag, 29 november 2015
Jaar van de Barmhartigheid

Bij gelegen­heid van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid brengt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een bro­chu­re uit met in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en een ac­ti­vi­teiten­over­zicht.

Zater­dag 14 no­vem­ber hebben alle ker­ke­lijke locaties in het bisdom 50 exemplaren van deze bro­chu­re ont­van­gen. De fraai vormge­ge­ven bro­chu­re bevat bovendien een over­zicht van ac­ti­vi­teiten die in het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid wor­den geor­ga­ni­seerd. Zo staan onder andere vermeld een con­fe­ren­tie tegen de doodstraf van Sant’ Egidio, een cursus over barm­har­tig­heid op de Tilten­berg, de gebedsactie 24 uur voor de Heer, de Dag van de Caritas, etc.

Op dins­dag 8 de­cem­ber, Hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, is het vijf­tig jaar gele­den dat het Tweede Vati­caans Concilie werd afgesloten. Op die dag zal de Heilige Deur – één van de toegangsdeuren tot de Sint-Pieters­basi­liek, de poort die normaal dichtgemetseld is – door paus Fran­cis­cus wor­den geopend.

Deze plech­tig­heid wordt op zon­dag 13 de­cem­ber door de paus of een af­ge­zant herhaald met een heilige deur in de andere drie grote basilieken: H. Paulus Buiten de Muren, H. Maria de Meer­dere (Maria Maggiore) en de St. Jan van Lateranen.

Op zon­dag 13 de­cem­ber wor­den tevens in drie kerken in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Heilige Deuren geopend.

Vanwege de res­tau­ra­tie wordt het pro­gram­ma in de ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo later bekendgemaakt. Mgr. J. van Burg­ste­den s.s.s. zal tij­dens de vie­ring van 10.30 uur de deur openen in de H. Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam.

Mgr. J. Hendriks zal om 10.30 uur de deur openen tij­dens de vie­ring van 10.30 uur bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De bro­chu­re kunt u down­loa­den vanaf de web­si­te van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl

(bron: bulletin Onze Lieve Vrouwe­kerk Am­ster­dam www.olv­kerk.nl)