Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisdombedevaart naar jubilerend Fatima

Maandag 11 t/m zaterdag 16 september

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2017

Bisdombedevaart naar jubilerend FatimaIn 2017 is het 100 jaar gele­den dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 ok­to­ber een zestal keer is ver­sche­nen aan drie herderskin­dertjes. Maria had be­lang­rijke bood­schappen voor hen over het gees­te­lijk leven van de mensen en de vrede in de wereld. In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de be­lang­rijk­ste Maria­hei­lig­dommen in de wereld.

Vanwege het eeuw­feest van de ver­schij­ningen or­ga­ni­seert het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 11 t/m 16 sep­tem­ber een be­schei­den bede­vaart naar Fatima en Lissabon.

Voorlopig pro­gram­ma

(wijzi­gingen voorbe­hou­den):

Maan­dag 11 sep­tem­ber

 • Vlucht naar Lissabon; per tou­ringcar naar Fatima
 • Rond­lei­ding over het hei­lig­dom: eerste kennis­ma­king

Dins­dag 12 sep­tem­ber (vrije ge­dach­te­nis H. Naam van Maria)

 • Bezoek aan Alustrel: kruis­weg bid­den
 • Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ver­schij­nings­ka­pel (met andere Neder­lands­ta­lige groepen)
 • Bezoek aan geboorte­hui­zen van de her­ders­kin­de­ren en de paro­chie­kerk
 • Deelname aan Sacra­ments­pro­ces­sie
 • Deelname aan Licht­pro­ces­sie en rozen­krans­ge­bed

Woens­dag 13 sep­tem­ber – een van de ver­schij­nings­da­gen

 • Deelname aan de fees­te­lij­ke plech­tig­he­den van het hei­lig­dom
 • Vrije mid­dag
 • Avond van barm­har­tig­heid (samen met de pelgrims­groep uit Lange­dijk)

Donder­dag 14 sep­tem­ber (feest Kruisverhef­fing)

 • Afscheid van Fatima
 • Bezoek aan klooster in Batalha en aan vissers­dorp Nazaré
 • Per tou­ringcar naar Lissabon

Vrij­dag 15 sep­tem­ber – (ge­dach­te­nis H. Maria, Moeder van smarten)

 • Stads­wan­de­ling door Lissabon o.l.v. een Neder­lands­spre­kende gids

Zater­dag 16 sep­tem­ber

 • Bezoek aan Cristo Rei (een stand­beeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, afslui­ting van de bede­vaart
 • Vlucht naar Schiphol

In­for­ma­tie en aanmel­ding

 • Aanmel­ding voor deze reis verloopt via de VNB
  aanmel­den: vnb.nl/pelgrims­reizen/reis_boe­king?reizID=1207
 • De in­schrij­ving sluit op 1 au­gus­tus 2017
 • Er is slechts plek voor zo’n zes­tig pelgrims en een zeer beperkt aantal een­persoons­ka­mers
 • In­for­ma­tie over de reis: bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of tele­fo­nisch bij mevrouw Dea Broersen (06-25021417) of bij pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), die deze bede­vaart namens het bisdom be­ge­lei­den
 • Folder en inschrijf­formulier aan te vragen bij de VNB:
  073 – 6818111 of info@vnb.nl
 • Of download hier de digitale flyer (PDF)
 • Lees voor meer in­for­ma­tie ook SamenKerk Pasen 2017, pagina 18