Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie."> Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het nieuwe Onze Vader

Waarom een nieuwe vertaling?

gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017

Toen het Onze Vader in het Neder­lands werd ver­taald, kwamen er twee katho­lie­ke versies in omloop: een Neder­landse en een Vlaamse. Een speciale, ge­za­men­lijke com­mis­sie is nu tot een nieuwe vertaling geko­men: deze integreert ele­menten uit de Vlaamse en de Neder­landse versie.

Bovendien sluit de nieuwe vertaling in woord­keuze beter aan bij ver­ta­lin­gen van het Onze Vader die wor­den gebruikt in andere chris­te­lijke kerken. Het heeft ook een prak­tisch nut zoals bv op bede­vaarten waar Neder­lan­ders en Vlamingen vaak met elkaar op pad gaan.

 

Wat is dan het verschil?

 

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dage­lijks brood

en vergeef ons onze schul­den.

zoals ook wij ver­ge­ven aan onze schul­denaren.

en breng ons niet in be­proe­ving

maar verlos ons van het kwade.

 

Het meest in het oog springende is: beko­ring of be­proe­ving. De bron is het Latijnse woord ‘tentatio’. En ‘tentatio’ komt weer van het Griekse ‘periasmos’.

“Dit woord kan zowel met ‘beko­ring’ als met ‘be­proe­ving’ ver­taald wor­den,” legt de aarts­bis­schop van Belgie - kar­di­naal De Kesel- uit. “Meestal (in de Bijbel) ver­taalt men dit woord met ‘be­proe­ving’.

De vertaling ‘beko­ring’ stelt daarenboven ook een theo­lo­gisch probleem. Bekoren betekent aan­zet­ten tot het kwaad, wat volgens de Schrift werk is van de duivel. God kan ons geloof beproeven, in situaties waarin we on­her­roe­pe­lijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God. Het is pas in en door de be­proe­ving dat je weet of je wer­ke­lijk in God gelooft. Of je Hem onvoor­waar­de­lijk ver­trouwt, ook in het donkerste uur. Vandaar de bete­ke­nis van de laatste bede uit het Onze Vader. We vragen God ons niet boven onze krachten zou beproeven.