Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: zondag, 15 december 2019

Tijdens de kerst­vie­ringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptie­pro­ject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, des­tijds nog een boeren­dorp nabij Am­ster­dam. Hij trad in bij de mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 au­gus­tus 1940 tot pries­ter werd gewijd. Daarna ver­trok hij naar Neder­lands-Indië waar hij als mis­sio­na­ris werk­zaam was op de Kai-eilan­den.

Mgr. Sol werd op 10 de­cem­ber 1963 benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van het bisdom Ambon en titulair bis­schop van Regiana; zijn bis­schops­wij­ding vond plaats 25 februari 1964. Toen Jacobus Grent op 15 januari 1965 met emeritaat ging, volgde Sol hem op als bis­schop. Hij ging op 19 juni 1994 met emeritaat en bleef daarna op Ambon wonen. Op 26 maart 2016 is Mgr. Sol aldaar op 100-jarige leef­tijd overle­den.

De ac­ti­vi­teiten voor het Ambon Adoptie­pro­ject wor­den na zijn dood voort­ge­zet door zijn mede broe­der pater Kees Böhm

Het Ambon Adoptie­pro­ject, een project, waarbij kin­de­ren in de Molukken fi­nan­cieel geholpen wor­den door Neder­landse adoptie­ou­ders is door Mgr. Sol opgezet. Dankzij deze steun krijgen de kin­de­ren daar een kans om toch een oplei­ding volgen. Omdat de mede­wer­kers op vrij­wil­lige basis werken aan het project, komt elke ge­schon­ken euro daad­wer­ke­lijk bij het adoptie­kind terecht.

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptie­pro­ject? Bekijk het filmpje op You tube: