Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ons koor st. Cecilia viert haar 155 jarig bestaan!

zondag 26 november 2017

gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2017

Ach, u vindt het van­zelf­spre­kend, elke zon­dag is er een koor en organist, om de week het Neder­lands koor of het Latijns koor.

Op 22 no­vem­ber 1862, toen de St. Pancratius kerk met pastoor Ruigrok nog aan de Osdorperweg in Osdorp stond, is het koor opgericht met o.a. een dirigent, organist, se­cre­ta­ris en pen­ning­mees­ter.

Er kwam een regle­ment waarin strenge voor­waar­den om lid te mogen wor­den van het koor: een onbe­rispe­lijke levens­stijl, goed pa­ro­chi­aan en ook nog zangtalent en er moest ook nog gestu­deerd wor­den in de statuten en het huishou­de­lijk regle­ment waarna er nog examen moest wor­den gedaan.

Nauw­ge­zet is alles vast­ge­legd in notulen en aanwe­zig­heids­lijsten en die zijn nog altijd aanwe­zig. In 1950 waren er zo’n 27 koorle­den, nu - helaas - is er min­der animo en wordt er altijd nog gezocht naar nieuwe leden.

Het koor is sinds jaar en dag lid van de Gregorius­ver­eni­ging die bepaald welke lie­de­ren er gezongen mogen wor­den, vroe­ger uite­raard in het gre­go­ri­aans later in of het Latijns of Neder­lands en eind jaren 60 begin 70 nog de “beatmis” ook bij ons met heuse gitaren en drumstel maar nu doet St. Cecilia het alleen in het Neder­lands en is het koor Vox Laudans verant­woor­de­lijk voor het Latijns en Gre­go­ri­aans.

Beide koren zijn nog steeds naars­tig op zoek naar nieuwe leden, U bent van harte welkom om kennis te maken en in­for­ma­tie te krijgen op de repe­ti­tie op don­der­dag­och­tend vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur bij St. Cecilia of de vrij­dag vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur voordat Vox Laudans op de 1e of 3e zon­dag zingt.

Meldt u aan! Jan Holla zingt al 55 jaar in St. Cecilia en 20 jaar in Vox Laudans, Hulde hier­voor!!!