Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dr. Jan Engelen

iedere 1e zondag van de maand woord- en communieviering

gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2016
Dr. Jan Engelen

Zoals u wellicht weet is er een schrijnend tekort aan pries­ters in ons bisdom en degenen die met emeritaat zijn, zijn vrijwel allemaal bezet voor de zon­dag­vie­ring.

Na een intensieve zoek­tocht hebben we dr. Jan Engelen bereid gevon­den bij ons voor te gaan op de eerste zon­dag van de maand in een communie-gebeds­vie­ring.

Hier­on­der stelt hij zich voor:

Vanaf februari zal ik voor­gaan in de vie­rin­gen In Sloten. Wie ik ben kunt u uit­ge­breid vin­den op mijn web­si­te: www.janengelen.nl.

Van 1971 tot 2007 was ik docent katechese (RK) op Am­ster­damse Pe­da­go­gische academies. Bij mij pensione­ring ver­telde een “collega rekenen” dat ik in de loop van al die jaren ongeveer 3500 stu­den­ten moet hebben gehad. Ik heb dat werk met intense vreugde gedaan.

Na mijn eerste oplei­ding (3 jaar filo­so­fie, 4 jaar theo­lo­gie) heb ik mij ge­spe­cia­li­seerd in de joodse ach­ter­gron­den van het Nieuwe Testa­ment, in moderne filo­so­fie, in dog­ma­tiek (ge­loofs­leer). Mijn studie heb ik afgesloten met een proef­schrift over hoofd­stuk 7 van het Johannese­van­ge­lie. Uit­ein­de­lijk gaat het over: hoe kun je die tekst lezen en verstaan. De tekst staat op mijn site.

Ik was altijd betrokken en actief in de pa­ro­chies waar ik woonde, in De Bijlmermeer, Am­stel­veen, Buitenvel­dert, Am­ster­dam. Ik verleen nu diensten aan De Engelbe­waar­ders in Bad­hoe­ve­dorp en word uit­ge­no­digd voor katho­lie­ke vie­rin­gen in verpleeg­hui­zen.

Sinds 2007 ben ik hoofd­re­dac­teur van Kerugma, een katho­liek tijd­schrift voor de ver­kon­di­ging. Ik geef als vrij­wil­li­ger onder­wijs in Bijbel en cultuur. Ik woon dicht bij MC Sloter­vaart en ben verknocht aan Am­ster­dam.

Dr. Jan Engelen