Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pastoor Theo Bankras 55 jaar priester

Tevens 30-jarig jubileum als pastoor van de St. Pancratiusparochie

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2013

Theo Bankras, pastoor van de St. Pancratius­paro­chie te Am­ster­dam-Sloten vierde het weekend van 1 en 2 juni 2013 zijn 55-jarig pries­ter­jubi­leum. Daar­naast vierde de pa­ro­chie in dank­baar­heid het feit dat hij 30 jaar pastoor van de St. Pancratius­paro­chie is.

Pastoor Theo Bankras is 30 no­vem­ber 1928 in Venhuizen geboren; heeft zijn pries­ter­oplei­ding op het Semi­na­rie te Haar­lem gekregen en is 31 mei 1958 in de ka­the­draal van Haar­lem tot pries­ter van het Bisdom Haar­lem gewijd. Na pa­ro­chies in Uitgeest, Am­ster­dam en Breezand bediend te hebben, werd hij 2 ok­to­ber 1983 benoemd tot pastoor van de St. Pancratius­paro­chie.

Toenter­tijd was het nog een pa­ro­chie met voor­na­me­lijk pa­ro­chi­anen met een agra­rische ach­ter­grond en kerk­gan­gers uit Bad­hoe­ve­dorp en de Lijn­den. Am­ster­dam had zich kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen in 1992 en het tuin­bouw­ge­bied Sloten zou Olympisch dorp wor­den. In 1986 wer­den de Spelen aan Barcelona toegewezen. De ge­meen­te Am­ster­dam besloot het gebied toch versneld te ont­wik­ke­len tot woning­bouw­ge­bied waarna het karakter van het pa­ro­chie ver­an­der­de en veel pa­ro­chi­anen verhuis­den.

Pastoor Theo Bankras heeft zich in de loop van de tijd aan allerlei ont­wik­ke­lingen moeten aanpassen; de ver­an­de­ringen in de maat­schap­pij, de positie van een pastoor en de ver­an­de­ringen in de Kerk hebben veel van hem gevraagd maar hij heeft altijd een weg gevon­den om vol over­tui­ging pries­ter in de Rooms Katho­lie­ke kerk te blijven en zijn pa­ro­chi­anen in ver­an­de­rende en soms ook hec­tische tij­den te blijven in­spi­re­ren. Bekijk ook het filmportret dat van hem werd gemaakt:

Bestuur, vrijwili­gers en pa­ro­chi­anen van de St. Pancratius­paro­chie zijn dank­baar voor de trouwe inzet van pastoor Theo Bankras en bewon­de­ren hem voor het feit dat hij op hoge leef­tijd een her­der voor de mensen wil zijn die aan zijn hoede zijn toe­ver­trouwd.