Woensdag 1 maart begint de 40-dagentijd. Om 19.00 uur ben je van harte welkom bij de Aswoensdagviering. Daarnaast is het ook dit jaar weer mogelijk om je in te schrijven voor de nieuwe digitale vastenretraite: Spreek Heer, ik luister. Deze biedt een indringend bijbels gebedstraject, ter voorbereiding van de Goede Week en de vreugde van het Paasfeest. "> Woensdag 1 maart begint de 40-dagentijd. Om 19.00 uur ben je van harte welkom bij de Aswoensdagviering. Daarnaast is het ook dit jaar weer mogelijk om je in te schrijven voor de nieuwe digitale vastenretraite: Spreek Heer, ik luister. Deze biedt een indringend bijbels gebedstraject, ter voorbereiding van de Goede Week en de vreugde van het Paasfeest. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Spreek Heer, ik luister

vastenretraite 2017

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2017

Woens­dag 1 maart begint de 40-dagen­tijd. Om 19.00 uur ben je van harte welkom bij de Aswoens­dag­vie­ring. Daar­naast is het ook dit jaar weer moge­lijk om je in te schrijven voor de nieuwe digitale vasten­re­traite : Spreek Heer, ik luister. 

De teksten zijn ge­schre­ven door Marc De la Marche sj. en bie­den een ind­ringend bijbels gebeds­tra­ject, ter voor­be­rei­ding van de Goede Week en de vreugde van het Paas­feest.

Iedere avond in de 40-dagenijd ont­vang je een gebedsmail van de digitale retraite "Spreek Heer, ik luister". Er zijn meer dan 11.00 deel­ne­mers, verspreid over een 50-tal lan­den.

In de dage­lijkse gebedsmails wordt je een uit­voerig gebedsaanbod gedaan. Je bepaalt zelf hoelang je ermee bidt: vijf minuutjes, een kwar­tier of nog lan­ger. In je eentje, of samen met anderen Je kan alle teksten gebruiken of zelf een selectie maken. Meer uitleg over de ignatiaanse wijze van bid­den met de Bijbel vind je hier.

Het is een bij­zon­deren erva­ring om je met zo'n grote groep chris­te­nen samen te kunnen voor­be­rei­den op het Paas­feest. Aarzel niet om anderen uit te nodigen zich in te schrijven voor onze vasten­re­traite. Je kan hier klikken om een uit­no­di­ging te sturen.

Om je erva­ringen te delen, kun je je in­schrij­ven voor een uit­wis­se­lings­groepje. Er zullen medepa­ro­chi­anen aanwe­zig zijn bij het groepje dat op de woens­dag­avon­den 8, 15, 22 & 29 maart en 5 & 12 april bijeen­komt in De Lairesse­straat 61, 1071 NT Am­ster­dam.