Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kom in actie, helpt u mee?

Adreswijzigingen via SILA dreigen te vervallen

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2017
Kom in actie, helpt u mee?

Hierbij wil de pa­ro­chie de bezoekers van deze web­si­te vragen in actie te komen en de in­ter­netconsul­ta­tie m.b.t. de ker­ke­lijke admi­ni­stra­tie in te vullen. In­for­ma­tie en argu­menten zijn hier­on­der te vin­den en in de bijlage.

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aan­ge­no­men die ertoe leidt dat in 2018 door de bur­ger­lijke ge­meen­ten geen adreswijzi­gingen meer zullen wor­den verstrekt aan de Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­ad­mi­ni­stra­tie (SILA).

Deze service is onmis­baar voor de kerken. Zij wor­den erns­tig bena­deeld, als ze geen gebruik meer kunnen maken van deze moge­lijk­heid.

Maar voordat het zover is, houdt de over­heid een in­ter­netconsul­ta­tie. U kunt dus rea­geren op dit voornemen van de poli­tiek!

Vul de in­ter­netconsul­ta­tie vandaag nog in, want rea­geren kan maar tot 3 februari 2017.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is be­schik­baar in de vorm van een PDF do­cu­ment:

Hoe kunt u rea­geren?

 1. Ga na de speciale web­si­te:

  www.in­ter­netconsul­ta­tie.nl/inschrijf­ter­mijnbrpvreem­de­lingen/rea­geren

 2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag: Wilt u rea­geren op deze rege­ling? Dan kunt u hier uw reactie geven. In dit blok vult u in waarom u het geen goed idee dat niet lan­ger gegevens verstrekt kunnen wor­den aan de Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­ad­mi­ni­stra­tie (SILA) uit de Basisregistratie Personen (BRP). Zie hier­on­der een aantal argu­menten waarom het een slecht plan is.
 3. Nadat u uw reactie heeft inge­ge­ven, klikt u op Verder
 4. Bij de volgende stap is het moge­lijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op Verder klikken.
 5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mail­a­dres en ver­vol­gens uw per­soon­lijke gegevens in. Bij een in­ter­netconsul­ta­tie is anoniem rea­geren immers niet toe­ge­staan. Uw per­soon­lijke gegevens wor­den gebruikt voor het ver­werken van uw inzen­ding.
 6. Na het versturen van uw reactie, ont­vangt u een bevesti­gingsmail. In deze mail staat een link naar de web­si­te van de consul­ta­tie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te beves­tigen.

Argu­menten

 • Alleen kerken wor­den uit­ge­slo­ten van inzage in de BRP, andere organi­sa­ties blijven recht hou­den op deze service. Hiermee wor­den de kerken gedis­cri­mi­neerd!
 • Burgers kunnen zelf aan de ge­meen­te waar ze wonen mel­den dat hun per­soons­ge­ge­vens niet meer doorge­ge­ven mogen wor­den aan SILA; de ge­meen­te zal dan stoppen met het ver­strek­ken van de gegevens.
 • Wie echt nooit meer iemand van de kerk aan de deur wil hebben, kan zich laten uit­schrij­ven als kerklid.
 • Wanneer iemand bij­voor­beeld naar een ver­pleeg­huis gaat en zelf niet meer voldoende bewust is dat zij een adreswijzi­ging moet door­ge­ven aan een ker­ke­lijk bureau, wordt de verhui­zing toch doorge­ge­ven en ont­vangt zij bezoek van de ge­meen­te of pa­ro­chie op haar nieuwe adres.
 • Wanneer iemand overlijdt en de nabe­staan­den verzuimen dit over­lij­den door te geven, wordt het feit van dit over­lij­den toch bekend bij de leden­ad­mi­ni­stra­tie en kan wor­den voor­ko­men dat er pijn­lijke situaties ontstaan.
 • Niemand heeft tegen zijn of haar wil een zo­ge­naamde SILA-stip. Daar komt bij dat de SILA-stip alleen voor het be­tref­fen­de kerk­ge­noot­schap zicht­baar en is er derhalve geen sprake van een inbreuk op de privacy.
 • De hui­dige dienst­ver­le­ning kost de over­heid geen geld.
 • Kerken ver­rich­ten veel werk op het terrein waar de over­heid zich primair verant­woor­de­lijk voor weet. Denk daarbij aan de rol die kerk­le­den spelen bij de opvang van asiel­zoe­kers, bij vragen rondom armoede en bij het omzien naar ouderen en andere kwets­ba­re groepen.
 • Alles bij elkaar geno­men bedraagt de sociale bijdrage van de vele vrij­wil­li­gers in pa­ro­chies en ge­meen­ten aan de maat­schap­pij een aanzien­lijk bedrag. Ook om deze redenen achten wij het onrecht­vaar­dig dat de kerken de toegang tot de BRP wordt ontzegd.
 • De rege­ling zoals deze nu bestaat is nota bene in overleg met de over­heid zelf getroffen.
 • Nog op 8 maart 2012 sprak de toen­ma­lige minister van binnenlandse zaken, mevr. Spies, warme woor­den bij het in ont­vangst nemen van een jubileum­boek over de SILA.
 • Het is vreemd dat de rege­ring amper vier jaar later wil besluiten een einde te maken aan het door­ge­ven van de verhuismu­ta­tie aan de SILA.
 • Op basis van het chris­te­lijk geloof hebben de kerken het vaste voornemen om hun bijdrage aan de samen­le­ving te blijven leveren.
 • Genoemd besluit bemoei­lijkt dat echter en impli­ceert het risico dat kerken in hun or­ga­ni­sa­torisch vermogen nodeloos wor­den verzwakt. Daar­mee demotiveert u ker­ke­lijk betrokken mensen in hun dienst aan de samen­le­ving.