Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Geef en help kinderen in San Salvador aan een toekomst zonder geweld!

Vastenactie 2017

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2017

Vas­ten­ac­tie steunt ver­schil­lende ini­tia­tie­ven voor kin­de­ren en jon­ge­ren, als ‘eilan­den van hoop’, zodat hun leven een leven kan wor­den zon­der geweld. Wij vragen u ook dit jaar het werk van de Vas­ten­ac­tie te steunen. Dit jaar voor projecten voor kin­de­ren en jon­ge­ren in de stad San Salvador

El Salvador is een land getekend door geweld. Van 1980 – 1992 woedde er een bur­ger­oor­log. Een militair bewind en doodses­kaders maakten de dienst uit.

In 1980 werd aarts­bis­schop Óscar Romero vermoord tij­dens de heilige Mis. Aarts­bis­schop Romero werd in 2015 door paus Fran­cis­cus zalig verk­laard. In 1982 wer­den vier Neder­landse Ikon jour­na­listen, die een rapportage maakten over de bur­ger­oor­log, vermoord in El Salvador.

De bur­ger­oor­log is voorbij, maar het geweld gaat door: nu vooral door bendes, de Maras. In 2015 wer­den er van de zes miljoen inwoners 6656 mensen vermoord, meer dan 17 keer het wereldge­mid­delde (verge­lijk met Neder­land: 120 moor­den in 2015). Meer dan 60.000 vooral jon­ge­ren en kin­de­ren zijn lid van een bende. De bendes verdienen geld aan drugs­handel, autodiefstal, mensensmokkel en afper­sing. De bendes mis­bruiken jonge kin­de­ren als ‘spionnen’ op straat om af te luis­te­ren en om weke­lijkse of maan­de­lijkse ‘bijdragen’ van winkeliers en on­der­ne­mers te innen. Vanwege al dit geweld spelen kin­de­ren niet buiten, maar vooral binnenshuis en ook vol­was­se­nen blijven zoveel moge­lijk binnen: niemand wil in een vuurgevecht tussen bendele­den en politie belan­den of in een bende­oor­log betrokken wor­den. ‘Horen, zien, zwijgen’ is het devies: wie ver­dacht wordt van klikken naar de politie of een rivaliserende bende, wordt verminkt of vermoord.

Hoe houd je als ouders je kin­de­ren uit han­den van de bendes in een wereld van armoede en geweld? Wie kan je daarbij helpen? Waar vind je veilige plekken van hoop voor je kin­de­ren?

Vas­ten­ac­tie steunt ver­schil­lende ini­tia­tie­ven voor kin­de­ren en jon­ge­ren, als ‘eilan­den van hoop’, zodat hun leven een leven kan wor­den zon­der geweld. Wij vragen u ook dit jaar het werk van de Vas­ten­ac­tie te steunen. Dit jaar voor projecten voor kin­de­ren en jon­ge­ren in de stad San Salvador:

  • Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
  • Het Jeugd­cen­trum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda.
  • De oprich­ting van een jeugd­cen­trum in Mejicanos.
  • Het werk van de vrij­wil­li­gers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basis­scho­len.
  • CBC traint de vrij­wil­li­gers en steunt hen bij de uit­voe­ring van hun werk.

Bekijk de filmpjes

De pa­ro­chiefilm (voor vol­was­se­nen) en scholenfilm (voor kin­de­ren) laat goed zien wat het probleem is en hoe ons Vas­ten­ac­tie project de kin­de­ren en jon­ge­ren helpt.

Het sociaal centrum van de paters Passionisten in Mejicanos

In Mejicanos (een deel van San Salvador) hebben de mensen zwaar te lij­den onder de gewelds­cul­tuur van de bendes. Hier werken – onder andere – de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal centrum waar jon­ge­ren en vol­was­se­nen diverse oplei­dingen en workshops kunnen volgen. Het doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen on­der­houd kunnen voor­zien en de verlei­dingen van de bendes beter kunnen weerstaan. Denk aan cursussen op het gebied van koek en gebak maken, maar ook aan jon­ge­ren die wor­den opgeleid tot koerier. Pater Carlos san Martin: “We kunnen met dit soort ini­tia­tie­ven mensen een toe­komst vol moge­lijk­he­den bie­den en we hebben al veel voor­beel­den van jon­ge­ren die zich hebben kunnen ont­wik­ke­len en voor hun familie en eventueel gezin kunnen zorgen.”

Met de Vas­ten­ac­tie steunen we het sociale werk van de paters, die door middel van workshops mensen een vak leren waar­mee ze in hun levens­on­der­houd kunnen voor­zien. We steunen ook de oprich­ting van een jeugd­cen­trum in Mejicanos.

Het Jeugd­cen­trum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda (Be­scher­mengel)

“Wie lid wordt van een bende, heeft maar drie opties: je belandt in het zie­ken­huis, in de ge­van­ge­nis of op het kerkhof.” Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is coördinator van het Jeugd­cen­trum dat de Zusters van Angel de la Guarda hebben opgericht in een van de meest beruchte wijken van San Salvador: Apopa. Dage­lijks ziet hij hoe de bendes het leven in de stad beheersen en hoe vol­was­se­nen en kin­de­ren daar­on­der te lij­den hebben: “Kin­de­ren en jon­ge­ren hebben hier geen veilige plaats om te spelen en te leren vanwege de constante drei­ging van geweld. Daarom is het Jeugd­cen­trum zo be­lang­rijk: hier zijn kin­de­ren en jon­ge­ren veilig en we geven ze de hand­vat­ten om zich­zelf te ont­wik­ke­len zodat ze later een po­si­tie­ve ver­an­de­ring in onze samen­le­ving kunnen bewerkstelligen.”

Kin­de­ren en jon­ge­ren hebben thuis én op straat te maken met ver­schil­lende vormen van geweld legt Pablo uit: “Er is veel hui­se­lijk geweld, maar de meeste kin­de­ren voelen zich ook onveilig als ze op straat lopen of spelen.” Als je als jon­gere of als kind op straat ‘rondhangt’, kan de politie denken dat je bij een bende hoort of voor een bende op de uitkijk staat: “Dan kunnen de agenten je bedreigen of slaan,” zegt Pablo, “en als de agenten het niet doen, dan kunnen de bendes het doen, omdat ze denken dat je voor de politie spioneert of voor een andere bende.”

Jonge mensen hebben dus geen plaatsen waar ze elkaar veilig kunnen ont­moe­ten, laat staan waar ze aan­dacht krijgen en zich­zelf onbe­zorgd kunnen ont­wik­ke­len. Dat gunnen we de jeugd in Apopa wel: met hen begint immers de toe­komst en daarom is er het jeugd­cen­trum van de zusters Angel de la Guarda. Pablo heeft aan den lijve ondervon­den wat het Jeugd­cen­trum voor jon­ge­ren kan betekenen: “Ik had een periode dat ik opstan­dig was en op het slechte pad dreigde te raken. Ik begon te roken en te drinken en was geïn­te­res­seerd in de jongens van de bendes: zij hebben immers veel geld, krijgen veel respect en hebben aan vrouwen geen gebrek. Naast mijn ouders was het Jeugd­cen­trum heel be­lang­rijk voor me toen: ik vond er rust, ver­trouwen, vei­lig­heid en vriend­schap. Ik rea­li­seer­de me dat ik mijn tijd kon gebruiken voor ‘rond­han­gen op straat’ of voor iets zin­vols. Dankzij het Jeugd­cen­trum kon ik me ont­wik­ke­len en mijn talenten en moge­lijk­he­den ont­dek­ken.

Het jeugd­cen­trum in Apopa or­ga­ni­seert onder andere breakdance- en jazzdance-lessen, er is een muziek­groep en de moe­ders van de kin­de­ren krijgen aerobic-lessen. Voor de allerkleinsten is er een kleuter­klas. Tijdens en na de workshops is er aan­dacht voor per­soon­lijk contact en allerlei andere on­der­wer­pen, zoals vriend­schap, ruzie maken en het weer goed maken, je ver­plaatsen in een ander, per­soon­lijke ont­wik­ke­ling, doelen stellen in je leven, enzo­voorts.

Wat kunnen wij bijdragen?

  • Voor 15 euro krijgt een jon­gere een een­daag­se trai­ning, waarin hij leert kin­de­ren en jon­ge­ren te be­ge­lei­den.
  • Voor 50 euro kan een jon­gere op weg wor­den geholpen om een eigen bedrijfje te starten, bij­voor­beeld een koeriers­dienst of bakkerij.
  • Voor 100 euro krijgen ouders en voog­den een maand lang trai­ning op het gebied van ethiek en opvoe­ding.
  • Voor 150 euro krijgen 75 kin­de­ren een maand lang les op het gebied van vreed­zaam sa­men­le­ven.

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de Vas­ten­ac­tie te onder­steunen met uw gift. Namens de Vas­ten­ac­tie en de hon­der­den kin­de­ren en jon­ge­ren in de onder­steunde projecten in San Salvador, willen wij u bij voor­baat al harte­lijk danken voor uw gift.