Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gezinsdag

op 16 december 2017 in Lucaskerk, Osdorperban 130 Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2017

Waarom een gezins­dag?

Het gezin is de kern van de samen­le­ving, maar staat heel erg onder druk. Paus Fran­cis­cus heeft daarom vorig jaar een brief ge­schre­ven over het gezin. Immers, een gezin is heel be­lang­rijk om het geloof te bewaren en door te geven. Houden we het voor ons­zelf, als een privebezit, of weten we het te delen door ons ge­tui­ge­nis, door ont­vanke­lijk­heid, door open­heid voor anderen? In onze westerse cultuur hebben we het allemaal, een vooral de jonge ge­zin­nen, erg druk. Daarom is het goed even stil te staan en te her­bronnen, nieuwe energie op te doen vanuit ons geloof. Zo kunnen we ont­dek­ken dat in alle gewone dingen God aanwe­zig is.

Profiel professor emeritus Roger Burggraeve sdb

Roger Burggraeve is salesiaan van don Bosco en pries­ter. Sinds 2007 is hij emeritus-hoog­le­raar moraal van de Facul­teit Theo­lo­gie en Religieweten­schap, KU Leuven. In binnen- en bui­ten­land wordt hij tot op heden zeer ge­waar­deerd als groot kenner van Levinas en als bijbelfilo­soof. Hij is gees­te­lijk directeur van het Heilige Geest­col­lege te Leuven, waar 50 à 60 bui­ten­landse pries­ters (vooral uit Azië en Afrika) voor hun studies in theo­lo­gie, filo­so­fie of ker­ke­lijk recht ver­blij­ven. Ondertussen blijft hij een veel gevraagde spreker en ver­zorgt hij gere­geld publi­ca­ties over ver­schil­lende on­der­wer­pen.

Pro­gram­ma

13.30: welkom
14.00: Start ac­ti­vi­teiten voor kin­de­ren
14.00: Eerste con­fe­ren­tie
14.45: Pauze
15.00: Tweede con­fe­ren­tie
15.45: Pauze
16.00: Groeps­ge­sprekken
16.45: Repe­ti­tie van de lie­de­ren voor de H. mis
17.15: Eucha­ris­tie­vie­ring
18.30: Samen aan tafel

Aanmel­den bij pater Andy Jebarus sdv: