Het nieuwe jaar is alweer begonnen en staan we weer voor de uitdaging om er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. Lees meer over de adventscollecte voor de Stichting Eritrea Hagez, de kerstcollecte voor het project van Mgr. Andre Sol, de voorgangers in onze parochie en last but not least de oproep om u aan te melden als vrijwilliger!"> Het nieuwe jaar is alweer begonnen en staan we weer voor de uitdaging om er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. Lees meer over de adventscollecte voor de Stichting Eritrea Hagez, de kerstcollecte voor het project van Mgr. Andre Sol, de voorgangers in onze parochie en last but not least de oproep om u aan te melden als vrijwilliger!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2016
Nieuws van het parochiebestuur

Beste Pa­ro­chi­anen,

Het nieuwe jaar is alweer be­gon­nen en staan we weer voor de uit­daging om er een mooi en goed ker­ke­lijk jaar van te maken. Eerst wat uit de advents / kerst­pe­rio­de, de advents­col­lec­tes voor het project in Eritrea hebben € 984,65 opgebracht waarvoor on­der­staan­de dank:

Wij ont­vingen van de Stich­ting Eritrea Hagez het bericht dat er giro’s binnen­ko­men met de vermel-ding: Ad­vents­ac­tie Eritrea Hagez. Dat betekent dat deze uit onze pa­ro­chie­ge­bie­den komen.

Jonne en Albert van de Stich­ting zijn en­thou­siast want hoe groter de opbrengst, des te meer kunnen zij mee­ne­men naar de zusters in Eritrea. Die weten waar de nood het hoogst is. Zij hou­den ons op de hoogte wat er mee gebeurt en wij ver­tellen het weer aan U.

Over­schrij­ven kan altijd en wel op reke­ning­num­mer:

NL 05 INGB0005021620 t.n.v.Stich­ting Eritrea Hagez. o.v.v Advents-actie voor Eritrea, dan weten wij dat Uw gave uit het pa­ro­chies­ge­bied Lucas-Pancratius of Paulus komt. De Stich­ting heeft het ANBI keurmerk en U kunt Uw gift van uw belas­ting aftrekken.

De collecte met de kerst voor het project van Mgr.Sol In Ambon was € 1564,15, een gewel­dig mooi re­sul­taat waar er daar onge­twij­feld weer kin­de­ren onder­wijs kunnen genieten.

De kerst­vie­ringen waren ook dit jaar weer goed bezocht, de 1e nachtmis bijna vol en de tweede zo'n 200 pa­ro­chi­anen en de 1e kerst­dag ongeveer 100, er waren veel compli­menten voor de schone kerk, het gepoetste zilver, de bloem­stukken, de kerst­stal de bomen en ver­lich­ting, de koren die de missen prach­tig hebben onder­steund en de kosters, een woord van dank alle vrij­wil­li­gers die daar aan hebben bij­ge­dragen en uite­raard voor de pastores die voor gingen ondanks dat wij de vorig jaar kerst pastoor Bank-ras nog steeds node missen.

Dan toch ook nog weer een verheugende mede­de­ling, pater Louis Mulder die in de­cem­ber al weer terug verhuisd is naar het klooster in Eindhoven om daar de provinciaal prior te ver­vangen die erns­tig ziek is wil toch de ko­men­de maan­den de 4e of 5e zon­dag naar onze pa­ro­chie komen om de eucha­ris­tie te vieren, hij is ondertussen toch wel verknocht aan onze ge­meen­schap, dus voorlopig komt dr. Jan Engelen, hij is theoloog en heeft jaren in de st.Jan de Doper de vie­rin­gen gedaan, de eerste zon­dag van de maand doen met een gebeds- communie­vie­ring, kape­laan Versteeg blijft het tweede en derde week-end de eucha­ris­tie doen en de vierde of vijfde zon­dag pater Mulder of pastor Jan Adolfs of pater Gerard Noom.

Denkt U nog even aan de mis­in­ten­ties voor Uw overle­den dier­ba­ren voor dit jaar, het formulier ligt nog achter in de kerk.

Zondag 10 januari is er weer koffie­drin­ken in ons pa­ro­chiehuis !

Dan doen wij wederom een beroep op U om U als vrij­wil­li­ger te mel­den bij het bestuur of de koster, met name als koorlid van het Neder­lands koor st. Cecilia of als koorlid van het Latijns koor Vox Laudans, ook koster, tuinman of vrouw, lector of lectrice; vele han­den maken licht werk en dan kunnen we onze pa­ro­chie in stand hou­den.

Een voorspoe­dig en gezegend nieuw­jaar,

Uw Kerk­bestuur