Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehouden. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woonachtig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dankbrief. "> Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehouden. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woonachtig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dankbrief. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dankbrief namens Mgr. Andre Sol

kerstcollecte voor www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2016
Mgr. Andre Sol
Mgr. Andre Sol

Tijdens de kerst­vie­ringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptie­pro­ject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehou­den. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woo­nach­tig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dank­brief.

 

Ambon, 13 februari 2016

 

Geachte pastores en pa­ro­chi­anen.

Reeds enige tijd gele­den – om precies te zijn op 31 de­cem­ber 2015 – werd door u aan de missieprocuur te Tilburg afgedragen de som van € 1.564,45 (duizend vijf­hon­derd vieren­zes­tig Euro en vijfen­veer­tig cent) voor de adoptie­kin­de­ren van Mgr. A. Sol te Ambon. Wegens een reorgani­sa­tie van de fi­nan­ciën bij de MSC in Tilburg, bereikte dit bericht ons pas onlangs.

Ik weet dat dit een jaar­lijkse bijdrage is voor dit speciale werk van Mgr. Sol hier in de Molukken, en – als ik mij niet vergis – ieder jaar nog heeft Mgr. Sol u zelf kunnen bedanken voor deze vorste­lijke gift.

Doch de situatie heeft zich inmiddels ge­wij­zigd. Zoals u wellicht bekend is, heeft Mon­seig­neur jongsle­den 19 ok­to­ber zijn hon­derd­ste ver­jaar­dag her­dacht (hetgeen hier uitbun­dig is gevierd). En dit is wel een leef­tijd waarbij je nogal wat moet inleveren. Zo ook gaat het brieven-schrijven hem niet meer zo goed af. En hoewel zijn naam nog hierboven aan de brief prijkt, toch heeft hij het aan mij toe­ver­trouwd u allen een woord van dank te schrijven.

Wij tweeën zijn de laatsten van de hele rij Neder­landse mis­sio­na­rissen die sinds 1888 hier in de Molukken het Evan­ge­lie verkon­digd hebben.

Uit naam van Mgr. Sol en uit naam van alle kin­de­ren die van deze gift mogen profi­te­ren, zeg ik u van harte dank.

Weest verzekerd van ons gebed. Mgr. Sol en ikzelf bevelen de pa­ro­chie­ge­meen­schap St. Pancratius bij de Heer aan.

Vanuit een warm Ambon zen­den wij bei­den u onze harte­lijke groeten.

Pater Kees Böhm MSC

 

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject? Bekijk het filmpje op YouTube:


 www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU