Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De Goede Week 2017

gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2017
De Goede Week 2017

De Goede Week staat geheel in het teken van het lij­den en sterven van Jezus Christus en vormt een be­lang­rijk onder­deel van het Paas­feest in ruime zin. De Goede Week ein­digt tij­dens de Paas­wake. Die wake vormt de overgang naar de blijde vie­ring van de Ver­rij­ze­nis op zon­dag: het eigen­lijke Pasen. 

Wij vieren in de Goede Week:

Palmpasen

Op zater­dag­avond 8 april wordt de Palm­zon­dag­vie­ring gehou­den om 19.00 uur met als voor­gan­ger Kape­laan Henk Versteeg met be­ge­lei­ding door onze organist Bob Bekker.

Op zon­dag 9 april wordt de vie­ring van de Palm­zon­dag om 10.30 uur gehou­den met als voor­gan­ger Kape­laan Henk Versteeg met be­ge­lei­ding door de leden van het koor “St. Cecilia” met enkele Neder­landse gezangen o.a. uit de Matteüs Passion.

In beide Palm­vie­ringen gedenkt de Kerk de intocht van onze Heer Jezus in Jeru­za­lem en bestaat uit de volgende delen:

 • Ze­ge­ning van de palm­tak­ken.
 • Bijbel­le­zingen uit het Oude en Nieuwe Testa­ment.
 • Het Passie­ver­haal volgens Matteüs.
 • Hierna volgt de Eucha­ris­tie­vie­ring.
 • Na slotritus zullen de palm­tak­ken wor­den uit­gereikt.

Paas­tri­duüm

In het Paas­tri­duüm zal op woens­dag­avond 12 april de Chrisma-mis in de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem gehou­den wor­den; aan­vangs­tijd op deze avond is 19.30 uur, waarin de Olieën van onze Kerk gewijd wor­den om na de vie­ring mee­ge­no­men te wor­den naar de pa­ro­chies in ons Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam; dát moet u echt eens één keertje meemaken!!!

Witte Donder­dag

Om 19.00 uur op Witte Donder­dag 13 april viert de Kerk en onze pa­ro­chie de in­stel­ling van de Heilige Eucha­ris­tie door onze Heer Jezus, waarin het koor “St.Cecilia” de muzikale onder­steu­ning geeft en waarin Kape­laan Henk Versteeg ook weer zal voor­gaan.

In deze vie­ring zal het “Eer aan God” weer even mogen klinken, waarna later het Evan­ge­lie volgens Johannes volgt.

Op deze dag gedenken en vieren alle pries­ters hun wij­dings­feest.

Goede Vrij­dag

Deze vie­ring op Goede Vrij­dag 14 april zal ook weer om 19.00 uur plaats­vin­den met als voor­gan­ger Kape­laan Henk Versteeg en met mede­wer­king door de leden van koor “Vox Laudans”.

Bij de her­den­king van het lij­den en sterven van de Heer zal de plech­tig­heid van Goede Vrij­dag bestaan uit drie delen:

 • Dienst van het woord.
 • Kruis­ver­ering en bloe­men­hul­de door pa­ro­chi­anen.
 • De uit­rei­king van de Heilige Communie.

Stille Zater­dag

Op de zater­dag in de Goede Week verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, ziet de Kerk­ge­meen­schap terug op Zijn lij­den en sterven. Deze zater­dag wordt ook wel de Stille Zater­dag genoemd, omdat de Kerk zich dan onthoudt van de vie­ring van de Heilige Eucha­ris­tie.

De (èn onze) Kerk­ge­meen­schap (èn in Sloten) zien dan uit naar de Ver­rij­ze­nis van de Heer, als dàn het ogen­blik is aangebroken van de Paasvreugde, welke vijf­tig dagen zal duren.

Paas­wake

In de Heilige nacht van zater­dag­avond 15 april viert de Kerk de Ver­rij­ze­nis van de Heer in de “Paas­wake”. De aan­vangs­tijd is 21.00 uur met be­ge­lei­ding van “St.Cecilia” en hierin zal Kape­laan Henk Versteeg wederom voor­gaan.

De Paas­wake bestaat uit drie (of vier) delen:

 • De lichtritus en de aan­kon­di­ging van het Paas­feest.
 • De Dienst van het woord.
 • (Als er dopelingen zijn: de vie­ring van het doopsel)
 • De vie­ring van de Heilige Eucha­ris­tie.

Pasen

Wij vieren zon­dag­mor­gen 16 aprilvreug­de­vol de ver­rij­ze­nis van Jezus Christus. De vie­ring start om 10.30 uur; de voor­gan­ger is pater Louis Mulder en de vie­ring wordt muzikaal begeleid door ons Latijnse koor Vox Laudans. 

Zij zingen Die Spatzen Messe KV 220 van W.A. Mozart, het Regina Coeli van A. Lotti en het Halleluja van G.F. Händel.

Dirigent: Ben Niekus, organist: Tamir Chasson

De pa­ro­chie vraagt u al deze avon­den zowel op de Witte Donder­dag als op de Goede Vrij­dag en de Paas­wake op zater­dag­avond mee te vieren, omdat dit de bronnen zijn, waarop ons geloof is gegrondvest om samen Paas­feest te kunnen vieren!

U bent dus van harte uit­ge­no­digd!!!